Genitoüriner cerrahide kullanılan povidon iyodürün tiroid hormonları üzerine etkisi var mıdır?

Amaç: Povidon iyodür (PI) bir çok cerrahi operasyon öncesinde kullanılan bir antiseptiktir. Iyodun deriden absorbe olabildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, skrotal deriyi içeren genitoüriner bölge cerrahisinde antiseptik olarak kullanılan PI'nın tiroid hormonları üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Aynı zamanda diğer bir antiseptik olan klorheksidin glokonat (CHG) ile PI'yı antiseptik özelliği yönünden karşılaştırdık.Gereç ve Yöntemler: Herhangi bir tiroid patolojisi olmayan 77 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar rastgele iki gruba bölündü. Grup A deri antiseptiği olarak PI kullandığımız 46 hasta, Grup B de CHG kullandığımız 31 hastadan oluşmakta idi.Hastaların göbek ile diz arası, skrotumu içine alacak şekilde, 50 ml antiseptik ile boyandı. PI grubunda operasyondan bir gün önce, operasyondan bir gün ve on dört gün sonra, serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4) ve tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyleri ölçüldü. İki grup, yara yeri antiseptik etkinliği açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Grup A da, sT3 düzeyi operasyondan 1 gün sonra anlamlı olarak düştü ( preop: 3.45±0.47 pg/ml vs postop 1. gün: 2.70±0.44 pg/ml, p=0.001). Postoperatif 14 üncü gün bazal değere yaklaştı (3.40±0.3 pg/ml, p=0.05). Buna karşın TSH ve sT4 değerlerinde istatistiksel fark yoktu. Her iki grupta Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention) kriterlerine göre cerrahi alan enfeksiyonu saptanmadı.Sonuç: Araştırmamızda PI, sT3 düzeylerini anlamlı derecede azaltmıştır. Bu nedenle cerrahi alan temizliğinde PI yerine CHG kullanılması önerilebilir.

Are there any effect of povidone iodine used in genitourinary surgery on thyroid hormones?

Aim: Povidone-iodine (PI) is a preoperative topical antiseptic used in many surgical operations. It is known that iodine can be absorbed by skin. In this study, we aimed to investigate the effect of PI on thyroid hormones during genitourinary surgery incluiding scrotal skin. We also compared the antiseptic effect of PI and Chlorhexidine glauconate (CHG).Material and Methods: Seventy-seven patients without any thyroid disease were included in this study. The patients were divided into two groups by random allocation. Group A included 46 patients that uset PI and group B 31 patients that used CHG for skin disinfection. The operative site from umblicus to knee including scrotum painted with 50 ml of antiseptic solution. Thyroid stimulating hormone (TSH), free T3 (fT3) and free T4 (fT4) hormone levels were measured on the day before the operation and on the 1st and 14th day of postoperative period in the PI group. Two groups were compared for wound antiseptic efficacy.Results: One day after the operation,fT3 levels decreased significantly (preop: 3.45±0.47 pg/ml vs postop 1st day: 2.70±0.44 pg/ml, p=0.001) in group A. Post op 14th day, fT3 levels returned to basal value (3.40±0.3 pg/ml, p=0.05). However there was no significant difference in TSH and fT4 levels. In both groups no surgical site infections as defined by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) was developed.Conclusion: In our study, PI significantly reduced sT3 levels. For this reason, it may be advisable to use CHG instead of PI for cleaning the surgical field.

Kaynakça

1. Tomoda C, Kitano H, Uruno T et al. Transcutaneous iodine absorption in adult patients with thyroid cancer disinfected with povidone-iodine at operation. Thyroid 2005;15:600-3.

2. Georgiade GS, Georgiade NG, Grandy RP et al. The effect of povidone-iodine solutions used as surgical preparations on the bacterial flora of the skin. Adv Ther 1990;7:1-8.

3. Findik G, Gezer S, Aydogdu K et al. Effect of intrapleural povidone-iodine lavage on thyroid hormones in thoracic surgery. Thorac Cardiovasc Sur 2010;58:225-8.

4. Guy E. Abraham. The bioavailability of |odine applied to the skin. Original Intern 2008;15:77-9.

5. Below H, Behrens-Baumann W, Bernhardt C et al. Systemic iodine absorption after preoperative antisepsis using povidone-iodine in cataract surgery - an open controlled study. Dermatology 2006; 212: 41 -6.

6. Findik RB, Yilmaz G, Celik HT et al. Effect of povidone iodine on thyroid functions and urine iodine levels in caesarean operations. Maternal-fetal nonatal medicine, Doi; 10.3109/14767058.2013

7. Pietsch J, Meakins JL. Complications of povidone-iodine absorption in topically treated burn patient. Lancet I 1976;280-28,

8. Aiba M, Ninomiya J, Furuya K et al. Induction of a Critical Elevation of Povidone-Iodine Absorption in the Treatment of a Burn Patient: Report of a Case. Jpn J Surg 1999;29:157- 9.

9. Bilgehan H: Klinik Mikrobiyolojik Ta111, 2. bask1, s. 35, Banş Yayınları, Izmir 1995.

10. Vaizoğlu O. Deriden ilaç penetrasyonuna etki eden faktörler. Dermatolojide Gelişmeler -2, 1993, İstanbul. Teknografik Matb. İstanbul.1993:185-91.

11. Bergstrom KG, Strober BE. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine Eds. Wolff K, Goldsmith LA et al. 7. Baskı, McGraw Hıll Newyork. 2008:2091-146.

12. Berríos-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler DW et al. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surg. Published online, May 3, 2017.

13. Tomoda C, Kitano H, Uruno T et al. Transcutaneous iodine absorption in adult patients with thyroid cancer disinfected with povidone-iodine at operation. Thyroid 2005;15:600-3.

14. Gosset M, Bentayeb H, Poulet C et al. An unusual complication of thoracostomy. Rev Mal Respir 2008;25:344-6.

15. Vorherr H, Vorherr UF, Mehta P et al. Vaginal absorption of povidone-iodine. J Am Med Assoc 1980;244:2628-9.

16. Nobukuni K, Kawahara S. Thyroid function in nurses: the influence of povidone-iodine hand washing and gargling. Dermatology 2002;204:99-102.

17. Erdoğan MF, Tatar FA, Ünlütürk U et al. The effect of scrubbing hands with iodine-containing solutions on urinary iodine concentrations of the operating room staff. Thyroid. 2013;23:342-5

18. Prager EM, Gardner RE. Iatrogenic hypothyroidism from topical iodine containing medications. West J Med 1979;130:553-5.

19. Tsunoda A, Shibusawa M, Kamiyama G et al. Iodine absorption after intraoperative bowel irrigation with povidone iodine. Dis Colon Rectum 2000; 43: 1127-32.

20. Pietsch J, Meakins JL. Complications of povidone-iodine absorption in topically treated burn patients. Lancet 1976; 1:280-1.

21. Scoggin C, McClellan JR, Cary JM. Hypernatraemia and acidosis in association with topical treatment of burns. Lancet 1977;1: 959

22. Bayliff CD, Sibbald WJ, Mills DG et al. Electrolyte abnormalities following povidone-iodine topical therapy. Drug Intell Clin Pharm 1981;15:801-2.

23. Oyama T, Shibata S, Matsuki A et al. Serum endogenous thyroxine levels in man during anaesthesia and surgery. Br J Anaesth 1969;41:103-8.

24. Hanazaki, K, Shingu, K, Adachi W et al. Chlorhexidine dressing for reduction in microbial colonization of the skin with central venous catheters: Chlorhexıdıne Versus Povı- done-Iodıne. J Hosp Infect. 1999;42:165-8.

25. Maki DG, Ringer M, Prospective randomized trial of povidone-iodine, alcohol, and chlorhexidine for prevention of infection associated with central venous and arterial catheters. Lancet 1991;338: 339-43.

26. Garland J.S, Alex C.P, Mueller C.D et al. A randomized trial comparing povidone iodine to a chlorhexidine-impregnated dressing for prevention of central venous catheter infections in neonates. Pediatrics 2001;107:1431-6.

27. Chaiyakunapruk N, Veenstra D.L, Lipsky B.A. Chlorhexidine compared with povidone-iodine solution for vascular catheter-site care: Ann Intern Med 2002;136:792-801.

28. Ersöz ŞE, Akkaya A, Koçoğlu E et al. Oktenidin hidroklorür, klorheksidin diglukonat ve povidon iyodürün, santral ve periferik venöz kateter uygulamalarında antiseptik etkilerinin karşılaştırılması. Abant Medical Journal 2016;5:16- 22.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

1.9b783

Sayıdaki Diğer Makaleler

Perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda preoperatif nefrostomi ve double j stent yerleştirilmesinin infeksiyöz sonuçlara etkisi: Tek merkezli çalışma

Özgü AYDOĞDU, SALİH POLAT, İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Serkan YARIMOĞLU, Deniz BOLAT, TANSU DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL, Ertuğrul ŞEFİK

Cinsel memnuniyet amacıyla penil cilt altına tesbih boncuğu yerleştirilmesi: Nadir bir olgu sunumu

Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU, FATİH AKDEMİR

Rektoüretral fistül tedavisinde arka üretraya perineal yaklaşım

Bülent ERKURT, Mustafa Yücel BOZ, Selami ALBAYRAK, BÜLENT ALTAY

Alt üriner sistem semptomları ile tarafımıza başvuran hastadaki mesane leiyomiyomunun başarılı rezeksiyonu: Olgu Sunumu

Bülent EROL, Pınar Engin ZERK, Berrin GÜÇLÜER, Asıf YILDIRIM, Turhan ÇAŞKURLU, Yavuz Onur DANACIOĞLU

Genitoüriner cerrahide kullanılan povidon iyodürün tiroid hormonları üzerine etkisi var mıdır?

ALİ ASAN, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GUZELSOY, Yasemin ÜSTÜNDAĞ, MURAT ÖZTÜRK, HAKAN DEMİRCİ, Soner COBAN

Artifisyel üriner sfinkter implantasyonunun başarı ve komplikasyonunu etkileyen faktörler ve uzun dönem sonuçlarımız (25 yıllık deneyim)

Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU, AHMET NİHAT KARAKOYUNLU, CAN TUYGUN, Fevzi ÖZER, VOLKAN SELMİ, UFUK ÖZTÜRK, İsmail NALBANT

Aşırı Aktif Mesane hastalarında semptomları gidermede hangisi daha etkili: Trospium 30 mg 2x1 ya da solifenasin 5 mg 1x1

Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GUZELSOY, Soner COBAN, HAKAN DEMİRCİ

Asistanlık eğitimi sırasında edinilmeyen Radikal Prostatektomi (RRP) eğitimi için her şey bitmiş midir?

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, Ahmet YÜCE, ERDAL BENLİ

Mesanenin ürotelyal karsinomlarında maspin ekspresyonunun tümör derece ve evresi ile ilişkisi

İbrahim SARI, ZEHRA BOZDAĞ, İLKER SEÇKİNER, Haluk ŞEN

Varikoselektomi sonrası gelişen testis torsiyonu

Güner Kemal ÖZGÜR, Hasan TURGUT