Eksternal üretral meatus yerleşimli condyloma acuminata olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız

Amaç: Bu çalışmada eksternal üretral meatus yerleşimli genital wart olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız retrospektif olarak irdelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Haziran 2009-Kasım 2014 tarihleri arasında lokal anestezi altında eksternal üretral meatustan genital wart eksizyonu yapılan 12 hastanın verileri incelendi. Perimeatal lokal anestezi sonrası genital wart eksizyonu yapıldı. Daha sonra intrauretral %2 lidokainli jel uygulandıktan 15 dakika sonra üretrosistoskopi yapılarak tüm üretra değerlendirildi. Postoperatif 10.gün ve 6.ayda nüks ve üretral darlık açısından değerlendirildi. Hasta yaşı, başvuru şikayetleri, medeni durumları, lezyon sayıları, boyutları ve yerleri, patoloji sonuçları, işeme bulguları, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara ait test sonuçları, üretrosistoskopi sonuçları, postoperatif erken ve geç dönem kontrol sonuçları kaydedildi. Bulgular: Ortalama yaş 21.2 idi. Başvuru nedeni 10(%83.3)hastada lezyonun fark edilmesi, 2(%16.6) hastada çatallı işeme yakınması idi. 1 hastada 3 adet milimetrik, 2 hastada 2 adet milimetrik, 9(%75) hastada ise tek lezyon tespit edildi. Üretrosistoskopide ilave lezyon saptanmadı. Hiçbir hastada kanama, enfeksiyon gibi erken cerrahi komplikasyon yaşanmadı. Erken ve geç dönem kontrollerde üretral darlık saptanmadı. Bir hastanın(%8.3) geç dönem kontrolünde eksternal meatusta 1 adet nüks lezyon tespit edilerek tekrar cerrahi eksizyon uygulandı. Tüm lezyonların patolojik inceleme sonucu genital wart olduğu teyit edildi. Sonuç: Eksternal üretral meatus üzerindeki wartların tedavisinde cerrahi eksizyon yüksek başarı, düşük komplikasyon oranı ile etkin bir tedavi alternatifidir. Az hasta sayılı serimizde rutin üretrosistoskopi yapılmasını gerektirecek bulgulara ulaşılamamıştır

Our surgical treatment results in urethral condylomata acuminata cases

Aim: In this study, external urethral meatus located wart cases treated with surgical excision were examined retrospectively. Material and Method: The study was conducted between June 2009 and November 2014. Data of twelve patients,treated their genital warts located in external urethral meatus with surgical excision under local anaesthesia were analyzed retrospectively. Urethrocystoscopy was done 15 minutes after intraurethral 2% lidocain gel was applied. Then the patients were evaluated for urethral stricture. Patient’s age, complaints, marital status, lesion number, size and location, pathological result, voiding symptoms, test results of other sexually transmitted diseases, urethrocystoscopy results, early and late postoperative period control results were recorded.Results: Mean age was 21.2 years. Application causes were recognition of the lesion in 10 patients, voiding symptoms in 2 patients. There were no additional lesions in urethrocystoscopy. Any early surgical complications were not seen. Any early or late urethral stricture could not be detected. A late recurrence was detected in one patient (8.3%) in the external meatus then surgical excision was made for treatment Pathological examination of all lesions was confirmed the genital wart. Conclusion: In the treatment of a wart on the external urethral meatus surgical excision can be a highly successful and effective treatment with a low complication rate. We could not find out any requireness for routine urethrocystoscopy

Kaynakça

1. Raynor M.C, Carson C.C. Urinary Infections in Men. Med Clin N Am 2011;95: 43–54.

2. Steben M, Garland SM, Genital warts. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2014; 28:1063-73.

3. Ramin F, Tsoukas MM. Genital warts and other HPV infections: Established and novel therapies. Clinics in Dermatology 2014;32: 299–306.

4. Khawaja HT. Podophyllin versus scissor excision in the treatment of perianal condylomata acuminata: a prospective study. Br J Surg 1989;76:1067-1068.

5. Charles JN Lacey. Genital warts and mucosal papillomavirus disease. Medicine 2014;42: 349-353.

6. Blokker RS,  Lock TM,  De Boorder T. Comparing thulium laser and Nd:YAG laser in the treatment of genital and urethral condylomata acuminata in male patients. Lasers Surg Med 2013;45:582-8.

7. Shaw MB, Payne SR. A Simple Technique for Accurate Diathermy Destruction of Urethral Meatal Warts. Urology 2007;69: 975–976 .

8. Zaak D,  Hofstetter A,  Frimberger D,  et al. Recurrence of condylomata acuminata of the urethra after conventional and fluorescence-controlled Nd:YAG laser treatment. Urology 2003;61:1011-5.

9. Wang XL,  Wang HW,  Wang HS,et al. Topical 5-aminolaevulinic acid-photodynamic therapy for the treatment of  urethral  condylomata acuminata. Br J Dermatol 2004;151:880-5.

10. Kilciler M, Bedir S, Erdemir F, et al. Condylomata acuminata of external urethral meatus causing infravesical obstruction. Int Urol Nephrol 2007;39:107-9.

11. Gonzalvo PV, Ramada BF, Blasco AJE. Endoscopic electrofulguration of intraurethral condylomata acuminata. Actas Urol Esp 1994: 234–236.

12. Hernandeza BY, Wilkensa LR, Ungerb ER, et al, Evaluation of genital self-sampling methods for HPV detection in males. Journal of Clinical Virology 2013; 58: 168– 175.

13. Roden RB, Lowy DR, Schiller JT. Papillomavirus is resistant to desiccation. J Infec. Dis 1997;176:1076-1079.

14. Kaplinsky RS, Pranikoff K, Chasan S, et al. Indications for urethroscopy in male patients with penile condylomata. J Urol 1995 ;153:1120-1121.

15. Nathan PM, Thompson VC, Sharmacharja G, et al. A study of the prevalence of male intrameatal warts using meatoscopy in a genitourinary medicine department. Int J STD AIDS 1995;6:184-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

846173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Testis tümörü nedeniyle açık RPLND uygulanmış hastada nüks eden kitlenin Laparoskopik retroperitoneal eksizyonu

Volkan TUĞCU, Selçuk ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

Does minimally invasive hysterectomy add benefit for patients undergoing transobturator tape procedure

Tevfik Berk BİLDACI

Initial 6 and 8 cores transrectal ultrasound guided prostate biopsy techniques are inadequate compared to 10 or 12 cores in detecting prostate cancer

HACI İBRAHİM ÇİMEN, Ali Fuat ATMACA, Abidin Egemen İŞGÖREN, Abdullah Erdem CANDA, Mevlana Derya BALBAY

Laparoskopik ürolojik cerrahide komplikasyonların azaltılmasında tecrübenin rolü var mı?

Deniz ABAT, Adem ALTUNKOL, Mehmet Eflatun DENİZ, Durmuş Alparslan DEMİRCİ, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Eksternal üretral meatus yerleşimli condyloma acuminata olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız

ÖMER YILMAZ, Sezgin OKÇELİK, Cumhur YEŞİLDAL, HASAN SOYDAN, FERHAT ATEŞ, Temuçin ŞENKUL

Erkek infertilitesinin medikal tedavisi

Ali ATAN, Fazlı POLAT, Süleyman YEŞİL, Ali ÜNSAL

Testis tümörlü hastalarda hematolojik değerlendirme

Orhan KOCA, Musab Ali KUTLUHAN, Mehmet AKYÜZ, Bilal KARAMAN, Metin ÖZTÜRK, M. İhsan KARAMAN

Uluslararası erektil fonksiyon indeksi (IIEF) Türkçe versiyonunun güvenilirliği: Literatür incelemesi

Zeki BAYRAKTAR

Paraplegia after percutaneous nephrolithotomy: A rare clinical entity

Mustafa Suat BOLAT, Alper BAŞAKÇI, Ekrem AKDENİZ, AYŞEGÜL İDİL SOYLU

Tek merkezin testis tümörü tedavisindeki yaklaşımı ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi

Özgür EFİLOĞLU, Turgay TURAN, ASIF YILDIRIM, Ismail ULUS, Meftun ÇULPAN, RAMAZAN GÖKHAN ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU