Current Diagnosis, Treatment And Follow-up Procedures of Paratesticular Masses

Objective: The pre-op differentiation of tes-ticular tumors from paratesticular masses cannot be made clearly. Generally, radical orchiectomy is performed with pre-diagnosis of testicular tumor and a clinical approach is planned according to the final pathological result.When clinicians diagnose a scrotal mass, they should considered that this mass may be originated from epididymidis, tunica vaginalis, spermatic cord, fat-muscle-connective tissue, and embryonic remnants and should deter-mine the treatment management accordingly. Material and Methods: The pathology results of 140 patients, who were admitted to our center between 2008 and 2018 presenting scrotal mass and underwent inguinal radical orchiectomy con-sidering as testicular tumor, were retrospectively analyzed. Preoperative and postoperative data, clinical course, and treatment management of the cases reported to be paratesticular mass by pathol-ogy were discussed in the light of the literature. Results: Paratesticular mass was detected in 13 cases of our retrospectively analyzed series. Of these, 10 patients were found to have adenomatoid tumors 2 patients have rhabdomyosarcoma and 1 patient angiomyxoma. Conclusion: The differential diagnosis of whether intrascrotal masses are originating from testicular tissues or paratesticular structures is usually cannot be made. Therefore, radical orchi-ectomy is performed in the same way as testicu-lar tumors and a definite diagnosis can be made by pathological examination. The paratesticular masses, 2-3% of the scrotal masses, should be con-sidered in the differential diagnosis. In this regard, there is a need for studies with a higher number of series.

Paratestiküler Kitlelerin Güncel Tanı, Tedavi ve Takip Prosedürleri

Amaç: Paratestiküler kitlelerin testis tümör-leri ile pre-op ayrımı net olarak yapılamamakta-dır. Genellikle testis tümörü ön tanısıyla radikal orşiektomi yapılıp nihai patoloji sonucuna göre klinik yaklaşım planlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, klinisyenler skrotal kitle ile karşılaştık-larında, bu kitlenin testis tümörü dışında; epidi-dimidis, tunika vaginalis, spermatik kord, yağ-kas-bağ dokusu gibi destek dokular ve embriyonel kalıntılardan da orijin alabileceğini akılda tutmalı ve tedavi yönetimini buna göre belirlemelidir. Gereç ve Yöntemler: Merkezimize 2008-2018 yılları arasında skrotal kitle ile başvurmuş, testis tümörü kabul edilerek ingüinal radikal orşiektomi yapılan 140 hastanın patoloji sonucu geriye dönük olarak incelendi. Patoloji sonucu paratestiküler kitle rapor edilen olguların preoperatif ve posto-peratif verileri, klinik seyri, tedavi yönetimi litera-tür eşliğinde tartışıldı. Bulgular: Retrospektif olarak incelenen se-rimizde 13 olguda paratestiküler kitle saptandı. Bunlardan 10 hastada Adenomatoid tümör, 2 ta-nesinde Rabdomiyosarkom, 1 hastada Anjiomik-soma saptandı. Sonuç: İntraskrotal yerleşimli kitlelerin köken aldığı dokunun testis kaynaklı ya da paratestiküler yapılardan mı kaynaklandığının ayırıcı tanısı sık-lıkla yapılamamaktadır. Bu nedenle genelde testis tümörleri ile benzer şekilde radikal orşiektomi ya-pılıp kesin tanı patolojik inceleme ile konulabil-mektedir. Tüm skrotal kitlelerin %2-3 ‘ünü oluştu-ran paratestiküler kitleler, skrotal kitle ile başvuran ve tedavi planlanması yapılan hastaların ayırıcı ta-nısında akla gelmesi gereken tanılar arasında ken-dine yer bulmalıdır. Bu konuda daha fazla sayıda hastayla ileri düzey çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

1. Khoubehi B, Mishra V, Ali M, Motiwala H, Karim O. Adult-paratesticular tumors. BJU International 2002;90:707-715.

2. Secil M, Bertolotto M, Rocher L, Pekindil G, Stocca T, Richenberg J, et al. European Society of Urogenital Ra-diology Scrotal Imaging Subcommittee. J Ultrasound Med 2017;36:1487-1509.

3. Akbar SA, Sayyed TA, Jafri SZ, Hasteh F, Neill JS. Multimo-dality imaging of paratesticular neoplasms and their rare mimics. Radiographics 2003;23:1461-76.

4. Valerıo Vagnonı, Eugenıo Brunocılla, Riccardo Chıavı-na1, Marco Borghesı, Gıovannı Passarettı, Gıorgıo Gentile, et al. Inguinal Canal Tumors of Adulthood; Anticancer Res 2013;33:2361-8.

5. Barry P, Chan KG, Hsu J, Quek ML. Adenomatoid tumor of the tunica albuginea. Int J Urol 2005;12:516-518.

6. P.Albers(Chair), W.Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G.Cohn-Cedermark, K.Fizazi K, et al. European Associa-tion of Urology. Eur Urol 2018.

7. David G. Bostwick, MD, MBA, FCAP and Liang Cheng, MD. Urologic Surgical Pathology, 3rd Edition 2014;830-69.

8. Fitzgerald S, Maclennan GT. Paratesticular liposarcoma. J Urol 2009;181:331-332.

9. Unlü Y, Huq GE, Ozyalvacli G, et al. Paratesticular sarco-mas: A report of seven cases. Oncol Lett 2015;9:308-312.

10. Kemal Behzatoğlu, Ceren Boyacı, Buket Bambul Sığırcı. Paratesticular Tumors and Clinicopathologic Approach; Bulletin of Urooncology 2015;14:271-277.

11. Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA (Eds.).World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC Press: Lyon 2004;267.

12. Kaimin Guo, Runhui Tian, Lingyun Liu, Congqi Du, Fubiao Li, HongliangWang. Adenomatoid Tumor of the Tunica Albuginea in a Boy: A Case Report and Literature Review : Case Rep Urol 2015;2015:935193.

13. Binwu Sheng, Yin-Ping Zhang, Huan-Huan Wei, Mao Ma, Xunyi Nan. Primary adenomatoid tumor of the testis: re-port of a case and review of literature: Int J Clin Exp Pathol 2015;8:5914-5918. 14. Ioannis Patoulias, Christos Kaselas, Dimitrios Patoulias, Constantine Theocharides, Maria Kalogirou, et al. Epidid-ymal Adenomatoid Tumor: A Very Rare Paratesticular Tu-mor of Childhood: Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Medicine Volume 2016.

15. Ebru Karayiğit, Özgür Mete, Işın Kılıçaslan, Veli Uysal. Paratesticular adenomatoid tumor morphologic and im-munohistochemical study of 9 cases; Türk Patoloji Dergisi 2006;22:32-36.

16. Outwater EK, Marchetto BE, Wagner BJ, Siegelman ES. Ag-gressive angiomyxoma: findings on CT and MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1999;172:435-8.

17. Alkıbay TR, Erkan İ, Ozen H, ve ark. Bilateral epididi-mal papiller kistadenoma. Turkiye Klinikleri J Med Res 1985;3:357-359.

18. Lamiae Boudahna, Zineb Benbrahim, Lamiae Amaadour, Aicha Mazouz, Khadija Benhayoune, Yassir Tahiri, et al. Paratesticular rhabdomyosarcoma in adults: three case re-ports and review of literature; Pan African Medical Journal 2014;19:279.

19. Rogers T, Minard-Colin V, Cozic N, Jenney M, Merks JHM, Gallego S et al. Paratesticular rhabdomyosarcoma in children and adolescents—Outcome and patterns of re-lapse when utilizing a nonsurgical strategy for lymph node staging: Report from the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) Malignant Mesenchymal Tumour 89 and 95 studies Pediatr Blood Cancer 2017;9:64.

20. Erkan Erdem, Barış Saylam, Tuba Karabacak, Murat Bozlu, Selahittin Çayan. Paratestıcular Rhabdomyosarcom: A case report wıth the revıew of the lıterature and treatment alter-natıves: Türk Üroloji Dergisi 2008;34:479-482.

21. Dangle PP, Correa A, Tennyson L, Gayed B, Reyes-Múgica M, Ost M. Current management of paratesticular rhabdo-myosarcoma: Urol Oncol 2016;34:84-92.

22. Gigantino V, La Mantia E, Franco R, Cecere S, Rossetti S, Di Napoli M, et al. Testicular and testicular adnexa tumors in the elderly: Anticancer Drugs 2013;24:228-36.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

985252

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Effectiveness of Topical Steroid Cream in the Management of Phimosis Developed Following Circumcision Performed With Thermocautery

Osman AKYÜZ, Mehmet Nuri BODAKÇI, Zeynep TATAR, Müslüm ERGÜN, Soner ÇOBAN, Haydar Kamil ÇAM

Palliative Care Decision in Aging Male With Prostate Cancer

Ersin Erdinç ÇELEBİ, Zülfü SERTKAYA, Musa Ali KUTLUHAN, Selçuk KABA, Metin ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Percutaneous Nephrolithotomy is not Frightening in Elderly Patients: A Single Center Outcomes

Yavuz Tarık ATIK, Hacı İ. ÇİMEN, Deniz GÜL, Safa ARSLAN, Fikret HALİS

Role of Prostate Specific Antijen in Prostatic Adenocarcinoma Detection in Patients With Benign Prostate Hyperplasia and Were Placed Urethral Catheter After Acute Urinary Retention

Ahmet HACIİSLAMOĞLU, İsmail EVREN, Abdullah Hızır YAVUZSAN, İsmail YİĞİTBAŞI, Mithat EKŞİ, Kamil Gökhan ŞEKER, Volkan TUĞCU

Çocukluk Döneminde İşeme Bozukluğu Görülen Erişkinlerde Aşırı Aktif Mesane Ortaya Çıkmasını Kolaylaştıran Faktörler

Okan ALKIŞ, Aykut BAŞER, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ, Zafer AYBEK, Taha ÖLÇÜCÜ

Current Diagnosis, Treatment And Follow-up Procedures of Paratesticular Masses

Mustafa Gürkan YENİCE, Ramazan UĞUR, İsmail YİĞİTBAŞI, Kamil Gökhan ŞEKER, Halil BAYTEKİN, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Selçuk ŞAHİN, Ali İhsan TAŞÇI

Effect Of Metabolic Syndrome-Related Parameters On Overactive Bladder

Arif AYDIN, Mahmut Sami TUZCU, Adeviye ELÇİ ATILGAN, Mehmet Giray SÖNMEZ, Serkan ÖZCAN, Yunus Emre GÖGER, Mehmet BALASAR

18 Yaşından Küçük Pediatrik Hastalarda Uygulanan Farklı Perkütan Nefrolitotomi Prosedürlerinin Değerlendirilmesi

Cem ALAN, Onur DEDE

Transüretral Rezeksiyon Sonrası Kas İnvaze Mesane Tümörlerinin Klinik Evrelemesinde, Tanısal Doğruluğu Artırabilecek Ek Parametreler

İsmail SELVİ, Halil BAŞAR

Edoxaban-related Spontaneous Renal Hematoma: A Case Report

yberk İPLİKÇİ, Özgür EFİLOĞLU, Asıf YILDIRIM