Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Amaç: Böbrek tümörü nedeniyle tedavi edilen hastalar içerisinde renal onksitom sıklığını ve tanı için görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yerini araştırdık. Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde 2005 ile 2011 yılları arasında böbrek tümörü nedeniyle radikal nefrektomi veya nefron koruyucu cerrahi uygulanan 420 hasta retrospektif olarak incelendi. Renal onkositom saptanan hastalar radyolojik bulgu ve semptom varlığı, bu hastalara uygulanan tedaviler ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile böbrek biyopsisi uygulanabilirliği açısından değerlendirildi. Bulgular: Renal onkositom sıklığı %2.8 olarak tespit edildi. Bu hastaların 7’sinde (%58) radyolojik bulgu izlendi. Hastaların 8’i (%67) tanı anında semptomatikti. 2 hastaya (%17) nefron koruyucu cerrahi, 10 hastaya (%83) ise radikal nefrektomi uygulandı. Sonuç: Renal onkositom sıklığı literatür ile uyumlu bulundu. Radyolojik bulgusu olan veya benin-malin ayrımı yapılamayan hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisi veya böbrek biyopsisi yapılmasının gereksiz radikal cerrahileri engelleyeceği kanaatindeyiz

The incidence of renal oncocytoma in renal tumours and the location of imaging for indication of fine needle aspiration biopsy in diagnosis

Objective: We’ve investigated the incidence of renal oncocytoma in patients with renal tumour who underwent surgery and the location of imaging for indication of fine needle aspiration biopsy in diagnosis. Material and Methods: 420 patients who underwent radical nephrectomy or nephron sparing surgery between 2005 and 2011 in our hospital were evaluated retrospectively. Patients who diagnosed Renal Oncocytoma (RO) were determined in terms of presence of symptoms and radiological signs, treatment modalities and applicability of fine needle aspiration biopsy or renal biopsy. Results: The incidence of renal oncocytoma was 2.8% and in 7 patients (58%) who diagnosed renal oncocytoma had radiological signs. 8 patients (67%) were symptomatic at the time of diagnosis. 2 patients (17%) were treated with radical nephrectomy while 10 patients (83%) with nephron sparing surgery. Conclusion: The incidence of renal oncocytoma was consistent with the literature. We believe that performing fine needle aspiration biopsy or renal biopsy in patients who have radiological signs or difficulty in differentiation between benign and malignant will prevent unnecessary radical surgeries

Kaynakça

Lieber MM, Tomera KM, Farrow GM. Renal oncocytoma. J Urol 1981;125:481–5.

Romis L, Cindolo L, Patard JJ, Messina G, Altieri V, Salomon L. Frequency, clinical presentation and evolution of renal oncocytomas: multicentric experience from a European database. Eur Urol 2004;7:45:53–57.

Chow WH, Devesa SS, Warren JL, Fraumeni JF. Rising incidence of renal cell cancer in the United States. JAMA 1999;281:1628-31.

Wolf J, Stuart JR. Evaluation and management of solid and cystic renal masses. J Urol 1998;159:1120-33.

Novick AC, Campbell SC. Renal Tumors. Philadelphia: Saunders Elsevier 2002. p. 2672-2719.

Dechet CB, Zincke H, Sebo TJ, King BF, LeRoy AJ, Farrow GM, et al. Prospective analysis of computerized tomography and needle biopsy with permanent sectioning to determine the nature of solid renal masses in adults. J Urol 2003;169:71-4.

Morra MN, Das S. Renal oncocytoma: a review of histogenesis, histopathology, diagnosis and treatment. J Urol 1993;150:295-302.

Klei MJ, Valensi OJ. Proximal tubular adenomas of kidney with socalled oncocytic features. A clinicopathologic study of 13 cases of a rarely reported neoplasm. Cancer 1976;38:906-14.

Şahin MO, Canda AE, Mungan MU, Kırkali Z, Sade M. Böbrek tümörü ön tanısıyla radikal nefrektomi yapılan benign lezyonlar. Türk Üroloji Dergisi 2004;30:405-9.

Quinn MJ, Hartman DS, Friedman AC, Sherman JL, Lautin EM, Pyatt RS, et al. Renal oncocytoma: new observations. Radiology 1984;153:49-53.

Zhang J, Lefkowitz RA, Bach A. Imaging of kidney cancer. Radiol Clin North Am 2007;45:119-47.

Wildberger JE, Adam G, Boeckmann W, Münchau A, Brauers A, Günther RW, et al. Computed tomography characterization of renal cell tumors in correlation with histopathology. Invest Radiol 1997;32:596-601.

Khan AA, Shergill IS, Quereshi S, Arya M, Vandal MT, Gujral SS. Percutaneous needle biopsy for indeterminate renal masses: a national survey of UK consultant urologists. BMC Urol 2007;10: 4-7.

Lane BR, Samplaski MK, Herts BR, Zhou M, Novick AC, Campbell SC. Renal mass biopsy- a renaissance? J Urol 2008;179:20-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

850173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Ahmet SELİMOĞLU, Akif TÜRK, Alper KAFKASLI, Kadir DEMİR, Hasan ASLAN, Mustafa BOZ YÜCEL, Önder CANGÜVEN

Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA

Skrotal sistosel: Masif inguinoskrotal şişliğin nadir bir sebebi

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Mehmet Şirin ERTEK, Alper Nesip MANAV, Abdullah AKKURT, Hakan ERPEK, Haluk EROL

A pediatric patient had giant multifocal nephrogenic adenoma in the bladder: A case report

ONUR DEDE, Mansur DAĞGÜLLİ, Mazhar UTANGAÇ, Necmettin PENBEGÜL, Namık Kemal HATİPOĞLU

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU

Duodenal gastrointestinal stromal tumor mimicking recurrent renal carcinoma: Case report

Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Erkan SÖNMEZAY, Akif ERBİN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Gökhan GÜRBÜZ

Nadir görülen bir erkek infertilitesi olgusu: De la chapelle sendromu

Mehmet Zeynel KESKİN, Salih BUDAK, Yusuf Özlem İLBEY

Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Ekrem AKDENİZ, Mustafa Suat BOLAT, Necmettin ŞAHİNKAYA, Ömer ALICI

Stress üriner inkontinans olan bayan hastalarda dıştan içe yöntemiyle transobturator teyp tekniği

H. Rıza AYDIN, Hasan TURGUT, MURAT BAĞCIOĞLU

Laparoskopik nefrektomi deneyimimiz

Volkan TUĞCU, SELÇUK ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI