SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROMANLARINDA TARİHÎ MALZEMENİN İŞLENİŞİ

Yaşayan yazarlarımızdan Sevinç Çokum, eserlerinde tarihî malzemeye önem vermesiyle de dikkat çekmektedir. Bu bağlamda tarihî bir hadiseyi esas almaları itibarıyla Bizim Diyar (1978), Hilal Görününce (1984) ve Ağustos Başağı (1989) tarihî bir roman olarak adlandırılabilir. 1996’da yazdığı ve kendisinin de ifade ettiği gibi yazarlığında bir dönüm noktası olarak gördüğü Karanlığa Direnen Yıldız’da daha çok ferdi esas alır. Lacivert Taşı (2011) ve Gözyaşı Çeşmesi/ Kırım’da Son Düğün’de (2017) ise tarihî hadiselerle birlikte bu tarihî sürecin bireylerin hayatlarındaki psikolojik, felsefî izdüşümlerini daha teferruatlı işleme gayesinde olduğunu görürüz. Neticede Sevinç Çokum’un romancılığında “tarihî roman”dan tarihin bir fon olarak kullanıldığı “kostüm roman”larına doğru bir süreci takip etmek mümkündür. Bu çalışmada Sevinç Çokum’un romanlarının tarihsel romandan kostüm romana nasıl değiştiğini ve tarihin bir dekor olarak nasıl kullanıldığını ele aldık.

THE PROCESSING OF HISTORICAL MATERIAL IN THE NOVELS OF SEVİNÇ ÇOKUM

Sevinç Çokum, one of our living writers, draws attention with her emphasis on historical material in her works. In this context, since they are based on a historical event, Bizim Diyar (1978), Hilal Görürünce (1984) and Ağustos Başağı (1989) can be named as historical novel. As she wrote in 1996 and, as she herself stated, she sees Karanlığa Direnen Yıldız as a turning point in her authorship, which is more based on individual. In Lacivert Taşı (2011) and Gözyaşı Çeşmesi/Kırım’da Son Düğün (2017), we see that these historical processes, together with the historical events, aim to further treat the psychological and philosophical projections of individuals in their lives. As a result, it is possible to follow a process from “historical novel” to “costume novel” where history is used as a decor in Sevinç Çokum’s novel. In this study, we discussed how Sevinç Çokum’s novels changed from historical novel to kostum novel and how history was used as a decoration.

Kaynakça

Argunşah, Hülya, “Rumeli’nin Anası: Gülsüm Ana/Beylerin Beyi: Ali Bey”, Tarih ve Roman, Kesit Yayınları, İstanbul, 2016, s. 457-458.

Ay, İlknur, Sevinç Çokum’un Roman Tekniği, Basılmamış Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s. 73.

Beyatlı, Yahya Kemal, “1918”, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2008, s. 44.

Çokum, Sevinç, Bizim Diyar, Kapı Yayınları, 3. Basım, İstanbul, 2018.

Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, 8. Basım, 2007.

Ağustos Başağı, Ötüken Yayınları, 1993.

Lacivert Taşı, Kapı Yayınları, 2011.

Gözyaşı Çeşmesi/Kırım’da Son Düğün, Kapı Yayınları, 2017.

Dağ, Necla, “Sevinç Çokum’la Söyleşi”, Sevinç Çokum’un Romanlarında Sosyal Yapı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ercilasun, Bilge “Sevinç Çokum ve Dört Romanı”, TÜBAR-XXVI-/2009-Güz, s. 86-87.

Huyugüzel, Ömer Faruk, “Tarihî Roman”, Eleştiri Terimleri Sözlüğü, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2018, s. 478.

Oylubaş Kaftar, Duygu, “Tarihî Roman ve Karakterleştirme Üzerine: Hilâl Görününce’den Gözyaşı Çeşmesi’ne Bir İnceleme”, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Eylül 2017, s. 313-319.

Kaynak Göster