REFİK HALİT KARAY’IN “MEMLEKET HİKÂYELERİ”NDE TAŞRA

Refik Halit Karay (1885-1965), “taşra”yı Türk edebiyatında en iyi işleyen yazarların başında gelir. Sürgün yıllarında (1913-1918) Anadolu’ya gelen yazar, taşrayı gözlemleme imkânını yakalamış ve Memleket Hikâyeleri’nde beslendiği zengin bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Memleket Hikâyeleri’nde taşranın renksiz kısır ve yoksul yüzünün yanında entrikanın, eğlencenin ve çürümenin olduğu diğer yüzü de işlenmiştir. Bu makalede Memleket Hikâyeleri’ndeki taşrada mekân, zaman, ahlâk, din, din adamları, kadın ve bürokrasi başlıklarının nasıl ele alındığı incelenecektir.

THE RURAL AREA IN REFİK HALİT KARAY’S “MEMLEKET HİKÂYELERİ”

Refik Halit Karay (1885-1965) is one of the best writers in Turkish literature who represent rural. The author, who came to Anatolia during his exile years (1913-1918), had the opportunity to observe the countryside and considered it to be a rich source in Memleket Hikayeleri. In Memleket Hikayeleri, besides the colorless barren and poor face of the rural, in the other side of the plot, entertainment and decay has been examined. In this article, we discuss how the topics of space, time, morality, religion, clergy, women and bureaucracy are discussed in the rural in the Memleket Hikâyeleri.

Kaynakça

Ahmet Haşim, “Müslüman Saati”, Dergâh, Cilt: 1, S. 4, 1990, s. 19.

Aktaş, Şerif, Refik Halid Karay, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986.

Andı, Fatih, “Türk Romanında Köye Açılma ve Mehmet Celâl’in Romanları.” İlmi Araştırmalar Dergisi, S. 2, 1996, s. 29-38.

Armağan, Yalçın, “Türk Şiirinde Modernizm.” Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2007.

Barkan, Ömer Lütfü, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler.” İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi S. 5, 2015, s. 5-37.

Bora, Tanıl, Taşraya Bakmak, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.

Dino, Güzin, “Nabizâde Nazım’ın (1864-1893) ‘Karabibik’ İsimli Hikâyesi Üzerine Bir Deneme.” DTCF Dergisi. Cilt: 12, S. 1-2, 1954, s. 153-158.

Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İÜ Edb. Fak. Yayınları, 1972.

İnalcık, Halil, Patron Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir Deneme. İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2003.

Kaplan, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005.

Karay, Refik Halit, Memleket Hikâyeleri, İstanbul: İnkılâp Yayınları, 2009.

Kıryılmaz, Harun-Ayparçası, Fatma, “Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Yansımaları.” İnsan ve İnsan Bilim Sanat ve Düşünce Dergisi. S. 64. 2016, 32-58.

Mardin, Şerif, Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

Narlı, Mehmet, “Romanlar ve Taşralar: Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir Değerlendirme”, Bilig, S. 64, 2013, s. 285-314.

Ocak, Ahmet Yaşar Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler Yahut Dairenin Dışına Çıkanlar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=TA%C5%9ERA (Erişim: 18.11.2018).

Kaynak Göster