MUNİS FÂİK OZANSOY'UN YARIM KALMIŞ KOMEDİSİ: “AŞK VE TESADÜF” OYUNU

Bu çalışma, Ayşe Fâika Erkmenoğlu’nun arşivinde bulunmuş olan bir tiyatro eserini tanıtmayı ve okuyucuyla buluşturmayı amaçlamaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Munis Fâik Ozansoy’a ait olan söz konusu eser, küçük bir deftere Arap alfabesiyle yazılmış ve unutulmuştur. Daha önce ne Munis Fâik ne de yakın dostları böyle bir eserin varlığından bahsetmiştir. Eser, üç perde olarak düşünülmüş fakat tamamlanamamıştır. Daha ziyade manzum trajedi tercümeleriyle tanınan Munis Fâik’in mensur bir komedi telifine başlaması, edebî şahsiyeti açısından oldukça ilginçtir.

MUNİS FÂİK OZANSOY’S UNFINISHED COMEDY: AŞK VE TESADÜF OYUNU

his study aims at introducing and reuniting a theatrical production found in Ayşe Fâika Erkmenoğlu’s archive with readers. A mentioned theatrical production which belongs to Munis Fâik Ozansoy who is one of important names in the republican period of Turkish literature was written in a small notebook in Arabic alphabet and forgotten. Neither Munis Fâik nor his intimate friends mentioned the entity of such a work before. The work was considered in three incidents but unfi- nished. Starting a prosaic comedy by Munis Fâik who was rather well-known with translations of poetical tragedy is quite interesting in terms of his literary identity.

Kaynakça

Çitçi, Selahattin, Fâik Âli Ozansoy (Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri), İstanbul: ATİ Yayınları, 2014. Çitçi, Sinan, “Ayşe Fâika Erkmenoğlu ile Fâik Âli Ozansoy ve Munis Fâik Ozansoy Hakkında Bir Röportaj”, Türkiyat Mecmuası, c. 22, Güz 2012. , Munis Fâik Ozansoy (Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri), İstanbul: ATİ Yayınları, 2013. “Devlet Tiyatrosu Perdelerini Ekim Başında Açıyor”, Milliyet Gazetesi, 18.09.1966. Dıranas, Ahmet Muhip, “Munis Fâik Ozansoy”, Devlet Tiyatrosu, sy: 62, Ankara: 1975. “Eski Yunan Trajedilerinden”, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Ekim 1991. Menemencioğlu, Muazzez, “Sanatçılarla Konuşmalar: Munis Fâik Ozansoy Anlatıyor”, Varlık, c. 26, sy. 506, 15 Temmuz 1959. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yayınları, 7. Bs., İstanbul: 1972. Ozansoy, Munis Fâik, “Abdülhak Hâmid ve Finten”, Devlet Tiyatrosu, sy. 47, Kasım 1969. , “Andromaque Üzerine”, Devlet Tiyatrosu, sy. 47, Kasım 1969. , “Düşündüğüm Gibi: Kayıplarımız”, Hisar, sy. 45 (120), Eylül 1967. , “Düşündüğüm Gibi: Paul Claudel”, Hisar, sy. 60, Nisan 1955. , “Düşündüğüm Gibi: Sanatta Soysuzlaşma”, Hisar, sy. 27 (102), Mart 1966. , “Düşündüğüm Gibi: Şeytan ve Allah”, Hisar, sy. 16, Ağustos 1951. , “Niçin Medea”, Devlet Tiyatrosu, sy. 34, Ekim 1966. Özbir, Kâmuran, “İlk Oyunlar”, Hisar, sy. 35 (110), Kasım 1966. , “Mevsime Girerken”, Hisar, sy: 34 (109), Ekim 1966. Racine, (Çev: Ozansoy, Munis Fâik), Andromak (Andromaque), Milli Eğitim Bakanlığı Ya- yınları, İstanbul 1963. “Sanat Dünyası”, Milliyet Gazetesi, 28.09.1966.

Kaynak Göster