ETHEM BARAN’IN “EMANET GÖLGELER DEFTERİ”NDE TEMEL SORUNSALLAR

Emanet Gölgeler Defteri Ethem Baran’ın ikinci romanıdır. Eser, Yağız’ın aşk, eğitim ve yazarlık hikâyesini konu alır. Başkarakter, 12 Eylül öncesi döneme denk gelen üniversite yıllarında çeşitli sıkıntılar çeker. Sevdiği kızı elde edemez. Yazarlıkta başarılı olamaz. Hayattan erken biçimde ayrılır. Emanet Gölgeler Defteri’nin temel sorunsalları anlatma ve anlatıcı, okur temsilciliği, bilincin aktarımı, yazarlık izleği ile üst kurmacadır. Roman, kavramsal anlatıcı ile deneysel anlatıcı tarafından anlatılmıştır. Bu anlatıcı tipleri kimi bölümlerde birbirinin içine girmiş durumda karşımıza çıkar. Okur temsilciliği olgusunda söylem okura değil, kurmaca figürlere yönelmektedir. Bu durumda karakterler okurun temsilciliğini üstlenmektedirler. Bilincin aktarılmasında bilinç akışı, geriye dönüş ve iç diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. Yazmak ve yazarlık romanın en önemli izleğidir. Bu sayede bir anlatının nasıl yazılabileceği üzerinde durulur ve buradan üst-kurmacaya geçilir. Emanet Gölgeler Defteri, 12 Eylül öncesi döneminin toplumsal ve siyasal olaylarıyla otuz yıl öncesi Türkiye’sinin kimi geleneklerini yansıtır. Eser, parçalı biçimde düzenlenmiştir.

BASIC PROBLEMATICS IN ETHEM BARAN’S “EMANET GÖLGELER DEFTERİ”

Emanet Gölgeler Defteri is Ethem Baran’s second novel. The work tells Yagız’s story of love, education and literacy. Main character has various troubles in university years before 12 September. He cannot get the girl he loves. He cannot succeed in writing. He dies very young. Basic problematics of Emanet Gölgeler Defteri are narration and narrator, reader representative, transfer of consciousness, literacy theme, metafiction. The novel is told by conceptual narrator and experimental narrator. In some sections this narrator types intertwine with each other. In reader representative case, the discourse is directed to the fictional figures, not the reader. In this case, characters undertake the representation of the reader. In the process of transfer of consciousness, techniques of stream of consciousness, flashback and internal dialogue was used. The most important themes of the novel are writing and authorship. In this way, it is considered how a narrative can be written and it is passed from this topic to metafiction. Emanet Gölgeler Defteri reflects the social and political events of 12 September period and some traditions of thirty years ago in Turkey. The work is organized with the fragmented method.

Kaynakça

Abasıyanık, Sait Faik, “Gümüş Saat”, Alemdağda Var Bir Yılan, 11. bs., Ankara: Bilgi Yayınevi, 2000, s. 123-127.

Ağaoğlu, Adalet, Bir Düğün Gecesi, 26. bs., İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012.

Aytür, Ünal, Henry James ve Roman Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

Baran, Ethem, Emanet Gölgeler Defteri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Butor, Michel, Değişme, İstanbul: Can Yayınları, 2010.

Ecevit, Yıldız, Kurmaca Bir Dünyadan, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Erbil, Leylâ, “Çekmece”, Gecede, Adam Yayınları, 1983, s. 42-49.

Genette, Gérard, Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme, Çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2011.

İlhan, Attilâ, Sırtlan Payı, 5. bs., İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005.

Proust, Marcel, Kayıp Zamanın İzinde: Yakalanan Zaman, Çev. Roza Hakmen, 4. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.

Yivli, Oktay, “Anlatıcı ve Perspektifte Yeni Bir Sınıflandırma Girişimi”, II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu (TÜKAS 2015) Bildirileri, Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, 2016, s. 494-505.

Kaynak Göster