ALİ KEMAL’İN ŞİİRLERİ VE HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR KİTAP

Kaynakça

Ali Kemal, Bütün Şiirleri &Bütün Hikâyeleri (Haz. Ali İhsan Kolcu), Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2018. , Fetret (Haz. M. Kayahan Özgül), Hece Yayınları, Ankara 2003.

, “Maha Hitap”, Gülşen, nr. 19, 19 Haziran 1302/1 Temmuz 1886, s. 75-76; Mecmua-i

Ebüzziya, nr. 66, 15 Rebiülevvel 1315/14 Ağustos 1897, s. 956-961 (“Tahrirat-ı Mahsusa” yazısı içinde).

, Ne Söylesem ki Harabım...-Şiirler (Haz. Faruk Gezgin), İsis Yayıncılık, İstanbul 2011.

, Ömrüm (Haz. Zeki Kuneralp), İsis Yayımcılık, İstanbul 1985.

, Ömrüm (Haz. M. Kayahan Özgül), Hece Yayınları, Ankara 2004.

, Ömrüm-Ali Kemal’in Hatıratı (Haz. Berna Kazak), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi, İstanbul 1954.

, Paris Musahabeleri, 3 cilt, İkdam Matbaası, Dersaadet 1315; 2. b. , c. 1, Matbaa-i İkdam, İstanbul 1329, c. 2, Matbaa-i İkdam, İstanbul 1331.

, Tunus, Kütüphane-i Kemal, Matbaa-i Osmaniye, Kahire 1900.

, Yıldız Hatırat-ı Elimesi, İkbal-i Millet Matbaası, Dersaadet 1326.

Gezgin, Faruk, Ali Kemal: Bir Muhalifi n Hikâyesi, İsis Yayınları, İstanbul 2010.

, “AliKemal’in Hikâyelerinde Hayatına Dair İzler”, Edebiyat Üzerine İncelemeler Rıza Filizok’a Armağan, (Editörler: Şerife Çağın-Seçil Dumantepe), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2019 (içinde s. 97-116).

, “Ali Kemal’in Romanları”, Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan, Doğu Kitabevi, İstanbul 2013 (içinde s. 237-256).

Özgül, M. Kayahan; Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2000.

Kaynak Göster