AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “KIRKAMBAR” DERGİSİNDEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Eğitim, insanlık tarihinin ilk zamanlarından beri gelişerek ve değişerek gelen bir olgudur. Tarihin her döneminde insanlar gelecek nesilleri ve kendilerini eğit- mek için birçok yöntem belirlemiştir. Bunlardan biri de insanlara okuyarak bilgi verecek, onların görgü ve ufuklarını açacak dergilerdir. Kırkambar dergisi de bu amaçla ortaya çıkmış bir dergidir. Ahmet Mithat Efendi’nin üç yıl boyunca çıkardığı bu dergide popüler bilgilerden eğitime kadar birçok konuda bilgi bulunmaktadır. Kırkambar, Ahmet Mithat’ın yazma, üretme ve öğretme amacıyla kaleme aldığı bir dergi olarak önem arz etmektedir. Ahmet Mithat’ın bu dergide ele aldığı bir- çok konudan biri de eğitim ve eğitimin nasıl olması gerektiğidir. Ona göre eğitim sistemleri net ve açık bir şekilde modern metotlarla yapılmalıdır. Bu çalışmada da Ahmet Mithat’ın düşündüğü ve Kırkambar’da okurlarına sunduğu eğitim ile ilgili fikirleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

AHMET MITHAT’S OPINIONS ON EDUCATION IN “KIRKAMBAR” JOURNAL

Education is a phenomenon that has evolved and changed from the early days of human history. In every period of history, people have come up with many ways to educate themselves as well as future generations. One of these is the journals which will inform them, enhance their manners and widen their horizons. Kırkambar journal was a journal that emerged for this purpose. Issued by Ahmet Mithat Efendi for three years, Kırkambar covered a great deal of information from popular topics to education. Kırkambar is a magazine that he wrote up for the purpose of writing, producing and teaching. One of the many subjects he covered was education and how it was supposed to be. To him, the system of education is to be practiced with modern met- hods in a clear and explicit way. The purpose of this article is to reveal the ideas that Ahmet Mithat had and presented to his readers on education in Kırkambar Journal.

Kaynakça

Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000.

Ahmet Mithat Efendi, Beşir Fuad, haz. Ahmet Özalp, İstanbul: Oğlak Yayınları, 1996.

Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım yahut Bir Muharrire-i Osmaniyenin Neşeti, haz. Lynda Googsell Blake), İstanbul: İsis Yayınları, 1998.

Ahmet Mithat Efendi, Menfa, haz. Handan İnci, İstanbul: Arma Yayınları, 2002.

Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi (M.Ö.1000-M.S. 2009), İstanbul: Pagem Akademi, 2009.

Şimşek, Bahattin, “Kırkambar Dergisinin Eğitim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi”, Yayım- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012.

Gökçek, Fazıl, Küllerinden Doğan Anka, Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2012.

İnuğur, M. Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yayınları, 2005.

Kodaman Bayram, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999.

Koloğlu, Orhan, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2006.

Okay, Orhan, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Ankara: M.E.G.S.B. Yayınları, 1989. Okay, Orhan, “Ahmet Mithat Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1. bs., cilt 2, s. 100-103, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 1989.

Okay, Orhan, “Kırkambar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1. bs., cilt 25, s. 475-476, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 2002. Okay, Orhan, “Teşebbüse Sarf Edilmiş Bir Hayatın Hikâyesi,” Kitaplık Dergisi, sayı 54, Temmuz- Ağustos 2002.

Rado, Şevket, Ahmet Mithat Efendi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986.

Sevük, İsmail Habib, Edebi Yeniliğimiz, (Şehir ve yayın evi belirsiz), Tarihsiz.

Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908), İstanbul: İletişim Yayınları, 2010.

Şemsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2004.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kita- bevi, 2001.

Uşaklıgil, Halit Ziya, Kırk Yıl, İstanbul: Özgür Yayınları, 2008.

Ülgen, Erol, Ahmet Mithat Efendi’de Çalışma Fikri, İstanbul: Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı Yayınları, 1994.

Kaynak Göster