1980 SONRASI TÜRK ROMANINDA ÖNE ÇIKAN TİPLER

Bu yazıda 1980 sonrası toplumsal değişim ve dönüşümlere paralel olarak sokakta kendilerine alan açan insan tiplerinin Türk romanındaki karşılıkları ele alınmıştır. Alternatif kimliklerin romanlarda yer alması o zamana kadar ötekileşti- rilmiş olan tiplerin edebiyatta temsil niteliği kazanması anlamındadır. Romanlarda öne çıkan eşcinsel, yeraltı, yabancı ve asi tipler birey olma özelliklerini korurken geniş bağlamlara da sahiptirler. Her biri toplumsal koşullar, dayatmalar neticesinde ortaya çıkan söz konusu tiplerin, bu özellikleriyle yeni zamanların kültüründen izler taşıdığı düşünülebilir.

THE TYPES THAT COME TO THE FORE IN TURKISH NOVEL AFTER 1980

In this article, in parallel with the social changes and transfor- mations after 1980, the novel counterparts of people types, who make room for themselves in streets, are examined. The presence of the alternative identities in novels means identities othered until that time gains representation. While the homosexual, underground, alienated and rebellious types that come to the fore in the novel manage to keep their individuality, they also have a wide context. These types, who emerge as a result of social conditions and impositions, can be thought to carry traces of the culture of the new times.

Kaynakça

Ahmet Cevdet Paşa, Marûzât, (haz. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul: Çağrı Yayınları, 1980.

Akyol, Gizem, 1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı İmajı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir, 2011.

Aral, İnci, Ölü Erkek Kuşlar, İstanbul: Can Yayınları, 1998.

Baudrillard, Jean, Cool Anılar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.

Baker, Ulus, “Azınlık Edebiyatı Nedir?”, Yüzeybilim Fragmanlar, İstanbul: Birikim Yayınları, 2009.

Benice, Etem İzzet, On Yılın Romanı, İstanbul: Devlet Matbaası, 1933.

Bewes, Timothy, Şeyleşme Geç Kapitalizmde Endişe, İstanbul: Metis Yayınları, 2008.

Demir, Fethi-Yunus Kuş, “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Tartışmaları: Kavram, Ölçüt, Tarihçe” Turkish Studies, Vol: 11/20 Fall, 2016, s. 119-140.

Enginün, İnci, “Osmanlıca’dan Modern Türkçe’ye Türk Edebiyatı ve Öz Kimlik”, Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiyesi, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2005.

Eroğlu, Mehmet, Kusma Kulübü, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017. Gülendam, Ramazan, Türk Romanında Kadın Kimliği 1946-1960, İstanbul: Salkımsöğüt Ya- yınları, 2006.

Günday, Hakan, Kinyas ve Kayra, İstanbul: Doğan Kitap, 2016.

Gürbilek, Nurdan, Kör Ayna Kayıp Şark, İstanbul: Metis Yayınları, 2004.

Gürbilek, Nurdan, Mağdurun Dili, İstanbul: Metis Yayınları, 2008.

Gürbilek, Nurdan, Vitrinde Yaşamak, İstanbul: Metis Yayınları, 2014.

İleri, Selim, Yarın Yapayalnız, İstanbul: Everest Yayınları, 2011.

Kantarcıoğlu, Sevim, Yakınçağ Tarihimizde Roman, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2008.

Kaplan, Mehmet, Tip Tahlilleri III, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2004.

Karasu, Bilge, Kılavuz, İstanbul: Metis Yayınları, 2016.

Mağden, Perihan, İki Genç Kızın Romanı, İstanbul: Everest Yayınları, 2014.

Oktay, Ahmet, “1980 Sonrası Romanı Üzerine Birkaç Varsayım”, Hece Hayat, Edebiyat, Siyaset Özel Sayısı, S. 90/91/92, 2004.

Öktem, Altay, “Yeraltı Edebiyatı” Varlık, Şubat, 2005.

Shayegan, Daryush, Yaralı Bilinç, (çev: Haldun Bayrı), İstanbul: Metis Yayınları, 2002.

Sevengil, Refik Ahmet, Perdenin Arkası, İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi, 1941.

Serbes, Emrah, Müptezeller, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

Taştan, Zeki, “Selim İleri’nin Yarın Yapayalnız Romanında Farklı Bir Baş Karakter: Handan Sarp”, İlmî Araştırmalar, S. 18, 2004, s. 93-102.

Tunç, Ayfer, Kapak Kızı, İstanbul: Can Yayınları, 2017.

Türkeş, Ömer, “Türk Edebiyatı’nda Eşcinsellik” http://romanyazilari.blogcu.com/edebiyat- turk-edebiyatinda-escinsellik-a-omer-turkes/75602, 2005.

Toptaş, Hasan Ali, Gölgesizler, İstanbul: Everest Yayınları, 2017.

Uzuner, Buket, İki Yeşil Su Samuru, İstanbul: Everest Yayınları, 2017.

Yücel, Tahsin, Kumru ile Kumru, İstanbul: Can Yayınları, 2016.

Kaynak Göster