Muğla Merkez Köylerinde yaşayan 6-15 yaş okul çocuklarında beslenme alışkanlıkları, kilo fazlalığı ve obezite prevalansı

Obezite, tüm ırk veya etnik gruplarda ve her yaşta görülen toplumsal bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı, uluslararası tanımları kullanarak Muğla’nın mer-kez köyleri ilköğretim okullarında okuyan 6-15 yaş grubu okul çocuklarının beslenme alışkanlıklarını, kilo fazlalığı ve obezite prevalansını belirlemek ve diğer ülke çalış-maları ile karşılaştırmaktır. Bu çalışma, Muğla ili merkez köyleri ilköğretim okullarında bu yönde yapılan ilk araştırma özelliğindedir. Bu çalışmada, Muğla’nın merkez köylerinde yaşayan 6-15 yaş arasındaki toplam 1170 (564 kız, 606 erkek) okul çocuğunda beslenme alışkanlıkları ve obezite prevalansı araştırıldı. Bu amaçla, 9 köy ilköğretim okulundaki top lam 1492 öğrenciden 1170’inin (tüm evrenin %78,2’si) vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçüldü, yaş, cinsiyet ve beslenme alışkanlıkları anket yapılarak belirlendi. Sonuçlar, tüm öğrencilerin %17,0’inin fazla kilolu ve %7,1’inin ise obez olduğunu gösterdi. Cinsiyete göre kız öğrencilerin %18,1’inin fazla kilolu, %6,6’ının obez, erkek öğrencilerin ise %16,0’ının fazla kilolu, %7,6’sının obez olduğu belirlendi. Televizyon seyretme ile bir şeyler atıştırmak arasında istatistiksel bakımdan önemli ilişki (p0,05) değildi. En yüksek obezite oranı erkek öğrencilerde 10 (%26,1), kız öğrencilerde ise 11 yaş grubunda (%24,3) görüldü. Anne-baba obezitesi ile ço-cuk obezitesi arasında pozitif bir ilişki gözlendi. Beslenme alışkanlıkları açısından; kahvaltıda ve öğle-akşam bal ve etsiz sebze yiyenlerle yemeyenler arasında istatistiksel açıdan önemli fark bulundu (p

The eating habits and prevalences of overweight and obesity in 6-15 years-old school children living in the Villages of Muğla center

The aim of this study is to determine the eating habits and prevalence of overweight and obesity in the 6-15 age group school children attending primary school in the villages of Muğla Center and compare it with studies of other countries. In this study, eating habits and obesity prevalence in 1170 (564 girls, 606 boys) children, aged 6-15 years living in the villages of Muğla (Center) were studied. With this purpose, the weight, height, age, sex and eating habits of 1170 (78.2% of the whole group) out of 1497 students in 9 village primary schools, were determined by a questionnaire. Results showed that, of all the students, 17.1% were overweight and that 7.1% were obese. It was determi-ned that 18.1% of all girl students were overweight, 6.6% of all girl students were obese; of the boy students, 16.0% were overweight and 7.6% were obese. An important relation was observed between watching TV and snacking (p<0.001). The prevalence of obesity in boys when compared with that of girls was not statistically significant (p>0.05). The highest obesity rate in boy students was observed in 10 year-old group (26.1%). The highest obesity rate in girl students was observed in 11 year-old group (24.3%). There was a positive relationship between parents&#8217; and children&#8217;s obesity. In terms of eating habits, statistically significant difference was found between those who ate honey and vegetable meal without meat at breakfast, lunch and dinner those who didn&#8217;t (p<0.05 and p<0.01, respectively).

Kaynakça

1. Tanyer Ş. Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Hemşireliği. Sebat Ofset; Konya 1997; s. 42-9.

2. Sherwood NE, Beech BM, Klesges LM, Story M, Killen J, McDonald T, et al. Measurement characteristics of weight concern and dieting measures in 8-10-year-old African-American girls from GEMS pilot studies. Prev Med 2004; 38: 50-9.

3. Özbek MN, Topaloğlu AK. Çocukluk Çağında Obezite, Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007;3: 47-50.

4. Hekim N. Yağ Hücresi. Aktüel Tıp Dergisi 2001;6: 13-21.

5. Denzer C, Reithofer E, Wabitsch M, Widhalm K. The outcome of childhood obesity management depends highly upon patient compliance. Eur J Pediatr 2004;163: 99-104.

6. Alikaşifoğlu A, Yordam N. Obez Çocuğun Beslenmesi. Katkı Pediatri Dergisi 1996;17: 341–55.

7. Köksal O. Kronik ve Dejeneratif Hastalıklarda Beslenme, Halk Sağlığı (Temel Bilgiler), Ankara 1995; s.285-92.

8. Sancak R, Dündar C, Totan M, Çakır M, Sunter T, Küçüködük Ş. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Obezite Prevalansı ve Predispozan Faktörler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1999;16: 19-24.

9. Süzek H, Arı Z, Uyanık BS. Muğla’da Yaşayan 6-15 Yaş Okul Çocuklarında Kilo Fazlalığı ve Obezite Prevalansı, Türk Biyokimya Dergisi 2005;30: 290-5.

10. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320: 1240-3.

11. Hakeem R, Shaikh AH, Asar F. Assessment of linear growth of affluent urban Pakistani adolescents according to CDC 2000 references. Ann Hum Biol 2004;31: 282-91.

12. Kamal AA, Bener A, Kareem Al-Mulla AM. Growth pattern of Qatari preschool children. Croat Med J 2004;45: 461-5.

13. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Günoz H, Darendeliler F, Bas F. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years. Acta Pediatr 2006;95: 1635-41.

14. Nebigil I, Hizel S, Tanyer G, Dallar Y, Coskun T. Heights and weights of primary school children of different social background in Ankara, Turkey. J Trop Pediatr 1997;43: 297-303.

15. Akram. DS, Astrup AV, Atinmo T, ve ark, World Health Organization Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. 2000, WHO Technical Report Series no. 894. WHO, Geneva. Thompson TG, Veneman AM. Dietary Guidelines for Americans, 2005, Department of Health and Human Service, USA.

16. Lazzer S, Boirie Y, Bitar A, Montaurier C, Vernet J, Meyer M, et al. Assessment of energy expenditure associated with physical activities in free-living obese and nonobese adolescents. Am J Clin Nutr 2003;78: 471-9.

17. Hofferth SL, Curtin S. Poverty, food programs, and childhood obesity, J Policy Anal Manage 2005;24: 703-26.

18. Veugelers PJ, Fitzgerald AL. Prevalence of and risk factors for childhood overweight and obesity. CMAJ 2005;173: 607-13.

19. Terrell DF. Overweight and obesity prevalence rates among youth in the Carolinas. N C Med J 2002;63: 281-6.

20. Satman İ, Yılmaz MT. Dünyada ve Türkiye’de obezite epidemiyo-lojisi. Aktuel Tıp Dergisi 2001;6: 9-12.

21. Hatem H, Turan N, Arıkan N, Yumuk V. Türkiye’de obezite ve hipertansiyon taraması (TOHTA), Endokrinolojide Yönelişler 2003;11: 1-16.

22. Öztora S, Hatipoğlu S, Barutçugil MB, Salihoğlu B, Yıldırım R, Şevketoğlu E. İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Prevalansının Belir-lenmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2006;2: 11-4.

23. Ece A, Ceylan A, Gürkan F, Dikici B, Bilici M, Davutoğlu M, ve ark. Diyarbakır ve Çevresi Okul Çocuklarında Boy Kısalığı, Düşük Ağırlık ve Obezite Sıklığı. Van Tıp Dergisi 2004;11: 128-36.

24. Kim DM, Ahn CW, Nam SY. Prevalence of obesity in Korea. Obes Rev 2005;6: 117-21.

25. Poskitt EM. Defining childhood obesity: the relative body mass index (BMI). European Childhood Obesity Group. Acta Paediatr 1995;84: 961-3.

26. Flegal KM, Ogden CL, Wei R, Kuczmarski RL, Johson CL. Prevalence of overweight in US children: comparison of US growth charts from the Centers for Disease Control and Prevention with other reference values for body mass index. Am J Clin Nutr 2001;73: 1086-93.

27. Gortmaker SL, Must A, Sobol AM, Peterson K, Colditz GA, Dietz WH. Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. Arch Pediatr Adolesc Med 1996;150: 356-62.

28. Giammattei J, Blix G, Marshak HH, Wollitzer AO, Pettitt DJ. Television watching and soft drink consumption: associations with obesity in 11- to 13-year-old schoolchildren. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157: 882-6.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

657106

Sayıdaki Diğer Makaleler

Penil lenfomanın radyolojik görüntüleme bulguları

Bahri KEYİK, Bahar YANIK, Zeynep Banu AYDIN, Murat OKTAY, Binnur Semiz ÖZKANLI, Işık CONKBAYIR

Lparoscepic combined surgical procedures for multipl pathologies: Our initial experiences

İlknur İnegöl GÜMÜŞ, Önder SÜRGİT, Serap SİMAVLI, İkbal KAYGUSUZ, Nilgün Öztürk TURHAN

The efficacy and value of proton MR spectroscopy in evaluating the brain tumours

HASAN MURAT AYDIN, Aydın Nilay OKTAY, Serdar SİPAHİOĞLU, Elif ALTIN, Baki HEKİMOĞLU

Sakrokoksigeal teratom ve ciddi komplikasyonları

Duran KARABEL, Gökçen ÖZ, Cüneyt TAYMAN, Burhan KÖSEOĞLU, Semra KARA, M. Mansur TATLI

Kifoskolyoz ve hipertrofik kardiyomiyopatili olguda anestezi uygulaması

Derya TOPUZ, Aysun POSTACI, M. Ahu KORKMAZ, Bayazıt DİKMEN

Alt ekstremite ağrısı olan hastalarda venöz yetmezlik birlikteliği, ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisi

Saime AY, Deniz EVCİK, ŞEBNEM KOLDAŞ DOĞAN

Beckwith-Wiedemann Sendromu’nda cerrahi gerektiren dil büyüklüğü

Nesibe ANDIRAN, HALİSE AKÇA, Sadi TÜRKAY, Nedim SARIFAKIOĞLU

Obstrüktif uyku apnesinin kardiyak ve sistemik hastalıklar ile ilişkisi

Duygu ÖZOL, Harun KARAMANLI

Kendi kendine meme muayenesini bilmenin kadın sağlığı açısından önemi

Bennur KOCA

Denizli’de 0-5 yaş arası gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs tip 40/41 sıklığı

Işık Yasemin BALCI, Yusuf POLAT, İbrahim Ethem ÇÖVÜT, Ramazan CANURAL, İbrahim GÖRÜŞEN, Fatma SARI