Laparoskopik ürolojik cerrahide abdominal insuflasyon basıncı ve postoperatif bulantı-Kusma ilişkisi

Amaç: Bu çalışmada ürolojik laparoskopik cerrahi geçiren hastalarda insüflasyon basıncının (10-15 mmHg) postoperatif bulantı kusma üzerine etkisinin araştırılması planlandı. Materyal ve Metot: Elektif ürolojik laparoskopik cerrahi geçirecek 50 hasta çalışmaya dâhil edildi. Grup 1’de abdominal basınç 10 mmHg, Grup 2’de ise 15 mmHg değerinde tutularak operasyon tamamlandı. Derlenme ünitesinde hastaların bulantı ve kusma sorgulaması 0, 1/2.,1.,2.,4.,6.,12.,24. saatlerde yapıldı ve parametreler kaydedildi. Bulantı–kusmanın tespiti için Verbal Deskriptif Skala (VDS) kullanıldı. İnsüflasyon öncesi kontrol değeri olarak arteriyel kan gazı alındı. pH, P02, pC02, St02, HCO3 değerleri ile eşzamanlı olarak end tidal karbondioksit (EtCO2) ve havayolu basıncı (Paw) ve antiemetik ihtiyacı kaydedildi. Hastaların APFEL skorları hesaplandı. Bulgular: Gruplar arasında bulantı açısından sadece 12. saatte anlamlı fark saptandı. Postoperatif 12. saatte Grup II’de bulantı anlamlı olarak artmış bulundu (p

The relation of abdominal insufflation pressure and postoperative nausea and vomiting in urological laparoscopic surgery

Objective: We planned to evaluate the effect of insufflation pressure on postoperative nausea and vomiting in patients who will undergo urologic laparoscopic surgery. Materials and Methods: 50 patients who will undergo elective urologic laparoscopic surgery were included in the study. The surgery completed with intraabdominal pressure of 10 mmHg in group I and 15 mmHg in group II. At 0, 1/2.,1.,2.,4.,6.,12.,24 hours nausea and vomiting were questioned in the postoperative care unit and parameters were recorded. Verbal Descriptive Scale (VDS) was used for determining nausea and vomiting. Arterial blood gas samples examined before insufflation as the control parameters. pH, P02, PC02, St02, HCO3 values and end-tidal carbon dioxide (ETCO2), airway pressure (Paw) and antiemetic drug necessity were recorded. APFEL scores were calculated for all patients. Results: Statistically siginificant difference was detected only at the 12th hour according to nausea between groups. At postoperative 12 th hour nausea was significantly increased at group II (p<0,05). There was no difference between the numbers of patients who vomitted and had antiemetic medication. Conclusion: Keeping insufflation pressure at minimum levels would be effective in reducing nausea and vomiting, and other complications.

Kaynakça

1. Lance Lichtor J, Peter SA, Glass MB. We’re Tired of Waiting. Anesth Analg 2008;107(2):353-5.

2. Fiddian-Green R. Associations between intramucosal acidosis in the gut and organ failure. Crit Care Med 1993;21(2):103-7.

3. Alanoglu Z, Star G, Eyigün H, Çanakçı N. Tiroidektomi cerrahisinde sevofluran, izofluran ve propofol ile total intravenöz anestezinin postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkileri. Turkiye Klinikleri J Med 2003;23:378-85.

4. Joris JL. Anesthetic manegement of laparoskopy. In: Miller RD (ed) Anesthesia Churchill livingston inc. New York, 1994, p.2011-29.

5. Andrew PL. Physiology of nause and vomiting. Br J Anaesth 1992; 69(7 suppl 1):19.

6. Watcha FM, White PF. Postoperative nausea and vomiting. Its etiology, treatment, and prevention. Anesthesiology 1992;77(1):162-84.

7. Mc Collum JSC, Milligan KR, Dundee JW. The antiemetic action of propofol. Anesthesia 1988;43(3):239-40.

8. Clarke RSJ. Nause and vomiting. Br J Anaesth 1984;56(1):19-27.

9. Stanton JM. Anaesthesia for laparoskopic cholecystectomy. Anaesthesia 1991;46(4):317.

10. Kenefick JP, Leader A, Maltby JR, Taylor PJ. Laparoskopy: Blood-gas values and minör sequelae associated with three techniques based on isoflurane. Br J Anaesth 1987;59(2):189-94.

11. Chui PT, GİN T, Oh TE. Anaesthesia for laparoskopic general surgery. Anaesth İntens Care 1993;21(2):163-71.

12. Perrakis E, Vezakis A, Velimezis G, Savanis G, Deverakis S, Antoniadas J, et al. Randomized Comparison Between Different Insufflation Pressures for Laparoscopic Cholecystectomy Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques (2003):13(4):245-9.

13. Neudecker J, Sauerland S, Neugebauer E, and the expert panel: The E.A.E.S. Clinical Practice Guideline on the Pneumoperitoneum for Laparoscopic Surgery Held at the ninth International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S.), 2001 June 13-June 16, Maastricht, Netherlands.

14. Nursal TZ, Yildirim S, Tarim A, Noyan TP. Effect of drainage on postoperative nausea, vomiting, and pain after laparoscopic cholecystectomy. Langenbecks Arch Surg 2003;388(2):95-100.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laparoskopik ürolojik cerrahide abdominal insuflasyon basıncı ve postoperatif bulantı-Kusma ilişkisi

Hasan ŞAHİN, Aslı DEMİR, ÇİĞDEM YILDIRIM GÜÇLÜ, Dilan AKYURT, Candan HAYTURAL, Özcan ERDEMLİ

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların prognozunun değerlendirmesinde APACHE IV modelinin etkinliğinin araştırılması

Tülin Akarsu AYAZOĞLU, Akif CANDAN, İsmail ÖZKAYNAK, İsmail ESEOĞLU

Early physiotherapy Interventions in a case with the Say/Barber/Biesecker/Young-Simpson type of Ohdo Syndrome and arthrogryposis multiplex congenita

GİZEM İREM KINIKLI, Gözde GÜR, Akmer MUTLU, Mintaze Kerem GÜNEL, YASEMİN ALANAY

Kardiyorenal Sendromlar

Ayşe BİLGİÇ, Hakkı YILMAZ, Nükhet Bavbek RÜZGARESEN, Ali AKÇAY

In vitro efficacy of nitrofurantoin and some antibiotics in Escherichia coli strains isolated from urine cultures

Alicem TEKİN, Tuba DAL, Özcan DEVECİ, Recep TEKİN, Hasan BOZDAĞ, TUNCER ÖZEKİNCİ

Elastofibroma dorsi

Hacer HALTAŞ, Reyhan BAYRAK, Dilek KÖSEHAN, Sibel YENİDÜNYA, Mikdat BOZER

Metastatik mide malign melanomu

METE AKIN, Cem KOÇKAR, Mürüvet AKIN

Clinical presentation, diagnosis and management of intra-abdominally dislocated intrauterine devices

Nedim ÇİÇEK, Özlem Gün ERYILMAZ, Esma SARIKAYA, Özlem MORALOĞLU, Senem Mine YAVUZ, HACER CAVİDAN GÜLERMAN

Çocuklarda retrospektif üç yıllık Holter monitorizyonu deneyimi

Zübeyir KILIÇ, Zehra KARATAŞ, Birsen UÇAR

Lumbar disk hernisinin spontan rezolüsyonu

DURAN BERKER CEMİL, Emre Cemal GÖKÇE, Dilek KÖSEHAN, Özlem ONUR, Bülent ERDOĞAN