Diyafizyal aklazi olgusunda egzostos komşuluğunda enflamatuvar yumuşak doku (bursit) Gelişimi: Radyolojik bulgular

Sol femur distalindeki egzostos komşuluğunda enflamatuvar yumuşak doku (bursit) komplikasyonu olan 48 yaşındaki erkek diyafizyal aklazi olgusunun direkt radyografi, ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT), ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını sunmayı amaçladık. Olgunun radyografilerinde değişik kemiklerde çeşitli diyafizyal aklazi bulguları ve sol femur distal metafizo-diafizer kesim lateralinde büyük boyutlarda bir egzostos ile, komşuluğunda yumuşak doku şişliği tespit edildi. Kortikal yıkım veya bütünlük kaybı, patolojik yumuşak doku kalsifikasyonu saptanmadı. US’de egzostos çevresinde, kalın cidarlı komplike kistik yapı saptandı. BT’de, sol femur distalinde egzostos ve komşuluğunda hipodens kistik lezyon görüldü. MRG’de egzostosu çevreleyen, T1A’da kas dokusuna göre hiperintens ve minimal çevresel kontrastlanma gösteren, T2A’da hiperintens, yüksek protein içerikli kistik lezyon izlendi. BT ve MRG’de kıkırdak kepte patolojik kalınlaşma saptanmadı. Radyolojik bulgular sarkomatöz malign transformasyon ile uyumlu bulunmadı. Eksizyon sonrası lezyonun histopatolojik tanısı, enflamatuvar yumuşak doku kitlesi ile birliktelik gösteren ve malign dejenerasyona uğramamış osteokondrom olarak bildirildi.

Development of inflammatory soft tissue (bursitis) adjacent to an exostosis in a case of diaphyseal aclasis: radiological findings

We aimed to present plain radiography, ultrasonography (US), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) findings of a 48-year-old male with hereditary multiple exostoses, complicated with soft tissue development (bursitis) adjacent to the exostosis in left femur. On radiographs, various findings of diaphyseal aclasis in different bones and a huge exostosis in the distal metaphyseodiaphyseal part of the left femur with adjacent soft tissue swelling were detected. No cortical destruction or pathological soft tissue calcification were observed. On US, surrounding the exostosis, a complicated cystic structure with a thick wall was detected. On CT images, exostosis in the distal part of the left femur and a neighbouring hypodense cystic lesion were seen. On MRI, a cystic lesion with high protein content surrounding the exostosis, which was hyperintense to muscle on T1W images (with minimal peripheral contrast enhancement) and hyperintense on T2W images, was detected. On CT and MRI, no pathological thickening of cartilage cap was observed. Radiological findings were not consistent with sarcomatous malignant transformation. After excision, histopathological diagnosis of the lesion was reported as osteochondroma without malignant degeneration, with an accompanying inflammatory soft tissue mass.

Kaynakça

1. Dahnert W. Radiology review manual. 4th ed. Baltimore: Williams and Wilkins,1999; 79.

2. Feingold M. Hereditary multipl exostoses (diaphyseal aclasis). AJDC 1984;138(5):503-4.

3. Schmale GA, Conrad EU, Raskind WH. The natural history of hereditary multiple exostoses. J Bone and Joint Surg 1994;76(7):986-92.

4. Kivioja A, Ervasti H, Kinnunen J, Kaitila I, Wolf M, Bohling T. Chondrosarcoma in a family with multipl hereditary exostoses. J Bone Joint Surg Br 2000;82(2):261-6.

5. Temizöz O , B ayram İ , A kpınar F , Etlik Ö , G üler M , S akarya M E. Malign transformasyon gösteren osteokondromatozis olgusunda radyografik bulgular. Tıp Araştırmaları Dergisi 2003;1:31-4.

6. Karasick D, Schweitzer ME, Eschelman DJ. Symptomatic osteochondromas: imaging features. Am J Roentgenology 1997;168:1507-12.

7. Malghem J, Vande Berg B, Noel H, Maldague B. Benign osteochondromas and exostotic chondrosarcomas: evaluation of cartilage cap thickness by ultrasound. Skeletal Radiol 1992;21(1):33-7.

8. Bernard SA, Murphey MD, Flemming DJ, Kransdorf MJ. Improved differentiation of benign osteochondromas from secondary chondrosarcomas with standardized measurement of cartilage cap at CT and MR imaging. Radiology 2010;255(3):857-65.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metastatik mide malign melanomu

METE AKIN, Cem KOÇKAR, Mürüvet AKIN

Diyafizyal aklazi olgusunda egzostos komşuluğunda enflamatuvar yumuşak doku (bursit) Gelişimi: Radyolojik bulgular

Ümit Yaşar AYAZ, Alper DİLLİ, M. Halil ÖZTÜRK, Ö. Meriç TÜZÜN, M.Akif TEBER, Baki HEKİMOĞLU

Elastofibroma dorsi

Hacer HALTAŞ, Reyhan BAYRAK, Dilek KÖSEHAN, Sibel YENİDÜNYA, Mikdat BOZER

Çocuklarda retrospektif üç yıllık Holter monitorizyonu deneyimi

Zübeyir KILIÇ, Zehra KARATAŞ, Birsen UÇAR

Laparoskopik ürolojik cerrahide abdominal insuflasyon basıncı ve postoperatif bulantı-Kusma ilişkisi

Hasan ŞAHİN, Aslı DEMİR, ÇİĞDEM YILDIRIM GÜÇLÜ, Dilan AKYURT, Candan HAYTURAL, Özcan ERDEMLİ

Çocuk ve erişkinlerde fotorefraksiyon ve otorefraksiyon ölçümlerinin değerlendirilmesi

Emre GÜLER, Ramazan YAĞCI, Mehmet BALCI, Fatma Betül AYDOĞDU, İbrahim Feyzi HEPŞEN

Early physiotherapy Interventions in a case with the Say/Barber/Biesecker/Young-Simpson type of Ohdo Syndrome and arthrogryposis multiplex congenita

GİZEM İREM KINIKLI, Gözde GÜR, Akmer MUTLU, Mintaze Kerem GÜNEL, YASEMİN ALANAY

Kardiyorenal Sendromlar

Ayşe BİLGİÇ, Hakkı YILMAZ, Nükhet Bavbek RÜZGARESEN, Ali AKÇAY

Erişkin tip polikistik böbrek hastalığı olan bir hastada “Burned-out” Testis Tümörü ve Böbrek Tümörünü taklit eden retroperitoneal kitle

Bayram DOĞAN, Ziya AKBULUT, A. Tunç ÖZDEMİR, Bahri GÖK, A. Erdem CANDA, M. Derya BALBAY

Lumbar disk hernisinin spontan rezolüsyonu

DURAN BERKER CEMİL, Emre Cemal GÖKÇE, Dilek KÖSEHAN, Özlem ONUR, Bülent ERDOĞAN