Dejeneratif lomber spondilolistezis ve lomber spondilozlu hastalarda fonksiyonel durum ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı dejeneratif lomber spondilo listezis (DLS) ve lomber spondiloz (LS) tanılı hastaların fonksiyonel durumunu ve yaşam kalitesini değerlendir mekti. Materyal ve Metot: Çalışmaya kronik bel ağrısı (>3 ay) şikayeti olan 45-65 yaş arası, 70 hasta dahil edildi. Hastalar DLS tanılı 39 hasta ve LS tanılı 31 hasta olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların yaşları (yıl), vücut kitle indeksleri (VKİ, kg/m2 ), semptomları ve semptom süreleri (ay) kaydedildi. Lokomotor sistem ve nörolojik muaye neleri yapıldı. Radyolojik değerlendirme iki yönlü ve oblik lomber grafiler, gereken hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ile yapıldı. Hastaların ağrısı Vizüel Analog Skala (VAS), fonksiyonel durumu “Modifiye Oswestry Indeksi” (MOI) ve yaşam kalitesi “Kısa Form-36” (Short Form-36/SF-36) Türkçe versiyonu ile değerlendirildi. Bulgular: DLS’li hastaların yaş ortalaması 52,51±6,76 yıl, LS’li hastaların yaş ortalaması 56.90±4.96 yıl idi. DLS’lilerde bel-bacak ağrısı, ekstansiyonda ağrı ve limi tasyon, hamstring gerginliğinin anlamlı düzeyde fazla olduğu not edildi. Fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi karşılaştırıldığında her iki grup arasında farklılık yoktu. Sonuç: DLS’li hastalar LS’li hastalara göre daha erken yaşlarda başvurabilen, semptom ve bulguları daha fazla olan hastalar olsa da fonksiyonel durum ve yaşam kalitesini LS’li hastalara benzer şekilde etkilemektedirler. Bu durum LS’li hastaların analiz ve tedavisinin de aynı dikkat ve özen içinde yapılmasının gerekli olduğunu göstermiştir.

Evaluation of functional status and quality of life in patients with degenerative lumbar spondylolisthesis and lumbar spondylosis

Objective: The aim of this study was to evaluate functional status and quality of life in patients with degenerative lumbar spondylolisthesis and lumbar spondylosis. Materials and Methods: A total of 70 patients between the ages of 45-65 years with chronic low back pain (>3 months) were included in this study. Patients were divided into two groups; 39 patients with degenerative lumbar spondylolisthesis and 31 patients with lumbar spondylosis. All patients’ age (year), body mass index (BMI, kg/m2 ), symptoms and duration of symptoms (month) were noted. Locomotor and neurological examination were assessed. Radiological evaluation was performed with two sides and oblique lumbar radiographs and magnetic resonance imaging if needed. Pain intensity, functional status and quality of life were evaluated by Visual Analog Scale (VAS), Modified Oswestry Index (MOI) and Short Form-36 Turkish version (Short Form-36/SF-36). Results: The mean ages of patients with DLS and LS were 52.51±6.76 years and 56.90±4.96 years, respectively. Low back pain, radiation of the pain to the lower limbs, worsening of the pain on extension, limitation during extension and hamstring tightness were significantly higher in patients with DLS. There was no difference between the groups in terms of functional status and quality of life. Conclusion: Although, patients with DLS may apply at younger ages with more prominent symptoms and findings, their functional satus and quality of life are affected similar to that of LS patients. This finding shows that the patients with LS should be investigated and treated with the same attention and care as DLS patients.

Kaynakça

1. Sinaki M, Mokri B. Low back pain and disorders of the lumbar spine. In: Braddom RL, editor. Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia, WB Saunders 1996. p. 913-50.

2. Özcan-Yıldız E. Bel Ağrısı. İçinde: Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000. s. 1465-66.

3. Oğuz H. Bel Ağrıları. İçinde: Oğuz H, Dursun E, Dursun N, editörler. Tıbbi Rehabilitasyon. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2004. s.1131- 73.

4. Müslümanoğlu L. Bel ağrısının nedenleri. İçinde: Özcan E, Ketenci A, editörler. Bel Ağrısı Tanı ve Tedavi 1. Baskı. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2002. s. 157-60.

5. Kirkaldy-Willis WH. Managing Low Back Pain. New York: Churchill Livingstone; 1988.

6. Zileli M, Kepoğlu Ü. Lomber spondilolistezis. Omurilik cerrahisi. Zileli M, Özer F, editörler. Omurilik ve omurga cerrahisi. 2. baskı. İzmir: Meta; 2002. s. 769-82.

7. Tüzün Ş. Bel ve bacak ağrıları. İçinde: Tüzün F, Eryavuz M, Akarırmak Ü, editörler. Hareket Sistemi Hastalıkları. İstanbul: Nobel Kitabevi; 1997. s. 245-61.

8. World Medical Association General Assembly. World Medical Association Decleration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. J Int Bioethique 2004;15:124-9.

9. Roland M, Fairbank J. The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. Spine 2000;25(24):3115-24.

10. McHorney CA, Ware JE, Rachel JF, Sherbourne CD: The MOS 36- item short from health survey (SF-36): III Tests of data quality, scaling assumptions and reliability across diverse patient groups. Med Care 1994; 32:40-66.

11. Chen I-Ru, Wei T. Disc Height and Lumbar Index as Independent Predictors of Degenerative Spondylolisthesis in Middle-Aged Women With Low Back Pain. Spine 2009;34:1402-9.

12. Kalichman L, Hunter D. Diagnosis and conservative management of degenerative lumbar spondylolisthesis. Eur Spine J 2008;17:327-5.

13. Kirkaldy-Willis WH, Farfan HF. Instability of the lumbar spine. Clin Orthop Rel Res 1982;165:110-23.

14. Huang K, Lin R, Lee Y, Li J. Factors affecting disability and physical funtion in degenerative lumbar spondylolisthesis of L4-5: evaluation with axially loaded MRI Eur Spine J 2009;18:1851-7.

15. Fritz JM, Delitto A, Welch WC, Erhard RE. Lumbar spinal stenosis: a review of current concepts in evaluation, management, and outcome measurements. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:700-8.

16. Ketenci A, Özcan E, Müslümanoğlu L, Arıkan E, Durmuş B, Filiz M, Berker E. Kronik Mekanik Bel Ağrılı 1120 Hastanın Özellikleri. Türk Fiz Tıp ve Rehab Derg 1998;1:60-4.

17. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473-83.

18. Antonopoulou MD, Alegakis AK, Hadjipavlou AG, Lionis CD. Studying the association between musculoskeletal disorders, quality of life and mental health. Available from: http://creativecommons.org/licenses/ by/2.0.

19. Salaffi F, De Angelis R, Stancati A, Grassi W, Pain Marche. Prevalence Investigation Group (MAPPİNG) study. Health related quality of life in multiple musculoskeletal conditions: a cross-sectional population based epidemiological study. II. The MAPPİNG study Clin Exp Rheumatol 2005;23:829-39.

20. Picavet HS, Hoeymans N. Health related quality of life in multiple musculoskeletal diseases: SF-36 and EQ-5D in the DMC3 study. Ann Rheum Dis. 2004;63:723-9.

21. Bingefors K, Isacson D. Epidemiology, co-morbidity, and impact on health-related quality of life of self-reported headache and musculoskeletal pain-A gender perspective. Eur J Pain 2004;8:435-50.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

890151

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğanın emme güçlüğü ve nonketotik hiperglisinemi

Tülin ÇATAKLI, Ülkü TIRAŞ, Önder CAN, Yıldız DALLAR

Üremik koagülopatiye bağlı spontan dalak rüptürü

Akın ÖNDER, Ömer BAŞOL, Murat KAPAN, Güven TEKBAŞ, Sadullah GİRDİN

“Tiroid nodülü tanısıyla takip edilen hastalarımızdaki tiroid kanser insidansı: Bir referans merkez çalışması”

Özlem SUVAK, Barış SAYLAM, Faruk COŞKUN, Mehtap OKTAY, Aynur ALBAYRAK, Burak SUVAK, Serkan TORUN, Yavuz BEYAZIT

Diyabetes mellitus regülasyonunun serum eser elementleri ile ilişkisi

Aysun HALAÇOĞLU, Murat SUHER

Dejeneratif lomber spondilolistezis ve lomber spondilozlu hastalarda fonksiyonel durum ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Sevgi POLAT, Eda GÜRÇAY, Alev ÇEVİKOL, Aytül ÇAKCI

İskemik Ön Koşullanma ve Sonradan koşullanma mekanizmalarından biri: Potasyum–ATP kanalları (mitokondriyal ve sarkolemmal)

İLKER ŞENGÜL, Demet ŞENGÜL

Callus like foreign-body reaction to hair: A puncture wound of the foot

Evren SARIFAKIOĞLU

Ovarian fibromatosis mimicking malignant ovarian tumor: Case report

Deniz HIZLI, Saynur Sarıcı YILMAZ, Nigün Öztürk TURHAN

Podositler ve nefrotik sendrom için yeni tedavi hedefleri

Nazım DENİZLİ, Yasemin KIRAÇ, Murat GÜCÜN, Recep DEMİRCİ, Murat DURANAY

Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ile ofis histeroskopinin karşılaştırılması

Hakan KILINÇ, HÜSEYİN CENGİZ, Cihan KAYA, Murat EKİN, LEVENT YAŞAR