Yeni Medya ve Çocuk: Instagram Özelinde “Sharenting” “Paylaşanababalık” Örneği

Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte, dünya küresel olarak yeni bir dönüşüm sürecine başlamış ve dünyadaki bilgi akışını hızlandıran, enformasyonun zaman ve mekân dinlemeden dolaşımda olmasına imkân veren internet hayatımıza girmiştir. Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran “kitle hedefsiz bir medya üretmek” olgusu düşünüldüğünde, web 3.0 mikroblog türevi, Facebook, Twitter, Instagram gibi sanal ortamların ortaya çıkmasından sonra, bu mecraların asli hedeflerinden sapıp, kişilerin benliklerini, anonim ya da gerçek kişilikleriyle sunabildiği bir hal aldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Platon’un “Mağara Alegorisi”nde aslında mekânın bir nevi sanallaşması ve bugün bu sanallaşan mekânda Goffman’ın benlik sunumu, çalışma açısından en önemli iki unsur olarak adlandırılabilir. Yapılan bu çalışmada literatüre nicel veriler kazandırmak adına “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Instagram uygulamasının arama araç çubuğuna anne, çocuk, ebeveyn, baba ve oyun anahtar kelimeleri yazılıp aratılarak bulunmuş, en yüksek takipçi sayısına sahip, araştırma evrenini temsil edebileceği düşünülerek belirlenmiş bir örneklem ile 25 ebeveyn hesabı analiz edilip, yapılan paylaşımların çocuklar ve ebeveynler açısından oluşturabileceği olası tehlikeler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, bu paylaşımların ortaya ne tür hukuksal veya sağlık açısından oluşabilecek problemler üzerinde durmaktır. Bu teknolojik bağımlılığın hangi düzeye geldiği ve alınabilecek tedbirler tartışılmaya çalışılmıştır.

Children and The New Media: Example of “Sharenting” Specified to Instagram

world has undergone a new transformation process globally. With these innovations in communication technologies, the internet has came into our lives, which accelerates the flow of information in the world and allows information to be in circulation without any importance of time and place. Considering that the biggest diffierence that separates the new media from the traditional, is to produce mass-less media, after the emergence of virtual environments such as microblogging, Facebook, Twitter, Instagram, it should be taken into consideration the fact that these new media tools have given people freedom of presenting themselves, anonymous or their real identity. Plato’s Cave Allegory is actually a kind of virtualization of the space, and today Goffman’s self-presentation in this virtualized space can be called the most important elements of the study. 25 parent accounts were analyzed and the aim was to target the possible dangers of the “sharenting” for children and parents. We found the accounts by writing; mother, child, parent, father and game keywords to the search tool bar of the Instagram application. The aim of the study is to focus on what kind of legal and health problems these shares may cause. The level of this technological dependence and the measures that can be taken are tried to be discussed.

Kaynakça

Akyüz, E. (2010). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Pegem Akademi

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M., (2012). Sosyal psikoloji (O. Gündüz, Trans.). İstanbul, Turkey: Kaknüs Yayınları.

Aslam, S. (2018). Instagram by the numbers: Stats, demographics&fun facts. https://www. omnicoreagency.com/instagram-statistics/ Erişim Tarihi: 11.01.2019

Avg Technologıes (2010). AVG Digital Diaries – digital birth Erişim: 10.01.2019, http://www. avgdigitaldiaries.com/post/41940227757/avg-digital-diaries-a-look-at-how-technology

Bartholomew, MK. (2012) New parents’ facebook use at the transition to parenthood. Fam- ily Relations. 61(3), S.455-469

Baritci, F. & Fidan, Z. (2018).Sosyal ağlarda benlik sunumuna dair bir distopya: Black Mirror dizisi örneği. Connectist: Istanbul University Journal of

Communication Sciences, 54, 37-63. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/498111 Erişim Tarihi: 05.02.2019

Bessant, C. (2017) Could a child sue their parents for sharenting? Parenting for a Digital Future Blog

Brosh, A. (2016) When the child is born into the internet: Sharenting as a growing trend among parents. The new educational Review.43(1) S. 225-235 https://www.researchgate. net/publication/299601525_When_the_Child_is_Born_into_the_Internet_Sharenting_as_a_ Growing_Trend_among_Parents_on_Facebook Erişim Tarihi: 10.01.2019

Collins Dictionary. Definition of ‘sharenting’. Erişim Tarihi: 10.01.2019 https://www.collins- dictionary.com/dictionary/english/sharenting

Family Online Safety Institute (2015). Parents, Privacy & Technology Use. Erişim: 10.01.2019 https://www.fosi.org/policy-research/parents-privacy-technology-use/

Fendoğlu, H.T. (2014). Çocuk hakları hukuku. Yetkin Yayınları

Gazetevatan. (2017) ‘Blogger’ anneye çocuk istismarı suçlaması’ http://www.gazetevatan. com/-blogger-anneye-cocuk-istismari-suclamasi--1080670-gundem/ Erişim Tarihi: 10.01.2019

Goffman, E. (2016). Günlük yaşamda benliğin sunumu (B. Cezar, Trans.). İstanbul, Metis Yayınları

Kaya, G. ve Kaya, U. (2017). Bir ebeveyn pratiği olarak “sharenting”. Current Debates in Edu- cation. 19/26 S.443-454

Kırık, A. (2013). Sosyal medya: “Sosyalleşen birey”. Kırık ve A. Büyükarslan (Akt.), Gelişen web teknolojileri ve sosyal medya bağımlılığı (69-102). Konya, Çizgi Kitapevi

Kırık, A. (2014), Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: Nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3/1(32) S.337-347

Maraşlı, M., Suhendan, E., Yılmaztürk, N., Çok, N. (2016) Parents’ shares on social network- ing sites about their chlidren: Sharenting, S.399-406. Anthropologist, 24 (2)

MEB. (2017) Okullarda sosyal medyanın kullanılmasına dair yönerge. http://mebk12.meb. gov.tr/meb_iys_dosyalar/11/02/965196/dosyalar/2017_03/13112636_genelge.pdf Erişim Tari- hi: 10.01.2019

Moser, C., Chen, T., & Schoenebeck, S. Y. (2017). Parents’ and childrens’ preferences about parents sharing about children on social media. CHI Conference on Human Factors in Comput- ing Systems S.5221-5225

O’Neill, J. (2015) The Disturbing Facebook Trend of Stolen Kids Photos, Erişim Tarihi: 10.01.2019, what-112545291567.html

Otero, P. (2017) Sharenting… should children’s livesbe disclosed on social media? Arch Ar- gent Pediatr. P.115(5):412-413

Şirin, M.R. (2014) Çocuk ve medya: Eşitsizlikler dünyası. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İletişim ve Diplomasi Dergisi. (2) http://www.iletisimvediplomasi.com/cocuk-ve- medya-esitsizlikler-dunyasi-mustafa-ruhi-sirin/ Erişim Tarihi: 10.01.2019

Türk Ceza Kanunu. (2004) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf Erişim Tarihi: 10.01.2019

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). TBMM Basımevi 2017. Ankara

Uçar, f . (2015). Facebook’ta benlik sunumu ve toplumsal cinsiyet rolleri. Selçuk Üniversitesi

Kaynak Göster

APA Erişir, R. M. & Erişir, D. (2018). Yeni Medya ve Çocuk: Instagram Özelinde “Sharenting” “Paylaşanababalık” Örneği . Yeni Medya , (4) , 50-64 .