KRİZİN DİJİTAL TÜKETİMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak geleneksel olarak yapılan birçok pratik dijitalleşmektedir. Bu dijitalleşme sürecinde tüketim alışkanlıkları farklılaşmaya başlamış ve gelenekselin haricinde tüketim artık dijital olarak yapılan bir faaliyet olmuştur. Djitalleşmenin etkisiyle daha fazla bilinçlenen tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak önemli bir unsur olmaktadır. Tüketicilerin dijital tüketimde satın alma davranışlarının çok önemli hale gelmesiyle birlikte satın alma davranışlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ekonomik faktördür. Bazı durumların getirisi olarak tüketiciler ekonomik krizlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kriz döneminde dijital tüketimde tüketicilerin satın alma davranışlarının değişiklik gösterip göstermediğinin ölçümlenmesidir.

___

  • Aksoy A. D. (2014).“Tüketimin Dijitalleşmesi”, içinde (Ed. Müberra Babaoğul, Arzu Şener, Betül Buğday), Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma Test ve Eğitim Merkezi Tüketici Yazıları IV, Ankara, s.46-64. Constantinides E. (2004). “Influencing the Online Consumer’s Behavior: The Web Experience”, 14 (2), 111-126. Dutton J. E. (1986). “The Processing Of Crisis And Non-Crisis Strategic Issues”, Journal Of Management Studies, 23 (5), 501-517. Eğilmez M. (2019). “Krizden Çıkışın Anahtarı”, http://www.mahfiegilmez.com/2019/04/krizden-cksnanahtar. html. Erişim Tarihi: 04 Mayıs 2019. Elden M. (2013). Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: Say Yayınları, 2. Baskı. Gates B. (2000). Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak, Çev. Ali Cevat Akkoyunlu, İstanbul: Doğan Kitapçılık. Güngör N. (2018). İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi. Karacaer Ulusoy M. (2019). “2019'a girerken Türkiye Ekonomisi”, https://www.sde.org.tr/mervekaracaer- ulusoy/genel/2019a-girerken-turkiye-ekonomisi-kose-yazisi-8997. Erişim Tarihi:18 Nisan 2019. Kibritçioğlu A. (2001). “Türkiye'de Ekonomik Krizler Ve Hükümetler, 1969-2001”, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 1 (41), Eylül-Ekim 2001, 174-182. Laughey D. (2010). Medya Çalışmaları-Teoriler ve Yaklaşımlar, İstanbul: Kalkedon Yayınları. Özmen Ş. (2013). Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı. Sadakaoğlu, M.C. (2018), Aydınlanma Tahayyülü ve Bir Ödev Olarak Tüketim, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 10, Sayı 1, s. 54. Sayımer İ. (2012). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayıncılık. Tekvar S.O. (2016). Yeni Medya Yeni Halkla İlişkiler, Ankara: Karınca Yayınevi. Titiz İ. & Çarıkçı H. İ. (2001). “Krizlerin Küçük İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 203-218. Yengin D. (2017). İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, İstanbul: Der Kitabevi.