Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi

Aynı zaman diliminde dünyaya gelmiş ve bundan dolayı hayatı yorumlayış biçimleri, sahip oldukları değerler ve tüketim alışkanlıkları birbirine benzer olan nesiller markaların ve firmaların her daim hedefinde olmuştur. Şimdiye kadarki kuşaklardan ayrı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin içine doğan Z kuşağı ise çok yakında kendi gelirini elde edecek ve tüketim davranışlarında bulunacaktır. Dolayısı ile bu kuşağın alışveriş alışkanlıklarının ve satın alma karar tarzlarının incelenmesi marka ve firmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Z kuşağı tüketicilerin satın alma karar tarzlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Kastamonu’da Ocak-Şubat 2019 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 320 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Z kuşağının satın alma kararlarında sosyal medya ünlülerinin etkisi açıkça görülürken, kalite ve fiyat bu kuşağın satın alım kararlarını etkileyen en önemli unsurlar olarak öne çıkmıştır.

Investigation of Generation Z Consumers' Purchasing Decision Making Styles

___

Altuntuğ, Nevriye. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu Ve Geleceğin Tüketici Profili. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1.

Baldwin, Mark. (2018). 13 Things Marketers Need To Know About Generation Z. https://tukuinc.com/wp-content/uploads/2018/01/GenZ_TUKU_Jan2018.pdf (Erişim tarihi: 02.05.2019)

Bassiouni, Dina ve Hackley, Chris. (2014) Generation Z Children’s Adaptation to Digital Consumer Culture: A Critical Literature Review. Journal of Customer Behaviour, 13/2, 113-133.

Bayrakdaroğlu, Funda ve Özbek, Çağlar.(2018). Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu. Journal of Social Sciences and Humanities Researches 2018 Volume 19 - Issue 42

Budac, A. C. (2014). Strategic consideration on how brands should deal with generation Z. Journal of Communication Management, 66, 6–14.

Bulut, Zeki Atıl., Çımrin, Kökalan, Füsun ve Doğan, Onur. (2017). Gender, generation and sustainable consumption: Exploring the behaviour of consumers from Izmir, Turkey. International Journal of Consumer Studies 2017;41:597–604.

Can,Polat ve Yiğit, İlker. (2018). Hedonik Satın Alma Değerlerinin Alışveriş Memnuniyetine Etkisi Üzerine X ve Z Kuşaklarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 10/3 (2018) 821-847

Cruz, Marta. (2016). Generation Z: influencers of decision-making process. Universidade Católica Portuguesa, Católica Porto Business School, Master Thesis.

Çaycı, Berk ve Karagülle, Ayşegül Elif (2014). X Kuşağından Z Kuşağına Değişen Mahremiyet Algısı. International Trends and Issues in Communication & Media Conference 2014.

Dursun, İnci., Alnıaçık, Ümit ve Kabadayı, Emre Tümer. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı Ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19

Duygulu, Serap. (2018). Yeni Medya Teknolojilerinin K-Kuşağının Ebeveynleriyle Olan İletişimine Etkisi. TRT Akademi, Cilt 3 Sayı 6.

Erciş, Aysel., Ünal, Sevtap ve Can, Polat. (2007). Yaşam Tarzlarının Satın Alma Karar Süreci Üzerindeki Rolü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Haziran 2007 Sayı: 2

Goh, Edmund ve Lee, Cindy (2018) A workforce to be reckoned with: The emerging pivotal Generation Z hospitality workforce. International Journal of Hospitality Management 73 (2018) 20–28

Hidvégi, Anna ve Kelemen-Erdős, Anikó. (2016). Assessing the Online Purchasing Decisions of Generation Z. FIKUSZ’16 Symposium for Young Researchers, 2016.

Işık, Metin ve Kaptangil, İrem. (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt 7, Sayı 2

Karaman, H. (2015) Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Karaca, Şükran. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Cilt: 13, Sayı: 1.

Kavalcı, Kübra ve Ünal, Sevtap. (2016). Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3): 1033-1050

Kılıç, Hicran Özgüner ve Karadayılı Seçkin(2017). Z Kuşağının Sosyal Ağ Sitelerinde Yer Alan Markaların Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Algısı: Karabük İli Üzerine Bir Araştırma. Route Educational and Social Science Journal, Volume 4(8).

Kitchen, P. J., ve Proctor, T. 2015. Marketing communications in a postmodern world. Journal of Business Strategy, 36(5): 34–42.

Kuran, E. (2018), Telgraftan Tablete Türkiye’nin Beş Kuşağına Bakış, Destek Yayınları, İstanbul

Léa, Claude., Malek, Paulina ve Runnvall, Lisa (2018). Influencers impact on decision-making among generation Y and Z Swedish females when purchasing fast fashion. Jönköping University Business School Bachelor Thesis.

Levickaité, Rasa. (2010). “Generations X, Y, Z: How Social Networks Form the Concept of the World Without Borders (The Case of Lithuania)”, LIMES, 3, (2), 170-183.Özden, Aybike Tuba. (2019). Pozitif Algının ve Tüketici Karar Verme Tarzlarının Y ve Z Kuşakları Açısından Karşılaştırılması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2019; 5(1): 1-20

Perlstein, J. (2017). Engaging Generation Z: Marketing to a New Brand of Consumer. [online] Adweek.com. Available at: https://www.adweek.com/digital/josh-perlstein-response-media-guest-post-generation-z/ [Accessed 17 Nov. 2018].

Sarı, Emre ve Harta, Gözde. (2018). Kuşakların Tüketim Ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 61 Yıl: 2018

Sarıoğlu, Elif Başak ve Özgen, Ebru. (2017). Z Kuşağı: İş Dünyası Yakın Geleceğin İş Gücünü Ne Kadar Tanıyor? Researcher: Social Science Studies 2017, Cilt 5, Sayı IV, s. 242-253.

Sarıoğlu, Elif Başak ve Özgen, Ebru. (2018). Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 11 Sayı: 60

Scott, S. G., ve Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55(5), 818–831.

Seckin, Sedef. (2000). Turkiye’nin Kusak Profili. Capital Degisi 12.

Silva, Susana Costa, Machado, Joana César ve Cruz, Marta (2017). The influence of WOM and Peer Interaction in the Decision-Making Process of Generation Z within the family. International Journal of Marketing, Communication. Special Number 2 Mdb, October.

Smalej, Olga. (2017). Analysıs Of Purchasıng Decısıons Made By The Generatıon Z Consumers. Management, Knowledge and Learning International Conference 17–19 May Lublin / Poland 2017

Sproles, G. B. (1985). From Perfectionism to Fadism: Measuring Consumers’ DecisionMaking Styles. Proceedings, American Council On Consumer Interests. 79‐85.

Sproles, G.B. ve Kendall, E.L. (1986), A Methodology for Profiling Consumer Decision-Making Styles, Th e Journal of Consumer Affairs, 20 (2) 267-279

Taş, H. Yunus., Demirdöğmez, Mehmet ve Küçükoğlu, Mahmut. (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. Cilt:7 Sayı:13

Torlak, Ömer. (2016) Tüketim Bireysel Eylemin ve Toplumsal Dönüşümü. İnkilap Yayınları:İstanbul

Wood, Stacy. (2013). Generation Z as consumers: trends and ınnovation. Institute for Emerging Issues. North Carolina State University. 1-3. https://iei.ncsu.edu/wp-content/uploads/2013/01/GenZConsumers.pdf (Erişim tarihi: 10.05.2019)

Yeniçeri, Tülay ve Özal, Halit. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Cinsiyet Kimliğine Göre İncelenmesi. Pazarlama ve Pazarlama araştırmaları Dergisi, Sayı 18, Temmuz 2016 135-168.

TÜİK (2019) http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (Erişim tarihi: 21.05.2019)Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar572987, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, number = {58}, pages = {381 - 396}, doi = {10.19168/jyasar.572987}, title = {Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gümüş, Niyazi} }
APA Gümüş, N. (2020). Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 15 (58) , 381-396 . DOI: 10.19168/jyasar.572987
MLA Gümüş, N. "Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 381-396 <
Chicago Gümüş, N. "Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 381-396
RIS TY - JOUR T1 - Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi AU - Niyazi Gümüş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19168/jyasar.572987 DO - 10.19168/jyasar.572987 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 381 EP - 396 VL - 15 IS - 58 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.572987 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi %A Niyazi Gümüş %T Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi %D 2020 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 15 %N 58 %R doi: 10.19168/jyasar.572987 %U 10.19168/jyasar.572987
ISNAD Gümüş, Niyazi . "Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 / 58 (Nisan 2020): 381-396 .
AMA Gümüş N. Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(58): 381-396.
Vancouver Gümüş N. Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(58): 381-396.
IEEE N. Gümüş , "Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 15, sayı. 58, ss. 381-396, Nis. 2020, doi:10.19168/jyasar.572987