Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI

Teknolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler toplumların kültür yapılarında değişimlere sebep olmakta ve buna bağlı olarak farklı zaman diliminde doğan kuşaklar farklı karakteristik özellikler göstermektedirler. Her dönem içerisinde yaşanan belli devrim yaratan olaylar zamanın akışıyla değişiklik gösteren kuşakların mevcut olaylara bakış açısını etkilemiş, farklı algı ve beklentilerin oluşmasına ve örgüt içerisinde iletişim problemleri yaşanmasına sebep olmuştur. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişimler örgütsel davranışları ve dolayısı ile iş dünyasını da belirgin şekilde etkilemiştir. Bugün birçok yönetici kuşaklar arası farklılıkları anlamak ve örgütleri başarılı, verimli bir şekilde yönetmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu araştırmada kısa bir zaman içerisinde çalışma hayatındaki yönetimi ve liderliği devralacak Y kuşağı adıyla bilinen 18-32 yaş aralığı içerisindeki çalışanların iş değerleri ve liderlik beklentileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı farklı kuşak temsilcilerinin iş değerleri, kuşaklara göre etkili liderin kişisel özellikleri, etkili liderilik stili,  liderin etkileme mekanizması ve lider üye etkileşimi temaları hakkında farklı görüşlere sahip olduğu, buna karşılık liderin koçluk ve mentorluk, arabuluculuk

___

 • Adıgüzel, O., Batur, H.Z., Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü Ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1(19).
 • Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J., Ololube, N. P. (2015). A Review of Leadership Theories,. Principles and Styles and Their Relevance to Educational Management. Scientific & Academic Publishing, 5(1), 614.
 • Akyüz, B., Kaya, N. (2015). Kamu Çaliþanlarinin Is Tatmini Üzerinde Liderin Güç Kaynaklarinin Rolü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 71.
 • Barford, N. I., Hester, T. P. (2011). Analysıs of Generatıon Y Workforce Motıvatıon Usıng Multıattrıbute Utılıty Theory. A Publication of the Defense Acquisition University, January, 64-80.
 • Bayram, Ş. (2013). Liderlik Kavramı Ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Bozkır, H.S. (2014). Dönüşümcü Liderlik İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma.Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Boztunç, N. (2014). Y Kuşağını Elde Tutabilme Üzerine Bir Çalışma. Bitirme Projesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bursch, D., Kelly K. (2014). Managing the Multigenerational Workplace. UNC Kenan-Flagler Business School, http://www.kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/documents/executive-development/managing-the-multigenerational-workplace-white-paper.pdf, (Erişim Tarihi:18.12.2015)
 • Casben, L. (2007), Generation Y disappoints employers, Australian Broadcasting Corporation
 • Crampton, S. M., Hodge, J. W. (2009). Generation Y: unchartered territory. Journal of Business & Economics Research (JBER), 7(4).
 • Cairncross, G., Buultjens, J. (2007). Generation Y and work in the tourism and hospitality industry: problem? what problem’’ Centre for Enterprise Development and Research Occasional , Southern Cross University, 9, 3-19.
 • Daft, R. L., Andrew, P. M. (2009). The leadership experience. Asia–Pacific 1st Ed., Australia.
 • Denham, T. J., Gadbow, N. (2002). Lıterature Revıew: Factors Affectıng The Development Of Generatıon X And Mıllennıals. Theses, Nova Southeastern University, USA.
 • Dereli, B., Toruntay, H., (2015). Örgütlerde Kuşaklarin İş Değerleri, Motivasyon Ve Mentorluk Kavramlarına Dayalı Yönetimi. Istanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, http://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/orgut.pdf, (Erişim Tarihi: 11.12.2015)
 • Doğanay A. (2014). Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dorsey, J.R. (2010). Y-Size Your Business - How Gen Y Employees Can Save You Money and Grow Your Business. New Jersey: Wiley , U.S.A
 • Fenzel, J. L. (2013). Examining Generational Differences in the Workplace: Work Centrality, Narcissism, and Their Relation to Employee Work Engagement.
 • Harber, Jeffery G. (2011). Generations in the Workplace: Similarities and Differences. Electronic Theses and Dissertations, http://dc.etsu.edu/etd/1255, (Erişim Tarihi: .15.12.2015)
 • Highbeam Business (1994). It's just a job: generation X at work. https://business.highbeam.com/137618/article-1G1-15410499/just-job-generation-x-work, (Erişim Tarihi: 20.12.2015)
 • Karpuzoğlu, Özelmas, E., (2010). Uygulamada ve Kurumsal Yönetişimde Yönetim Kurulu. İstanbul: Sistem Matbaacılık
 • Keleş, H. N., (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Bahçeşehir Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2) ,129-139.
 • Kim, D. J. (2008). Generation gaps in engineering?. Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, USA.
 • Louısıana State Civil Service (2014). Managıng Across Generatıons. http://www.civilservice.louisiana.gov/files/divisions/Training/Manuals/Managing%20Across%20Generations.pdf, (Erişim Tarihi: 21.12.2015)
 • Mills, D.Q. (2005), Leadership: How to Lead, How to Live, Waltham: MindEdge Press, MA
 • Patton, 0. M. (1990). Qualitative evaiuation an research methods (2"'1 eel.), London: Sage Pub
 • Pazarbaş, M.(2012). Liderlik ve Otorite: Lise Öğrencilerinin Liderlik ve Otorite Algısı Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
 • Pendergast, D. (2009). Generational Theory and Home Economics :Future Proofing the Profession. Family and Consumer Sciences Research Journal, 37(4)
 • Ojokuku, R. M., Odetayo, T. A., Sajuyigbe, A. S. (2012). Impact of leadership style on organizational performance: a case study of Nigerian banks. American Journal of Business and Management, 1(4), 202-207.
 • Sert, G., Akıncı, A., Kurtoğlu, M., Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Computers & Education, 14, 46.
 • Spiro, C. (2006). Generation Y in the Workplace. Defense AT&l, 35(6), 16-19.
 • Tolbize, A. (2008). Generational differences in the workplace. Research and training center of community living, 19, 1-13.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,. 6 (24), 543-559.
 • Wallace, K. (2007). Understanding and managing Generation Y. Doctoral dissertation, University of Kansas, USA
 • Wikipedia (2016), Türkiye Siyasi Tarihi, https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_siyasi_tarihi, (Erişim Tarihi: 21.03.2016)
 • Wıllıams, Kaylene C, Page, Robert A. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3, 1-17.
 • Workman, T., Cleveland-Innes, M. (2012). Leadership, Personal Transformation and Management. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 313-323.
 • Yeşilyurt, P. (2007). Türk ve İtalyan Yöneticilerinin Liderlik Tarzları: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Türk-İtalyan Ortak Girişimlerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Adana.
 • Yücebalkan B., Aksu B., (2013). Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1),16-32.
 • Zaporzan, D., (2010). Four Generations One Workplace: Watch us work, CMA Management, Vol. 11, No. 10, 12-13

___

Bibtex @ { jyasar339648, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, number = {46}, pages = {136 - 160}, title = {Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI}, key = {cite}, author = {Yalçın, Buse and Kelgökmen İlic, Derya} }
APA Yalçın, B. & Kelgökmen İlic, D. (2017). Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 12 (46) , 136-160 .
MLA Yalçın, B. , Kelgökmen İlic, D. "Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 (2017 ): 136-160 <
Chicago Yalçın, B. , Kelgökmen İlic, D. "Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 (2017 ): 136-160
RIS TY - JOUR T1 - Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI AU - BuseYalçın, DeryaKelgökmen İlic Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 160 VL - 12 IS - 46 SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI %A Buse Yalçın , Derya Kelgökmen İlic %T Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI %D 2017 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD Yalçın, Buse , Kelgökmen İlic, Derya . "Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 / 46 (Nisan 2017): 136-160 .
AMA Yalçın B. , Kelgökmen İlic D. Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2017; 12(46): 136-160.
Vancouver Yalçın B. , Kelgökmen İlic D. Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2017; 12(46): 136-160.
IEEE B. Yalçın ve D. Kelgökmen İlic , "Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI", , c. 12, sayı. 46, ss. 136-160, Nis. 2017