Gastronomi Sektörü Meslek Uzmanlarının Çalışanlardan Mesleki Beklentileri Ve Gastronomi Eğitimi İle İlgili Düşünceleri

Turizm, çarpan etkisi(turist harcamalarının birden fazla harcamaya olanak sağlaması) ile çeşitli alt sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen dinamik bir sektördür. Bu çalışma, turizm sektöründeki meslek uzmanlarının gastronomi alanında çalışanlardan beklentilerini ortaya çıkarmak, sektörün beklentilerini etkileyen unsurları belirlemek ve sektörün gastronomi eğitimi konusundaki görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın örneklemi Türkiye’de İstanbul ilinde turizm işletmelerinin idari ofislerinde, yiyecek içecek bölümlerinde yönetici olarak çalışan ve ankete katılmak için gönüllü olan 407 katılımcıdan oluşmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan anket veri toplama tekniği ile bilgi edinilmiştir Veri analizi için “Frekans” ve “ANOVA” testleri yapılmıştır.Araştırma bulgularına bakıldığında, öncelikli olarak gastronomi endüstrisinin çalışanlardan mesleki hayatlarına ilişkin tecrübe ve çalışma konusunda çaba göstermelerini bekledikleri,  yiyecek ve içecek konusunda mesleki bilgi ve tecrübenin varlığını önemsedikleri gözlenmiştir. Aynı zamanda gastronomi endüstrisi, gastronomi ve mutfak sanatları alanlarındaki gastronomi öğretim elemanlarının endüstri hakkında çok iyi bilgi sahibi olmadıklarına inanmaktadır. Staj veya iş başında eğitim programlarının öğrencinin kariyeri için yararlı olduğu ve gastronomi endüstrisindeki yönetici ve öğretim elemanlarının kariyer beklentileri arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu sonuçların ışığında, öğrencilere deneyim seviyelerini arttırmaları için staj olanakları ve iş başında eğitim kursları verilmesi önem taşımaktadır. Bu sayede öğrencilerin yiyecek-içecek kursları veya eğitimleriyle becerilerini geliştirmeleri konularında desteklenmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda üniversitelerin gastronomi bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin, gastronomi endüstrisinde pratik bilgi, beceri ve deneyime sahip kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler:

turizm, gastronomi

Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education

Tourism as a dynamic sector which affects various sub-sectors directly or indirectly due to its multiplier effect. The current study was conducted with the purpose of revealing the tourism industry’s professional expectations from the employees working in the field of gastronomy, discovering the factors affecting the industry’s expectations and putting forward the industry’s views on gastronomy education. In this regard, the research sample was composed of 407 respondents who work as manager in administrative offices and food & beverage departments of tourism enterprises in Istanbul, Turkey and have volunteered to be involved in the survey. Questionnaire which is a data collection tool in quantitative research methods were used in the current study. The research data were analyzed on statistical analysis software. For data analysis, “Frequency” and “ANOVA” tests were performed. Based on the research findings, it was concluded that the gastronomy industry expects from the employees in their professional life the existence of work effort and experience, and professional knowledge and experience on food and beverages; that the industry believes that the lecturers in the gastronomy section of the department of gastronomy and culinary arts are not very well knowledgeable about the gastronomy industry; that the internship or on-the-job training programs are beneficial for student’s career; and that there are differences between the career expectations of managers and lecturers in gastronomy industry. In the light of these results, it is recommended that students are provided with internship opportunities and on-the-job training courses to increase their experience levels; that they should improve their skills through courses or trainings on food and beverages; and that the lecturers to be employed for the universities’ gastronomy departments should be selected among the individuals who have practical knowledge, skills and experience in gastronomy industry.
Keywords:

Tourism, gastronomy,

___

Aydın, Ebru. 2015. Gastronomi Turizminin Şehir Markalaşmasına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği. Afyonkocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.Büyüköztürk, Şener. 2010. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.Can, Abdullah. 2014. SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.Chan, Sow Hup. & Kuok, Oi Mei. 2011. “A Study of Human Resources Recruitment, Selection, and Retention Issues in the Hospitality and Tourism Industry in Macau”. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 10 (4); 421-441.Çağlı, Irmak Beril. 2012. Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Bölge Planlama Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Durlu-Özkaya, F. & Can, A. 2012. “Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi.” Türk Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, Temmuz-Ağustos, Sayı: 206.Ghiselli, Richard F., La Lopa, Joseph Mick. & Bai, Billy. 2001. “Job satisfaction, life satisfaction, and turnover intent among food-service managers.” Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42 (2); 28-37.Gümüs, Şale. Arı, Merve. & Bakırtas, Hülya. 2010. Otel İşletmelerinde Personel Seçimi: Bursa İlinde Bir Uygulama. MYO-OS 2010- Ulusal Meslek Yuksekokulları Oğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim 2010, Düzce.Hegarty, Joseph A. & O’Mahony, G. Barry. 2001. “Gastronomy: A Phenomenon of Cultural Expressionism and an Aesthetic for Living.” İnternational Journal of Hospitality Management, 20; 3-13.Hegarty, Joseph A. 2005. “Developing “Subject Fields” in Culinary Arts, Science and Gastronomy”. Journal of Culinary Science and Technology, 4 (1); 5-13.Hegarty, Joseph A. & Antun, J.M. 2007. “Celebrate Culinary Science and Gastronomic Knowledge.” Journal of Culinary Science and Technology, 5 (4); 1-7.Kim, Junge Hee Ginny. 2008. Career expectations and requirements of undergraduate hospitality students and the hospitality industry: An analysis of differences. Auckland University of Technology, School of Hospitality and Tourism, Master Thesis.Pelit, Elbeyi. Soybali, Hasan Hüseyin & Ak, Serkan. 2017. “Termal Otel İşletmelerinde Personel Bulma, Seçme ve Personeli İşe Yerleştirme Sürecindeki Uygulamalar ve Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar Örneği.” Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management, 14 (3); 53-73.Santich, Barbara. 2004. “The Study of Gastronomy and its Relevance to Hospitality Education and Training” İnternational Journal of Hospitality Management, 23; 15-24.Scarpato, Rosario. 2003. Tourism and Gastronomy. Hjalager, A.M., Richards G.(Ed.), Taylor and Francis e-Library, Chapter 4, pp. 52-101.Şahin, Esra. 2015. Bir Destinasyon Unsuru Olarak Yerel Gastronominin Marka Şehir pazarlamasında Etkileri: Gaziantep Örneği, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. Tesone, Dana V. & Ricci, Peter 2012. “Hospitality expectations of entry-level college graduates: A preference for attitude over aptitude.” European Journal of Business and Social Science. 1(6); 140-149.Ural, Ayhan. & Kılıç, İbrahim. 2013. Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık: Ankara.URL-1 (2019). İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu Mart 2019, Erişim Tarihi: 08.05.2019, Erişim Adresi: http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/Eklenti/63270,mart-2019pdf.pdf?0Yılmaz, Gülay Özdemir. & Gürol, Neşe Kafa. 2012. “Balıkesir İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi.” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23); 23-32.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar605248, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, number = {58}, pages = {177 - 189}, doi = {10.19168/jyasar.605248}, title = {Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education}, key = {cite}, author = {Akmeşe, Kadriye Alev and Sormaz, Ümit and Özata, Esat} }
APA Akmeşe, K. A. , Sormaz, Ü. & Özata, E. (2020). Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 15 (58) , 177-189 . DOI: 10.19168/jyasar.605248
MLA Akmeşe, K. A. , Sormaz, Ü. , Özata, E. "Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 177-189 <
Chicago Akmeşe, K. A. , Sormaz, Ü. , Özata, E. "Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 177-189
RIS TY - JOUR T1 - Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education AU - Kadriye Alev Akmeşe , Ümit Sormaz , Esat Özata Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19168/jyasar.605248 DO - 10.19168/jyasar.605248 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 189 VL - 15 IS - 58 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.605248 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education %A Kadriye Alev Akmeşe , Ümit Sormaz , Esat Özata %T Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education %D 2020 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 15 %N 58 %R doi: 10.19168/jyasar.605248 %U 10.19168/jyasar.605248
ISNAD Akmeşe, Kadriye Alev , Sormaz, Ümit , Özata, Esat . "Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 / 58 (Nisan 2020): 177-189 .
AMA Akmeşe K. A. , Sormaz Ü. , Özata E. Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(58): 177-189.
Vancouver Akmeşe K. A. , Sormaz Ü. , Özata E. Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(58): 177-189.
IEEE K. A. Akmeşe , Ü. Sormaz ve E. Özata , "Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 15, sayı. 58, ss. 177-189, Nis. 2020, doi:10.19168/jyasar.605248