ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Sosyal medyanın popülaritesi arttıkça, iş ortamında Twitter kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Ancak, çalışanların Twitter kullanımı ile ilgili ampirik araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, çalışanların Twitter kullanıcısı olarak kurum imajı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; Türkiye’nin değişik şehirlerinden 443 Twitter kullanıcısına, çalışanların Twitter kullanımı ile kurum imajı arasındaki ilişkiyi ele alan bir anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların yarısından fazlası, çalışanların attığı tweetlerin kurum imajına etkisi olmadığını düşünmektedir. Ancak katılımcıların bir kısmı, ırkçı ifadeler, argo ve hakaret içeren tweetlerin, kurum imajına olumsuz etki ettiğini belirtmiştir. Buna ek olarak, katılımcılar Twitter hesaplarının denetlenmesi ve çalışanların cezalandırılması fikrine kesinlikle karşı çıkmaktadır.

ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI / THE USE OF TWITTER AMONG EMPLOYEES AND ITS IMPACTS ON CORPORATE IMAGE: A SURVEY STUDY IN TURKEY

As the popularity of social media rises, Twitter use in the workplace is becoming widespread. However, empirical research on Twitter use by employees is rare. In this study, an investigation was made of the effect on corporate image of employees as Twitter users. With this aim, a survey was performed on 443 Twitter users from different cities in Turkey, evaluating the relation between the use of Twitter by employees and corporate image. According to the results of the study, more than half of the study participants thought that employees’ tweets had no effect on corporate image. However, according to a group of participants, tweets which contained racist expressions, slang and insults had a negative effect on corporate image. In addition, study participants definitely rejected the idea of controlling Twitter accounts and the punishment of employees.

___

Alkibar, S. Ayar, C.Ö. (2013). Kurumsal İmaj Yönetimi: Türkiye İş Bankası Örneği, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Mart, s.29-55

Aslan, K. (2008). Değişen Teknolojiler ve Habercilikte İstihbarat, İstanbul: Anahtar Kitaplar

Bal, M. (2012). Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 2, S. 1, s. 219-239

Bir T weet Attı Hayatı Altüst Oldu, Sabah Gazetesi, 20013, Linki: http://www.sabah.com.tr/Dunya/2013/12/26/bir-tweet-atti-hayati-alt-ust-oldu , Erişim: 04.02.2014

Bolat, O.İ. (2006). Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerden Yansıyan Kurumsal İmajın Analizi ve Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir

Borges, B. (2009). Marketing 2.0 Bridging tha Gap Between Seller and Buyer Through Social Media Marketing, USA: Wheatmark Publishing

Bromley, D.B. (2001). Relationships between personal and corporate reputation, European Journal of Marketing, Vol.35, No.3/4, pp.316-334

Cao, X. Vogel, D.R. Guo, X. Liu, H. & Gu, J. (2012). Understanding the influence of social media in the workplace: an integration of media synchronicity and social capital theories, In 45th Hawaii International Conference on System Science (HICSS), IEEE (January), pp. 3938–3947

Cravens, K.S. Oliver, E.G. (2006). Employees: The key link to corporate reputation management, Business Horizons, 49, pp:293-302

Çakır, Yeygel, S. Eğinli, Temel, A. (2010). Memnun Çalışanlar Memnun Müşteriler, Ankara:Detay Yayıncılık

Derin, N. Demirel, E.T. (2010). Kurum İmajının Kurum Kimliği Açısından Açıklanabilirliği: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 13, S.2, s. 155-193

DiMicco, J. M. Geyer, W. Millen, D.R. Dugan, C. & Brownholtz, B. (2009). People sensemaking and relationship building on an enterprise social network site, In 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, 200 HICSS’09, pp. 1–10

DiMicco, J. Millen, D.R. Geyer, W. Dugan, C. Brownholtz, B. & Muller, M. (2008). Motivations for social networking at work, In Proceedings of the 2008 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, pp. 711– 720

Doğan, S.Y. Varinli, İ. (2010). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı ve Kurumsal İmaj İlişkisi: Banka Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, Cilt:6, Yıl:6, Sayı:2, 6:1-26

Dowling, G.R. (1986). Managing your corporate image, Industrial Marketing Management, Vol 15, Issue:2, pp.109-115 Dowling, G.R. (1997). Developing your company image Into a corporate ofset, Long Range Planning, 26, 101- 109

Dursun, M. (2011). Müşterilerin Kurumsal İmaj Algısının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Yönetim, Yıl: 22, Sayı: 69, Haziran, s. 97-118

Dündar, İ.P. Fırlar, B.G. (Ed.), (2010). Rekabette Başarıya Giden Yol, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

El Cezire Türk'te işten çıkarmaların nedeni Gezi mi?, Linki: http://www.medyatava.com/haber/el-cezire-turk-te-istencikarmalarin-nedeni-gezi-mi-iste-gurkan-zengin-in-calisanlara-konusmasindan-basliklar_98526 Erişim: 002014

Erdoğan, B.Z. Develioğlu, K. Gönüllüoğlu, S. Özkaya, H. (2006). Kurumsal İmajın Şirketin Çeşitli Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos, Sayı: 15, s. 55-76

Fitton, L. Gruen, M.E. Poston, L. (2010). Twitter for Dummies, USA: Wiley Publishing

Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji, Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya Yayınevi

Gültekin, B. (1997). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Kurum İmajı Oluşturma Teknikleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir

Hayta, A.B. (2013). A study on the effects of social media on young consumers' buying behaviors, European Journal of Research on Education, Special Issue: Human Resource Management, pp. 65-74

Hearn, G. Foth, M. Gray, H. (2009). Applications and implementations of new media in corporate communications, Corporate Communications: An International Journal, 14(1) pp.49-61.

Helm, S. (2011). Employees awareness of their impact on corporate reputation, Journal of Business Research, 64, pp: 657-663

Huberman, B.A. Romero, D.M. Wu, F. (2008). Social networks that matter: Twitter under the microscope, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1313405 (Erişim: 29.01.2014)

Johan, M.R.M. Noor, A.Z.M. (2013). The role of corporate communication in building organization’s corporate reputation: An exploratory analysis, I nterdisciplinary Journal of Comtemporary Research ın Business, Vol. 4, No. 12, pp. 1230-1240

Kaplan, A.M. Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, Issue: 53, pp.59—68

Karaköse, T. (2006). Eğitim Örgütlerindeki İç ve Dış Paydaşların Kurumsal İtibara İlişkin Algılamaları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Elazığ

Kırımlı, C. (1993). Brand Concept And Image Analysis of M.E.T.U. Business School: A Positioning Aproach, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Kline, P. (2000). The Handbook of Psychological Testing (2nd ed.), London: Routledge

Köktürk, S.M. Yalçın, A.M. Çobanoğlu, E. (2008). Kurum İmajı Oluşumu ve Ölçümü, İstanbul: Beta Basım Yayım

Leftheriotis, I. Giannakos, M. (2014). Using social media for work: Losing your time or improving your work?, Journal of Computers in Human Behavior, 31, pp.134-142

Octavia Nasr Fired by CNN Over Tweet Praising Late Ayatollah, Kaynak: The Guardian, Link: http://www.theguardian.com/media/2010/jul/08/octavia-nasr-cnn-tweet-fired , Erişim: 04.02.2014

Oktar, Ö.F . Çarıkçı, İ.H. (2012). Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012/1, Sayı: 15, s. 127149

Onat, F. (2010). Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz, Sayı: 31, s. 103122

Öneren, M. (2013). İmaj Yönetiminin TV Dizi Seyircileri Üzerindeki Etkisi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24), s.75-85

Örücü, E. (2003). Modern İşletmecilik, (3. Baskı), Ankara: Gazi Kitabevi

Peltekoğlu, F.B. (2001). Halkla İlişkiler Nedir, (2. Baskı), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım

Reinhardt, W. Ebner, M. Seham, G. Costa. C. (2009). How people are using Twitter during conferences, Creativity and Innovation Competencies On The Web, Tagungsband der 5. EduMedia Fachtagung, pp. 145-155

Sabuncuoğlu, Z. TÜZ, M. (2008). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktüel Basım Yayın

Smith, L., Mounter, P., (2008), Effective Internal Communication, London: Kogan Page Ltd.

Skeels, M.M. Grudin, J. (2009). When social networks cross boundaries: a case study of workplace use of facebook and linkedin, In Proceedings of the ACM 2009 International Conference on Supporting Group Work, pp. 95–104

Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayınları

Türki ye’de Twitter kullanıcısı sayısı http://www.webrazzi.com/2013/10/07/twitterin-internet-kullanicilari-arasinda-enyaygin-oldugu-ulke-turkiye/ (Erişim: 29.01.2014)

Twitter Yüzünden İşten Atılan da var Hapse Giren de, Linki: http://yenimedya.biz/twitter-yuzunden-isten-atilan-da-varhapse-giren-de/, Erişim: 04.02.2014

Zyl, A.S. (2009). The impact of social networking 2.0 on organisations, Electronic Library, Vol. 27 Iss: 6, pp.906 – 918.

___

Bibtex @ { jyasar203269, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {9}, number = {35}, pages = {6138 - 6158}, doi = {10.19168/jyu.47404}, title = {ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Ozel, Elif Korap} }
APA Ozel, E. K. (2014). ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 9 (35) , 6138-6158 .
MLA Ozel, E. K. "ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (2014 ): 6138-6158 <
Chicago Ozel, E. K. "ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (2014 ): 6138-6158
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI AU - Elif Korap Ozel Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6138 EP - 6158 VL - 9 IS - 35 SN - 1305-970X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI %A Elif Korap Ozel %T ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI %D 2014 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 9 %N 35 %R %U
ISNAD Ozel, Elif Korap . "ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 / 35 (Haziran 2014): 6138-6158 .
AMA Ozel E. K. ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2014; 9(35): 6138-6158.
Vancouver Ozel E. K. ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2014; 9(35): 6138-6158.
IEEE E. K. Ozel , "ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 9, sayı. 35, ss. 6138-6158, Haz. 2014, doi:10.19168/jyu.47404
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

48.9b16.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Ilker AR, Fatih OZDEMIR, Birdogan BAKI

ERITREA BASININDA DIŞ ÜLKE HABERLERİ  a€" ERITREA PROFILE GAZETESİ İNCELEMESİ/ FOREIGN NEWS COVERAGE IN ERITREAN NEWSPAPER – ERITREA PROFILE

Yonatan TEWELDE

Sosyal Amaca Yönelik Pazarlama Reklamlarının Markaya Yönelik Tutum ve Satınalma Niyetine Etkisi: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Bir Uygulama

Mesude OZTURK, Ayla SAVAS

ERITREA BASININDA DIŞ ÜLKE HABERLERİ  a€" ERITREA PROFILE GAZETESİ İNCELEMESİ/ FOREIGN NEWS COVERAGE IN ERITREAN NEWSPAPER – ERITREA PROFILE

Yonatan TEWELDE

ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Elif Korap OZEL

Kültürel Zekânın Kültürlerarası Liderlik Etkinliği Üzerindeki Rolü: Konaklama İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma

Asli ERSOY

Örgütlerde Çalışan Fikir İşçilerinin Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji Yönetimi Taktikleri

Mahmut OZDEVECIOGLU, Mahmut AKIN, Ali BAYRAM

PRESS FREEDOM: ANALYZING THE PORTRAYAL OF NIGERIAN-STATE ON NATIONAL DAILIES COVER-PAGE HEADLINES

Almansur Ado SANI

ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Elif Korap OZEL

YETENEK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR MARKA UYGULAMASI / AN APPLICATION ON THE BRAND OF TALENT MANAGEMENT PERSPECTIVE 

Tamer KECECIOGLU, Mustafa YILMAZ