Okul Öncesi Eğitiminde Fen Eğitimi Temelinde Gerçekleştirilen STEM Uygulamalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Değerlendirilmesi

STEM; Science, Technology, Engineering & Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve öğrencilerin fen bilimleri ve matematik bilgilerinin mühendisliğin uygulamaları ile ürüne dönüştüğü bir eğitim yaklaşımıdır. Ortaya çıktığı ABD’de okul öncesinden lise sonuna kadar Gelecek Nesil Fen Standartları çerçevesinde mühendislik tasarımı ve disiplinler arası ilişkilendirmelerle uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu araştırma, okul öncesi eğitiminde STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, okul öncesi 5 yaş grubunda yer alan 9 erkek ve 11 kız olmak üzere toplam 20 öğrencinin katılımıyla 8 haftada 12 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Aktivite Değerlendirmeye Yönelik Görüşme Formu, Öğretmen Gözlem Formu ve Veli Gözlem Formu kullanılmıştır. Uygulanan bütün formlarda süreçle ilgili sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak; okul öncesi eğitiminde STEM uygulamaları ile öğrencilerin fen ve matematik kazanımları elde ettiği; yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve iletişim kurma gibi 21. Yüzyıl becerilerinin geliştiği tespit edilmiştir. Öğretmen ve velilerden alınan görüşler öğrencilerinin görüşlerini doğrulamaktadır.

Evaluation of STEM Applications Based on Science Education in Pre-School Education in terms of Students, Teachers and Parents

STEM is an educational approach that consists of the initials of the Science, Technology, Engineering & Mathematics words. Thanks to STEM education, the students’ science and mathematics knowledge transform into products through the engineering applications. STEM education is being applied in the context of the Next Generation Science Standards with engineering design and interdisciplinary applications in K-12 levels in the United States. This research was carried out in order to evaluate STEM applications in pre-school education in terms of students, teachers and parents. As a research model, case study was used from qualitative research models. The research was carried out with a total 20 students including 9 boys and 11 girls participating in the pre-school 5-year-old group during 8 weeks. The Interview Form for Activity Evaluation, Teacher Observation Form and Parent Observation Form were used as data collection tools. In all forms applied, questions about the process were included. As a result, it has been found that STEM applications in pre-school education provide students to achieve 21st Century skills such as creativity, critical thinking, cooperation and communication with science and mathematics achievements. Views from teachers and parents confirm the views of students.

Kaynakça

Adagideli, F. H. ve Ader, E. (2014). Okul öncesi dönemde üstbiliş ve özdüzenleme: değerlendirme, öğretim ve beceriler. G. Sakız (Ed), Özdüzenleme: öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler içinde, s. 130-154. Ankara: Nobel Akademik.

Akgündüz, D. (2016). A research about the placement of the top thousand students in STEM fields in Turkey between 2000 and 2014. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(5), 1365-1377

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015a). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayı, A. ve Türk, Z. (2015b). STEM eğitimi çalıştay raporu: Türkiye STEM eğitimi üzerine kapsamlı bir değerlendirme. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi

Aktaş Arnas, Y. (2003). Küçük bir bilim adamı yetiştirmenin ilk adımları. Çocuk ve Aile, Ekim, 42-46.

Alade, F., Lauricalle, A. R., Beaudoin-Ryan, L. ve Wartella, E. (2016). Measuring with Murray: Touchscreen technology and preschoolers’ STEM learning. Computers in Human Behavior, 62, 433-441.

Allen, A. (2016). Don’t fear STEM — You already teach it. School Age/After School Exchange, September/October 56-59.

Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. 6.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi

Bagiati, A. ve Evangelou, D. (2015) Engineering curriculum in the preschool classroom: The teacher’s experience. European Early Childhood Education Research Journal, 23(1), 112-128.

Bakeman, R. ve Gottman, J. M. (1997). Observing interaction: Introduction to sequential analysis second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Balat, G. U. ve Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 337-348

Bornfreund, L. A. (2011). Getting in sync: Revamping licensing and preparation for teachers in pre-K, kindergarten, and the early grades. Washington, DC: The New America Foundation.

Brophy, S. Klein, S., Portsmore, M. ve Rogers, C. (2008). Advancing Engineering Education in P-12 Classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369-387.

Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? Science, 329(5995), 996-996.

Center on the Developing Child at Harvard University. (2011). Building the brain’s “air traffic control” system: How early experiences shape the development of Executive Function: Working Paper No.11. Boston, MA: Harvard University.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Dünya Ekonomik Forumu. (2016). The future of jobs. Global Challenge Insight Report. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf Erişim tarihi: 01.10.2017

Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal.

Glesne, C. & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction. White Plains, NY: Longman.

Gonzalez, M. ve Freyer, C. (2014). A collaborative initiative: STEM and Universally designed curriculum for at-risk preschoolers. National Teacher Education Journal, 7(3), 21-29.

Gropen, J., Clark-Chiarelli, N., Hoisington, C. ve Ehrllich, S. (2011). The importance of executive function in early science education. Child Development Perspectives, 5(4), 298–304

Katz, L. G. (2010). STEM in the early years. http://ecrp.uiuc.edu/beyond/seed/katz.html

Küçükturan, G. (2005). Okul ve aile eğitimi. Ankara: SMG Yayıncılık.

McClure, E. R., Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., ve Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop

Miles, B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. bs.). London: Sage Pub.

Milford, T. ve Tippet, C. (2015). The design and validation of an early childhood STEM classroom observational protocol. International research in early childhood education, 6(1), 24- 37.

Moomaw, S. ve Davis, J. A. (2010). STEM comes to preschool. Young Children, 65(5), 12-18

National Research Council. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States.

Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18290.

National Science Teacher Association (NSTA). (2014). Early Childhood Science Education. http://www.nsta.org/about/positions/earlychildhood.aspx

P21. (2017). Partnership for 21st century learning 2015. http://www.p21.org/storage/documents/P21_framework_0515.pdf Erişim tarihi: 01.10.2017

STEM OKULU. (2017). STEM Okulu. www.stemokulu.com. Erişim tarihi: 01.10.2017

Stoll, J., Hamilton, A., Oxley, E., Eastman, A. M. ve Brent, R. (2012). Young thinkers in motion: Problem solving and physics in preschool. Young Children, 67(2), 20-26.

Şahin, F. ve Yıldırım, M. (2006). Okul öncesinde örnek olaya dayalı problem çözme ile ilgili bir araştırma. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı, 30 Haziran-3 Temmuz 2004, Bildiri Kitabı-1 (s.201-210), İstanbul: Yapa.

Torres-Crospe, M. N., Kraatz, K. ve Pallansch, L. (2014). From fearing STEM to playing with it: The natural integration of STEM into the preschool classroom. SRATE Journal, 23(2), 8-16.

TTKB. (2017). Öğretim programları. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx. Erişim tarihi: 01.10.2017

Ünal, M. ve Aral, N. (2010). Bilim ve çocuk. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(378), 35-42

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9 (1), 79- 92.

Kaynak Göster