Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki

Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık düzeylerinin ve çocuk haklarına ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin olup olmadığını ve farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Anadolu Yakasında bulunan üniversitelerdeki sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi lisans bölümlerinde öğrenim gören ve rastgele örnekleme modelinden yararlanarak seçilen 197 çocuk gelişimi lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Demografik Bilgi Formu, Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen ve Şahin ve Çermik (2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Küresel Vatandaşlık Ölçeği ve Karaman Kepenekçi (2006) tarafından geliştirilen Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu, akademik not ortalamasının anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı ve çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık toplam puanları arttıkça, çocuk haklarına ilişkin tutumlarının da arttığı belirlenmiştir.

The Relationship Between Global Citizenship Level and Attitudes Towards Children's Rights of Child Development Undergraduate Students

The aim of this study is to determine the relationship between child development undergraduate students' global citizenship levels and their attitudes towards children's rights and whether they differ according to different independent variables. In this study, relational survey model, one of the quantitative research methods, was used. The sample of the study consisted of 197 child development undergraduate students who were selected by using the random sampling model. Demographic Information Form, The Global Citizenship Scale developed by Morais and Ogden (2011) and adapted to Turkish by Şahin and Çermik (2014) and Attitude Scale on Children's Rights developed by Karaman Kepenekci (2006) were used. As a result of the study, it was found that undergraduate students’ global citizenship levels and attitudes towards children rights were above the average, and academic average scores of the undergraduate students showed a significant difference. Finally, it was determined that the students' attitudes towards children's rights increased as the total global citizenship scores increased.

Kaynakça

Akbulut, E. ve Sağlam, H. İ. (2010). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1068-1083.

Avrupa Birliği (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competencies for lifeliong learning. Official Journal of the European Union, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN adresinden erişildi.

Başbay, A., Kağnıcı, Y. ve Sarsar, F. (2013). Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 47-60.

Balbağ, N. L., Gürdoğan Bayır, Ö. ve Ersoy, A. F. (2017). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersini öğretmenler ve öğrenciler nasıl algılıyor? Sakarya University Journal of Education, 7(1), 223-241.

Ceylan, Ş. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin dünya vatandaşlığı eğitimi ile ilgili görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(1), 78-93.

Covell, K. ve Howe, R. B. (1999). The impact of children’s rights education: A Canadian study. International Journal of Children’s Rights, 7(2), 171-183.

Değirmenci, T, (2011). Öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin tutumlarının incelenmesi. XX. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Dinç, B. (2015). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların ebeveynlerinin çocuk hakları eğitimi konusundaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 7-25.

Doğan, İ. ve Durualp, E. (2011). Sosyal bilgiler dersi alan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına dair görüşlerinin karşılaştırılması. 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt (1), 293-301.

Dorak, F. ve Vurgun, N. (2006). Takım sporları açısından empati ve takım birlikteliği ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 73–77.

Elma, C., Kesten, A., Kıroğlu, K., Uzun, E. M., Dicle, A. N. ve Palavan, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 231-252.

Engin, G. ve Genç, S. Z. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Örneği). Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 30-39.

Ferreira, R. (2011). Development of an instrument to measure high school students’ global awareness and attitudes: looking through the lens of social sciences (Yayımlanmamış doktora tezi). Florida International University. http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1479&context=etd adresinden erişildi.

Göç ve İnsani Yardım Vakfı (2015). 2015 internet medyası çocuk hak ihlali izleme raporu. www.giyav.org/tr/s/2015_internet_Medyası_Çocuk_Hak_İhlali_İzleme_Raporu adresinden erişildi.

Göl, E (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık tutum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Gürdoğan Bayır, Ö., Göz, N. L. ve Bozkurt, M.(2014). Sınıf öğretmeni adaylarına göre sosyal bilgiler dersinde küresel vatandaşlık. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 145-162.

Kan, Ç. (2009a). Sosyal bilgiler eğitiminde küresel vatandaşlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 25-30.

Kan, Ç. (2009b). Değişen değerler ve küresel vatandaşlık eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 895-904.

Kantek, F. ve Yıldırım, N. (2016). Sosyal etkinliklere katılımın öğrenci hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi: Meta analiz çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 58-64.

Karaca, S. ve Çoban, A. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık tutum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 10-22.

Karaman Kepenekçi, Y. (2006) A study of university students’ attitudes towards children’s rights in Turkey. The International Journal of Children’s Rights, 14(3), 307–319.

Karaman Kepenekçi, Y. (1999). İlköğretimde insan hakları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 227-236.

Karasar, N. (2005) Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, B. ve Kaya, A. (2012). Teknoloji çağında öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık algıları. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 81-95.

Kaya, S.B. (2011). Öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Kent Kükürtçü, S. (2011). 5-6 yas çocuklarının ailelerin ve öğretmenlerinin kullandıkları disiplin yöntemlerinin çocuk hakları ile ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Korkmaz, N. (2001, Ekim). Uludağ üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin empatik becerilerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. II.Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye.

Külekçi, E. ve Özgan, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin algılarına göre sosyal sorumluluk alanında görev alma nedenleri ve sonuçları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(2), 1-15.

Lawy, R. S. ve Biesta, G. J. J. (2006). Citizenship-as-practice: The educational implications of an inclusive and relational understanding of citizenship. British Journal of Educational Studies, 54(1), 34-50.

Osmanağaoğlu, Y. (2007). Uşak ili lise son sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Oxfam. (2006). Education for global citizenship: A guide for schools. http://www.oxfam.org.uk/education/globalcitizenship/global-citizenship-guides adresinden erişildi.

Peker, R. (2012). Sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları ile çocuk haklarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Rehber, E. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine göre çatışma çözme davranışlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Seymen, S. (2007). KKTC Gazimağusa devlet hastanesinde çalışan yüksek hemşire ve hemşirelerin empatik eğilimleri ile yatan hastaların hemşirelere karşı duydukları memnuniyet düzeyleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs.

Şahin, M., Şahin, S. ve Göğebakan Yıldız, D. (2016). Sosyal bilgiler eğitimi programı ve dünya vatandaşlığı: Öğretmen adaylarının perspektifinden. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 369-390.

Türkmen, M., Sarıkaya, N. ve Saygılı, M. (2013). Öğrencilerin çevresel duyarlılık düzeylerinin satın alma davranışına etkisi üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 238-249.

UNICEF (2004). Çocuk haklarına dair sözleşme. https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocukhaklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme adresinden erişildi.

Yaşar Ekici, F. (2014). Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 66-77.

Kaynak Göster

Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • ISSN: 1300-1272
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986

32865

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması

Duygu METİN PETEN

The Effect of One Teach One Observe Model On Effective Teaching Skills of Classroom Teachers

Nilay KAYHAN, Gönül AKÇAMETE

Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

İshak KOZİKOĞLU, Kader CAMUŞCU

Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gökhan ARSLAN, Ahmet TANHAN

Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Gamze KAPLAN, Veysel AKSOY

Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki

Erhan ALABAY, Sevcan YAĞAN GÜDER

Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ziya TOPRAK, Sevgi ÇETİNER BACAK

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Emine BALCI

A Case Study in University and Community Integration: Science Meets with Children at University

Neriman ARAL, Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL, Figen GÜRSOY, Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Ezgi FINDIK, Aybüke TİRYAKİ YURTERİ

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri: Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler

Elif KARSLI ÇALAMAK, Ersoy ERDEMİR