Afyonkarahisar İlindeki Altı Okulda Bulunan 1930-1940 ve 2000-2010 Yıllarına Ait Teftiş Raporlarına Göre İlköğretimde Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bu araştırmada, Afyonkarahisar ili ilköğretim okullarının 1930-1940 ve 2000-2010 yıllarına ait teftiş raporlarına göre Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ile 2000- 2010 yılları arasında okul denetimlerine yansıyan bulguların karşılaştırılarak her iki dönem arasındaki öğrenci sorunlarında benzerlik ve farklılıkların saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilköğretim müfettişlerinin rehberlik ve teftiş sonrası yazdıkları raporlara dayanmaktadır. Bu teftiş raporları, ilköğretimin sorunlarını ve dönemlerdeki öğrenci durumlarını belirlemeye yöneliktir. Araştırma, bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veriler, altı okuldan elde edilen teftiş raporlarının doküman analizine tabi tutulması ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 2000-2010 döneminde sistemin, ders programları ve belirlenen eğitim hedefleri açısından öğrencilerden yaşları üzerinde beklentisinin olduğu görülmektedir. İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olarak 1930-1940 döneminde özen gösterilen vatandaşlık bilgisi yerine 2000-2010 yılları arasında daha fazla akademik bilgi yüklendiği sezilmektedir. Öte yandan, disiplin olaylarında yıllar ilerledikçe öğrencilere yönelik olarak daha ağır cezaların mevzuatta yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Student Problems in Elementary Schools and Possible Solutions for those Problems in Inspection Reports to be issued between 1930 - 1940 and 2000-2010 in Six Schools in Afyonkarahisar Province

This present paper aims to compare the findings of the inspectorate audit reports to be carried out in Afyonkarahisar Province during the founding years of the Republic from 1930 to 1940 and then 2000 to 2010 in terms of similarities and differences of problems of elementary school students and possible solutions to those problems as stated in the inspectors' reports. This research was based on the reports of the inspectors who had carried out supervisory and inspectorate duties in the elementary schools. These reports were largely on the problems of elementary school students and about the ways to solve these identified problems. This survey was designed as a case study. The data was collected through the document analysis of inspectorate reports available in six schools. According to the results of the survey, the reports indicate a high degree of expectations from the students regarding the curricular content and behavioural objectives beyond the students' age-specific potentials in the years from 2000 to 2010. The citizenship education which was particularly emphasized during the 1930-1940 period was replaced with a heavy load of academic knowledge. On the other hand, reports indicate a trend towards the placement of heavier disciplinary measures in the legislations against the students.

Kaynakça

Akyüz, Y. (2013). Türk eğitim tarihi M.Ö 1000 — M. S. 2013. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Altunya, N. (2009). Milli eğitimde Mustafa Necati dönemi. İstanbul: Başarı Yayımcılık

Başaran, İ.E. (2006). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks

Başgöz, İ. (1995). Türkiye’nin eğitim çıkmazı ve Atatürk. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları/1754

Binbaşıoğlu, C. (2005). Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Christensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Ahmet Aypay, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2005). The sage handbook of qualitative research. Thousand Oak.: Sage.

Edis, A. B. (1947). Milli eğitim düsturu (programlar) ilköğretim bölümü. İstanbul: Güven Basımevi

Erçıktı, U. G. (2009). İlköğretim okulları 4.ve 5. sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları disiplin sorunları. (Yayınlanmamış Yüksek Llisans Tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Ergün, M. (1997). Atatürk devri Türk Eğitimi. Ankara: Ocak Yayınları

Feyzoğlu, O. G. (1982). Atatürk ilkeleri ve inkılabımız. İstanbul: MEB Hükümet programları.

Hükümet Programları. (2012). 15 Ekim 2013 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_dergisi_pdfler.meclis_donemleri?v_meclisdonem=0 adresinden erişilmiştir.

İnan, R. (1980). Mustafa Necati kişiliği, ulusal eğitime bakışı, konuşma ve anıları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Kodamanoğlu, M., N. (1964). Türkiye’de eğitim (1923-1960). Ankara: MEB

Küçükahmet, L. (1999). Öğretimde planlama ve değerlendirme. İstanbul: Alkım Yayınları

MEB. (2015, 10 Nisan). Resmi istatistikler. 15 Ekim 2013 tarihinde https://sgb.meb.gov.tr/www/resmiistatistikler/icerik/64, Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim İstatistikleri bağlantısı (haber bültenleri, veriler, yayınlar ve metaveri). Milli eğitim istatistikleri. www.tuik.gov.tr/PreTablo.do7alt id=1018 adresinden erişildi.

Okullarda bit salgını başladı. (2013, 29 Mart). 25 Aralık 2013 tarihinde http://www.erganihaber.net/haber-918- Okullarda-bit-salgini-basladi.html adresinden erişilmiştir.

Özel, E. (2007). Atatürk dönemi Türk eğitim politikaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Öztürk, K. (1968). Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve programları. İstanbul: Ak Yayınları.

Para ödendi, anne serbest ama artık evlat yok. (2010, 5 Ocak). 25 Aralık 2013 tarihinde http://www.ntv.com.tr/id/25078162/- adresinden erişilmiştir.

Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırması. (Ş. Çınkır & N. Demirkasımoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Taymaz, H. (2005). Eğitim sisteminde teftiş, kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara: Pegam A Yayıncılık.

Urfa’da Okullarda Bit Salgını Haberine Açıklama. (2013, 29 Mart). 25 Aralık 2013 tarihinde http://sanliurfagazetesi.com/haber112721-Urfada-Okullarda-Bit-Salgini.html adresinden erişilmiştir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • ISSN: 1300-1272
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986

36083