TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞANZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU

Tapu sicilinin tutulması, bir kamu hizmetidir. Devletin sorumluluğu altında tutulan taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumunu gösteren resmi sicildir. Sicilin bu işlevi, TMK.nun 997. maddesinde, “Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.” tümcesiyle ifade edilmiştir. Ülke topraklarının hukuki ve geometrik durumlarının belirlenmesinde ve bilinmesinde gerek taşınmaz sahiplerinin gerekse Devletin yararı vardır. Mülkiyet hakkı (taşınmazlar üzerindeki haklar) Anayasanın 35. maddesi ve bu maddeye uygun olarak çıkarılan özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukukuna ilişkin kanunlarla korunduğu gibi, 5170 sayılı kanun ile değişik Anayasanın 90. maddesi ile kanun hükmünde olduğu kabul edilen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 Numaralı Protokolün 1. maddesiyle de güvence altına alınmıştır. Kanun koyucu, tapu sicili bakımından gerekli düzenlemelerin yapılarak açık hale getirilmesi konusuna büyük önem vermiş, sicillerin tutulmasından ileri gelecek bütün zararlardan dolayı vatandaşlara karşı Devlete asli bir sorumluluk yüklemiştir. Devletin sorumluluğunun yasal dayanağı, TMK.nun 1007. maddesidir. Anılan bu hükme göre, Devlet, tapu sicilinin hukuka aykırı tutmasından doğan tüm zararlardan sorumludur. Bu sorumluluk, tapu sicil müdürü ve memurunun veya yetkili ya da yetkisiz olarak tapu sicilinin tutulmasında kullandığı şahısların fiillerinden doğan bütün zararları kapsar. Bu konuya ilişkin uyuşmazlıklar gün geçtikçe artmaktadır. Ne var ki, sorumluluğun koşulları, zarar miktarının belirlenmesi, Devletin karşıladığı zararı görevlilerden rücu, tazminat ve rücu davalarının tabi olacağı süreler bakımından, TMK.nun 1007. maddesi ortaya çıkan sorunları karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmamızın konusu ve amacı, tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğunun yasal dayanağı olan TMK.nun 1007. maddesinin uygulanması nedeniyle otaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmaktır.

GOVERNMENT'S LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY LAND REGISTRATION (TITLE DEED REGISTRATION RECORD)

Registering the land registry is a public service. It is the official registry showing the legal and geometric status of immovable property held under the liability of the state. This function of the registry, TCC (Turkish Civil Code) Article 997 of “Land Registry is kept to show the rights on the immovables.” expressed in the phrase. Both the owners of the real estate and the state are helpful in determining and knowing the legal and geometrical states of the country. As “Property right” (rights on immovables), protected by article 35 of the Constitution and laws regarding private law, criminal law and administrative law issued in accordance with this article, Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, which is accepted by the Law No. 5170 and the article 90 of the different Constitution is also secured. The lawmaker attached great importance to making necessary arrangements in terms of land registry and to make it clear, and has placed an essential responsibility on the State against the citizens for all the damages that may arise from keeping the registers. The legal basis of the State's responsibility is Article 1007 of the Turkish Civil Code. According to this provision, the State is responsible for all damages arising from the illegal registering of the land registry. This responsibility covers all damages arising from the acts of the land registry manager and officer or of the persons he/she used to register the land registry as an authorized or unauthorized. Disputes about this issue are increasing day by day. However, Article 1007 of the TCC is far from covering the problems that arise in terms of the conditions of the responsibility, the determination of the amount of damage, the damage to be paid by the State, and the time to be subject to recourse, compensation and recourse cases. The subject and purpose of this study is to help solve the problems arising due to the application of Article 1007 of the TCC, which is the legal basis of the State's responsibility, for damages arising from the retention of the land registry.

Kaynakça

Akipek, Jale G./Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul, 2009.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, İstanbul 1998.

Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, Ankara 2008.

Esmer, Galip: Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Ankara 1969.

Gürsoy, Kemal Tahir/Eren, Fikret/Cansel, Erol: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

Karahasan, Mustafa Reşit: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Ankara 1981.

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bası, 2001.

Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 11. Bası, İstanbul 2010.

Reisoğlu, Safa: Türk Eşya Hukuku, Ankara 1977.

Renda, Nihat/Onursan, Galip: Borçlar Hukuku, C. 1, 2, Ankara 1973.

Sapanoğlu, Süleyman: Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları, Ankara 2015.

Sapanoğlu, Süleyman: Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara 2016.

Sapanoğlu, Süleyman: Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan Kazanılması, 2. Baskı, Ankara 2009.

Sirmen, Lale: Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara 1975.

Şener, Esat: MK.nun 917. Maddesine Göre Hazinenin Mesuliyeti, Yargıtay Yüzüncü Yıl Dönümü Armağanı, İstanbul 1968.

Tandoğan, Haluk: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 2010.

Tekinay, Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Eşya Hukuku, İstanbul 1989.

Kaynak Göster