Trabzon/Ortahisar Fatih Büyük Camii’nin Bölgedeki Turizm Bağlamında Yarattığı Sürdürülebilir Gelişim

Öz Sürdürülebilir turizm, mevcut turistlerin ve ev sahibi toplumların istek ve beklentilerini karşılayan, ekonomik, sosyal, estetik talepleri öngören, kültürel bütünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığının sağlandığı bir planlama sürecidir. Farklı çevrelerde farklı kültürlerin ortaya çıkması, kültürleri tanıma isteğini gündeme getirmiş, bu durum eğlenme-dinlenme talebi ile birlikte turizmin gelişmesine, coğrafya-kültür ve turizm arasındaki ilişkinin güçlenmesine neden olmuştur (Emekli,2006,51). XX. yüzyılının en hızlı gelişen endüstrilerinden biri hiç şüphe yok ki turizmdir. Turizmin bu denli hızlı gelişmesi, kendi içinde çeşitlenmeye ve kültür turizmi olarak adlandırdığımız turizmin doğmasına neden olmuştur. Genelde kültürel değerler üzerine kurulmuş bir turizm çeşidi olarak ifade edebileceğimiz kültür turizmi, birçok değişkeni bünyesinde barındırmaktadır. Bu değişkenler, bölgesel veya ulusal boyutta farklılık yaratmakta ve ortaya çıkan bu farklılık günümüzde turizm hareketlerini şekillendirmektedir. (URL-1, 2017).Doğu Karadeniz Bölgesi sürdürülebilir turizm yaklaşımına göre doğası kadar, kendine özgü mimarisi ile de farklı bir kültürel zenginlik barındırmaktadır. Kültürel turizmin sürekliliğinin sağlanması, doğası kadar mimarinin de korunması ve yaşatılması ile mümkün olmaktadır. Turizm düşüncesi olarak sürdürülebilirlik, turizm aktivitesinin yapıldığı fiziksel çevreyi ve orada yaşayan halkın sosyal yapısını koruyan ve ekonomik açıdan verimlilik sağlayan bir olgudur. Çalışma kapsamında; Doğu Karadeniz Bölgesinin alternatif turizm faaliyetleri, tarihi çevresi ve Ortahisar mahallesinde yeni kültür merkezinin batısında yer alan Bizans döneminin Trabzon’daki en önemli dini yapısı olan Chrisokephalos Kilisesi, bugünkü adı ile Ortahisar Fatih Büyük Camii ele alınacaktır. Bugün Trabzon’da Osmanlı sanatının en iyi süsleme örneklerinin yansıtıldığı camii olarak bilinen Ortahisar Fatih Büyük Camii’nin bölgedeki turizm bağlamında yarattığı sürdürülebilir gelişimi irdelenecektir.

Kaynakça

Acuner E.. 2015. Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi , Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 1,62-93, Ankara. Alkan C., 2015. Sürdürülebilir Turizm: Alaçatı Destinasyonuna Yönelik Bir Uygulama, Journal Of Yasar University, 10/40, 6692-6710. Beyhan Ş.G., 2005. Çağdaş Gereksinmeler Bağlamında Sürdürülebilir Turizm Ve Kimlik Modeli, İtü Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 79-87. Doğaner, S., 2003. Miras turizminin coğrafi kaynakları ve korunması, Coğrafi Çevre Koruma Turizm Sempozyumu (16-18Nisan 2003) Bildiri kitabı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., 1-8, İzmir. Edgell Sr. D. L., 2006., Managing Sustainable Tourism a Legacy for the Future, Haworth Press: NewYork. Er Ö.-Bardakoğlu Ö., 2016. Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Turizm Ürünü Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi: Edirne Örneği, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 95-111 Emekli G., 2006. Coğrafya, Kültür Ve Turizm: Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 15,51-59, İzmir. Garda B., Temizel M., 2016 Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 12, 2016, 83-103, Konya. Kara B., 2013. Trabzon Merkez Ortahisar Fatih Büyük Cami, Sanat Tarihi Raporu, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Arşivi. McCain, G.-Ray, N. M., 2003. Legacy Tourism: The Search For Personel Meaning In Heritage Travel, Tourism Management 24,713-717. Meydan Uygur S., Baykan E., 2007. Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 2, 30-49. Tuluk Ö.İ., Düzenli H.İ., 2010. Trabzon Kent Mirası, İstanbul : Klasik Yayınları, 1. Bs. URL-1:Alaeddinoğlu, F., Yildiz, M. Z., Türkiye’de Kültür Turizmi Ve Algılanışı, 21-33, Http://Www.Ayk.Gov.Tr/Wpcontent/Uploads/2015/01/ALAEDD%C4%B0NO%C4%9ELU-Faruk-YILDIZ-Mehmet-Zeydin- %C3%9CRK%C4%B0YE%E2%80%99DE-K%C3%9CLT%C3%9CR-TUR%C4%B0ZM%C4%B0-VE ALGILANI%C5%9EI.Pdf (22.07.2017) URL-2: Erdoğan N., Sıkça Sorulan Sorular: Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm, Doğa Turizmi Farklılıkları Nelerdir Ya Da Farklı Mı? Http://Files.Nazmiye-Erdogan.Webnode.Com.Tr/200000176-A3471a4420/Nazmiererdogan_Makale.Docx (22.07.2017) Usta, Ö., 2001. Turizm 1-2, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Kurak Açıcı, F , Köse, O . (2017). Trabzon/Ortahisar Fatih Büyük Camii’nin Bölgedeki Turizm Bağlamında Yarattığı Sürdürülebilir Gelişim . Yalvaç Akademi Dergisi , 2 (1) , 33-44 .