Orman Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Geoportal Bilgi Sistemi Üzerine Bakış Açıları

Teknolojik gelişmelere paralel olarak Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) ormancılık çalışmalarındaki kullanımı günden güne daha fazla önem arz etmektedir. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan 205 kişi üzerinde araştırmanın birincil verileri anket tekniğinden yararlanılarak elde edilmiştir. Anket sorularında 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için SPSS 20 istatistik paket programından yararlanılmış ve istatistiksel analizlerde 0,05 anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır. Anket tekniği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Parametrik testlerden Bağımsız örneklem t testi (Independent Samples Test) ile tek yönlü anova testi (one way anova) kullanılmıştır. Farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için ise Duncan testi yapılmıştır. Bu testlerin yanında betimleyici bilgileri sunmak için frekans ve yüzde analizinden faydalanılmıştır.

The Opinions of Personnel Working at General Directorate of Forestry on Geoportal Information System

In parallel with technological advance, using Geographic Information System (GIS) on forestry studies being more important day after day. Primary data of this study was obtained by questionnaire technique. This data were collected by 205 employees of General Directorate of Forestry. Quinary Likert scale is used in survey questions. The data obtained was analyzed using the SPSS 20 software and 0,05 significant level is used as a criteria in statistical analysis. Independent Samples Test and One Way Anova were used evaluating the data obtained by survey questions. Duncan test was used to determine which group shows difference. Besides, to offer descriptive knowledges, frequency and common-size percentage analysis were used.

Kaynakça

Ateşoğlu A., Tunay M. ve Sönmez F., 2013; Orman Mühendislerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013(2): 272-282.

Erdi A., Ilgaz A., 2014; Türkiye’de Yerel ve Merkezi Yönetimde Web CBS Uygulamaları ve Türkiye İçin “Web Cbs” Model Önerisi, 5. Uzaktan Algılama – CBS Sempozyumu, 14-17 Ekim 2014, İstanbul.

Sarı F., 2013; Türkiye’de CBS Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara.

Sönmez T., 1999; Orman Genel Müdürlüğünde Konumsal Veri Tabanı Tasarımı ve Örnek Uygulama, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 111s, Trabzon.

Sönmez T., 2004; Ülkemiz Ormancılığında Konumsal Veri Tabanının Tasarımı, Kurulması ve Uygulamaları (Artvin Merkez İşletme Şefliği Örneği), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktara Tezi, Trabzon.

Sönmez T., Köse S., 2006; Orman Konumsal Veri Tabanının Tasarımı, Kurulması ve Uygulama Örneği, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(2): 116-129.

Kaynak Göster

APA Tolunay, A , Ünal, E . (2018). Orman Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Geoportal Bilgi Sistemi Üzerine Bakış Açıları . Yalvaç Akademi Dergisi , 3 (1) , 16-33 .