Hegel’in Kant Eleştirisi: Hukuk Felsefesi

Öz Özet 1 :Hegel’in Hukuk Felsefesi’ndeki bazı bölümleri, doğrudan Kant’ın felsefesine yöneltilmiş eleştiriler olarak ele alınmaktadır. Bu sözü edilen bölümler bizlere, bu iki filozofun bakış açıları arasındaki temel ayrımları açık bir biçimde göstermektedir.  Bu çalışmada, Hegel’in Kant’a yönelik eleştirileri üç ana başlık altında değerlendirilecektir; öncelikle bu filozofların özne, özgürlük ve etik anlayışları karşılaştırılacak ve daha sonra Hegel’in bu bağlamda Kant’a yönelttiği eleştiriler verilecektir.  

Kaynakça

Bezci, Bünyamin. 2005. Kant ve Hegel’in Felsefesindeki Etik Anlayışı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Sayı: 9 49- 61

Bravo, Işıl, Bayar. 2006. Hegel ve Liberalizm. Felsefe Dergisi. Sayı:2 (Güz) 111-122

BuminTülin. (2013) Hegel. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Hegel, G.W.F. (1991) Elements of the Philosophy of Right. Edt by Allen W. Wood. United Kingdom: Cambridge University Press

Hegel, G. W.F. (1993) ‘‘Tin’in Fenomenolojisine Giriş’’.çev: Tülin Bumin. Hegel’i Okumak. İstanbul: Kabalcı Yayınevi

Limnatis, Nectarious (2008) German Idealism and the Problem of Knowlegde: Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Netherlands: pringer Science+Business Media B.V

Mertens, Thomas. 1995. Hegel’s Homage to Kant’s Perpetual Peace: An Analysis of Hegel’s Philosophy of Right. §321- 340. The Review of Politics. No: 4 Vol. 57 (Autumn) http://www.jstor.org/stable/1408232 (erişim Haziran 1, 2015)

Özçınar, Şahin. 2008. Hegel’de Düşünümsel Bilincin Pekinlik Yanılsaması ve Kurgusal Özne. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar. Sayı: 2/4 (Ekim) http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Hegel-Dusunumsel%20Bilinc.pdf?PHPSESSID=bfvqdaqo (erişim Haziran 1, 2015)

Yenişehirlioğlu, Şahin. (1985) Hegel Felsefesi’nde Birey Toplum Devlet İlişkileri. Ankara: Birey ve Toplum Yayınları

Zhe, Liu. 2006. The Self-Consciousness of Pure Practical Reason: Hegel’s Dialogue with Kant in the ‘‘Essay on Natural Law.’’ (1802/03) Tijdschrift voor Filosofie. 68ste Jaarg. Nr. 3 http://www.jstor.org/stable/40890042 (erişim: Haziran 13, 2015)

Wood, Alan W.(1990) Hegel’s Ethical Thought. United States of America: Cambridge University Press

Kaynak Göster

APA Salur, B . (2016). Hegel’in Kant Eleştirisi: Hukuk Felsefesi . Yalvaç Akademi Dergisi , 1 (1) , 12-20 .