Askeri Tarih Bülteni’nin İçerik Analizi

Bu makalede Askeri Tarih Bülteni’nin içerik analizi yapılmıştır. Analiz birimi olarak; yazarların cinsiyet dağılımı, akademik veya askerî unvanları, kurumları; makale konularının ilgisi, türleri, dönemleri, bölgeleri gibi unsurlar kullanılmıştır. Daha önce bu kapsamda bir çalışma yapılmadığından bu makalenin alana önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Derginin 1976-2020 yılları arasında tüm sayılarına ulaşılmış, toplam 840 makale taranmıştır. Araştırma içerik analizi yönteminin frekans analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan veriler makalelerin okunması ile elde edilmiştir. Sonuç olarak, derginin amaç ve kapsam ifadesinde yer alan “Türk askerî tarihi başta olmak üzere dünya askerî tarihinin bilimsel ölçüler içerisinde aydınlatılmasını ve yapılan akademik çalışmaların okuyucu ile buluşturulmasını amaçlamaktadır.” açıklamasına uygun şekilde makalelerin konularının askerî tarih ile ilişkisi olup olmadığına dair kategorilendirme yapılmıştır. Buna uygun olarak makalelerin büyük bir çoğunluğunun; savaş, antlaşmalar, mübadele, uluslararası ilişkiler gibi askerî tarihin kapsamına giren konular olduğu görülmüştür.

Content Analysis of Askeri Tarih Bülteni (Military History Bulletin)

This article conducts a content analysis of Askeri Tarih Bülteni (Military History Bulletin) and employs the gender distribution, academic titles/military ranks, and institutions of the authors as units of analysis. Other elements, such as the relevance of topics, types, periods, and regions, of the articles were considered. The study intends to make a significant contribution to the field due to the lack of prior studies on the journal. All issues were accessed, and 840 articles were examined. Research was conducted using the frequency analysis technique of the content analysis method. The results led to a classification of whether the topics of the articles were related to military history in accordance with the statement of the journal’s purpose and scope, that is, “It aims to illuminate the world military history, especially the Turkish military history in scientific terms and to bring together the academic studies with the readers.”.

___

 • Aktar, Yücel: “Askerî Tarihin Tanımı ve Metodolojisi”, Birinci Askerî Tarih Semineri- Bildiriler, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1983.
 • Alkan, Necmettin: “Tarihin Çağlara Ayrılması Kime Göre ve Nasıl Olmalı?”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 2012, s. 173-186.
 • Bacanlı, Hakan-As, Efdal: Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye’den Gülhane Tıp Dergisi’ne (1872-2017), Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2018.
 • Başaran, Vural: “İhsan Hün’ün Askerî Tarih Adlı Eseri ve Askerî Tarih Yazımındaki Yeri”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, S.18, 2019, s. 1501-1514.
 • Başpınar, Adem: “Sosyolojinin Konusu Olarak Ordu ve Asker: Askerî Sosyoloji”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, C.3, S.24 2012, s. 279-314.
 • Başpınar, Adem: Askeri Sosyoloji: Tarih ve Kaynaklar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
 • Blumer, Markie L. C.-Green, Mary S.-Knowles Sarah J.-Williams, April: “Shedding Light on Thirteen Years of Darkness: Content Analysis of Articles Pertaining to Transgender Issues in Marriage/Couple and Family Therapy Journals”, Journal of Marital and Family Therapy, C.38, 2012, s. 244–256.
 • Buboltz, Walter C. Jr.-Miller, Matthew-Williams, David J.: “Content Analysis of Research in the Journal of Counseling Psychology (1973-1998)”, Journal of Counseling Psychology, C.46, S.4, 1999, s. 496-503.
 • Clark, Wanda M.-Serovich, Julianne M.: “Twenty Years and Still in the Dark? Content Analysis of Articles Pertaining to Gay, Lesbian, and Bisexual Issues in Marriage and Family Therapy”, Journal of Marital and Family Therapy, C.23, S.3, 1997, s. 239–253.
 • Erendil, Muzaffer: Askerî Tarih ve Türklerde Askerî Tarih Çalışmaları, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1990.
 • Hartwell, Erica E.-Serovich Julianne M.-Grafsky, Erika L.-Kerr, Zachary Y.: “Coming Out of the Dark: Content Analysis of Articles Pertaining to Gay, Lesbian, and Bisexual Issues in Couple and Family Therapy Journals”, Journal of Marriage and Family Therapy, C.38, 2012, s. 227-243.
 • Howard, Michael: “The Use and Abuse of Military History”, The US Army War College Quarterly: Parameters, C.11, 1981, s. 9-14.
 • Jogaratnam, Giri-Mccleary Ken W.-Mena Miguela M.-Jung-Eun Yoo, Joanne: “An Analysis of Hospitality and Tourism Research: Institution Contributions”, Journal of Hospitality&Tourism Research, C.29, S.3, 2005, s. 356-371.
 • Jogaratnam, Giri-Chon Kaye-Mccleary Ken W.-Mena Miguela M.-Jung-Eun Yoo, Joanne: “An Analysis of Institutional Contributors to Three Major Academic Tourism Journals: 1992-2001”, Tourism Management, C.26, S.5, 2005, s. 641-648.
 • Kavalcı, Betül: Savaşta Propaganda: Harp Mecmuası Örneği, İstanbul, Milli Savunma Üniversitesi, ATASAREN, 2021.
 • Mccleary, Ken W.-Weaver, Pamela A.-Farrar, Angela: “Academic Contribution to Four Major Hospitality Journals Revisited”, Hospitality and Tourism Research Educator, C.2, S.3 1990, s. 30-32.
 • Mccleary, Ken W.-Weaver, Pamela A.: “Academic Contributors: An Analysis of Academic Contributors to Four Major Hospitality Journals”, Ohio Hospitality Journal, 1989, s. 6-11.
 • Özcan, Ahmet: “Askerî Tarih, Tarihsel Gelişimi, Yazarlar ve Okurları Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Savaş Çalışması Dergisi, C.1, S.1, 2020, s. 3-23.
 • Rutherford, Denney G.-Samenfink, William: “Most Frequent Contributors to the Hospitality Literature: A Ten-Year Update”, Journal of Hospitality and Tourism Education, C.14, S.3, 1992, s. 5-15.
 • Schmidgall, Raymond S.-Woods, Robert H.: “Rating the Influence Scholars Have on Their Field: A Citation Analysis Oo Hospitality Management Education 1989-1996”, Journal of Hospitality and Tourism Education, C.4, S.9, 1997, s. 74-79.
 • Sheldon, Pauline J.: “Journal Usage in Tourism: Perceptions of Publishing Faculty”, Journal of Tourism Studies, S.1, 1990, s. 42-48.
 • Tunalı, Ayten Can: “Ceride-i Askeriye’nin Tarih Araştırmalarındaki Yeri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C.24, S.17, 2005, s. 1-17.
 • Uluçakar, Mustafa: “Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, C.14, S.28, 2018, s. 187-227.
 • Ünal, Levent: “Türk Harp Tarihi Yazıcılığına ve Askerî Tarih-Harp Tarihi Konularına İlişkin Değerlendirme”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2018, S.40, 2018, s. 64-80.
 • Varlık, Ali Bilgin: “Askerî Tarih Felsefesinin Temel Sorunları”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, S.4, 2013, s. 143-170.
 • Weber, Robert: Basic Content Analysis, Newbury Park, CA, Sage Publications, 1990.
 • Wu, Rongbin: Feedback İn Distance Education: A Content Analysis Of Distance Education: An International Journal, 1980-2013, Virginia Polytechnic Institute and State University Curriculum and Instruction, Virginia, 2014.
 • Yıldız, Gültekin: “Bütüncül, Karşılaştırmalı ve Felsefi Bir Askerî Tarihe Doğru: Türkiye’de Askerî Tarih Araştırması ve Öğretiminin Geleceği Üzerine”, Osmanlı Askerî Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar Yeni İmkânlar, ed. Cevat Akşin, Gültekin Yıldız, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2012.
 • Zrenchik, Kyle-Craft, Shonda M: “The state of GLBT family research: An opportunity to critically reflect”, Journal of GLBT Family Studies, S.12, 2015, s. 138–159.
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları-Cover
 • ISSN: 1304-9720
 • Başlangıç: 2002
 • Yayıncı: İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü