Türk Vergi Sisteminde Elektronik Fatura ve Uygulaması

Küreselleşme ile beraber meydana gelen değişimler hiç kuşkusuz tüm ekonomilerde farklı uygulamalara sahne olmuştur. Finansal serbesti sonrası sermayenin önünde bir engel olmaksızın dolaşımının serbest kılınması ve teknoloji de atılan devasa adımlar, küreselleşmenin bilhassa ekonomide meydana getirdiği büyük değişikliklerin başında gelmektedir. Bu bağlamda ekonomide de alışkanlıklarımız değişerek, ticarette alışılageldik yöntemlerin yerini teknolojinin sunduğu olanaklar doğrultusunda farklı yöntemler almıştır. Elektronik fatura uygulaması da söz konusu değişikliklerden biridir, ve bu durum işlemlerin kayıt altında olmasına olanak tanımaktadır. Bilişim sektöründeki söz konusu gelişmeler karşısında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da bir bilişim politikası oluşturarak bir takım proje ve sistemleri hayata geçirmiştir. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’de elektronik fatura uygulaması genel hatlarıyla incelenmiştir.

ELECTRONIC INVOICE AND ITS PRACTICE IN THE TURKISH TAX SYSTEM

Changes that occur with globalization have undoubtedly set the stage for different practices in each economy. Liberalization of the circulation of capital without any barriers following financial liberalization and huge steps taken in the field of technology are the leading changes induced by globalization, especially in the economy. Within this context, our habits in the economy have also changed, and the conventional methods in trade have been replaced by different methods in line with the opportunities offered by technology. The practice of electronic invoice is one of the changes in question, and it allows for keeping records of the transactions. In the face of such developments in the IT sector, Ministry of Finance Revenue Administration has also created an IT policy and implemented a number of projects and systems. Along these lines, this article reviews the practice of electronic invoice in Turkey in general terms.

Kaynakça

Altaş S., “Tacirler Tarafından Tutulacak Defterler ve Bu Defterlerin Onaylanması”, Çözüm Dergisi, Mart-Nisan, 2013, s. 95-110.

Doğan U. , 550 Soruda E Fatura E Defter, Ankara, 2013, s. 48.

Tuncer S., “Elektronik Defter Uygulaması ve Belge Düzenlenmesi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 252, Aralık, 2013

Vergi Usul Kanunu 361 Nolu Genel Tebliği, 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu 397 Nolu Genel Tebliği,05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu 416 Nolu Genel Tebliği, 28/06/2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu 421 Nolu Genel Tebliği, 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazate

Vergi Usul Kanunu 424 Nolu Genel Tebliği, 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete

Yanık R.; Abdulkadir Karadaş, “E-Faturanın Türkiye Muhasebe Standartları Uyum Sürecine Uygun Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri” Ekev Akademi Dergisi, Sayı 57, Erzurum 2013, s. 134.

Yıldırım A., “Ülkemizde Elektronik Fatura”, Vergi Dünyası, Sayı 386, Ankara 2013, s. 115

Yıldız S. M., “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Düzeyi ve Bilgi Teknolojilerinin Firmalar Üzerindeki Etkileri” Elektronik Sosyal Bilimler Dergis, 25 (2008): 212- 239.

Kaynak Göster