Şüpheli Alacak Karşılığında Özellikli Bir Husus: Alacak Hangi Aşamada İ cra Safhasında Sayılır

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesine göre, ticari ve zirai kazanç sahiplerin- den bilanço usulünde defter tutanlar istemeleri halinde dava ve icra safhasında olan şüpheli ala- cakları için değerleme gününde karşılık ayırabi- lirler. Mezkur madde de dava ve icra safhasında olan alacaklar için karşılık ayrılabileceği belirtilmiş fakat alacakların hangi aşamada icra safhasında oldukları konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılma- mıştır. Bir alacağın takibi için icra müdürlüğüne di- lekçe ile başvuru yapılması şekli bir prosedürün yerine getirilmesinden ibaret olup bu başvuru icra müdürlüğünde alacak ile ilgili dosya açılmasını sağlamaktadır. Hâlbuki aynı alacağın şüpheli ala- cak olarak değerlendirilebilmesi için ciddi takibinin yapılması ve icra müdürlüğünce düzenlenen öde- me emrinin borçluya tebliğ edilmesi gerekmek- tedir. Dolayısıyla şüpheli alacak karşılığı ayırmak isteyen tacir ve tüccarın alacağının takibi için icra müdürlüğüne başvurması durumunda bu başvuru ile yetinmemeli ve alacağın ciddi takibini yapa- rak borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihi öğrenmeli sonuç olarak da ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihinin içinde bulunduğu hesap dönemi sonunda şüpheli alacağı için karşılık ayırmalıdır.

A SPECIFIC ISSUE IN RETURN FOR BAD DEBT: IN WHAT STAGE IS A DEBT CONSIDERED TO BE AT EXECUTION STAGE?

According to article 323 of Tax Procedure Law numbered 213, where requested by earners of income from trade and agriculture that keep book on the basis of a balance, they may make provision for bad debts at the case and execution stage on valuation day. It has been specified wit- hin the aforementioned article that provision may be made for bad debts at the case and execution stage, but there is not a detailed explanation rela- ted to what stage debts should be considered as execution stage. Application to an execution office with a peti- tion for debt follow-up is a fulfilment of a formal procedure and this application allows opening of a file related to debt at execution office. Where- as, to assess the same debt as bad debt, a deep follow-up should be made and the debtor sho- uld be notified of draft issued by execution offi- ce. Therefore, in the event that tradesmen who wish to make provision for their bad debt apply to execution office for a debt follow-up, they should go beyond this application and learn the date of notification of draft to the debtor through a deep follow-up. As a consequence, they should make provision for their bad debt within the date of no- tification of draft during the current financial year.

Kaynakça

1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu

3. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

4. 334 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği

5. 11.04.2014 tarih ve 64597866-105[323- 2014]-46 Sayılı Özelge.

6. Vergi Rehberi, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayınları 1. Baskı, Ağustos 2014.

7. Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul-2015.

8. Çelik BEKİR, İcra Takibi Başlatılan Ancak Ciddi Olarak Takip Edilmeyen Alacak İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması, Vergi Sorunları Dergisi, Aralık 2013, Sayı 303.

9. http://www.tdk.gov.tr/index.php? op- tion= com_bts&arama= kelime&guid=T DK.GTS.563f17dc2ea751.08471729 (tarih: 08.11.2015).

Kaynak Göster