Son Değişiklikler Işığında Mali ve Adli Tatilin Değerlendirilmesi ve Dava Açma Sürelerine Etkisi

Ülkemizde muhtemelen başka ülkelerde benzeri bulunmayan bir mali tatil, bunun yanında da başka ülkelerde örneklerine rastlanan adli tatil uygulaması mevcuttur. Bu iki tatilin en önemli etkisi dava açma süreleri üzerindedir. Mali tatil, dava açma süreleriyle birlikte bazı önemli vergisel ödevlerin yerine getirilme zamanını da etkilemektedir. Adli tatil ise esas itibarıyla dava açma sürelerini uzatmaktadır. Bu iki tatil, kronolojik olarak birbirini takip edecek şekilde uygulanmaktadır. Hem bu ardışık uygulamanın yarattığı “çift tatil etkisi”, hem de adli tatilin geçirdiği son değişiklik sonrası oluşan ikili yapının, dava açma süreleri üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu çalışmada önce iki tatilin yapısı ve özellikleri ortaya konulacak, sonra da çift tatil etkisi ile adli tatilin ikili yapısının sonuçları değerlendirilecektir.

EVULATION OF FINANCIAL AND JUDICIAL RECESS AND IMPACT ON THE TERM OF LITIGATION IN THE LIGHT OF RECENT CHANGES

In our country, there is probably a financial recess that is not unique in other countries, as well as a judicial recess practice that is found in other countries. The most important impact of these two recesses is on the term of litigation. Financial recess effects fulfillment of some important tax duties as well as the term of litigation. The judicial recess, however, extends the term of litigation. These two recesses are applied chronologically. There are important impacts on the term of litigation both “double recess efffect” created by consecutive execution and dual structure emergent after changes in judicial recess. In this study, the structure and characteristics of the two recesses will be determined and then the results of the dual structure will be evaluated with the effect of the double recess.

Kaynakça

Akmansu, Mehmet, “Danıştay’da İdari Dava Süresinin Durması Ve Uygulama Şekli Üzerine Düşünceler”, Ankara Barosu Dergisi, S: 2, 1978.

Akyılmaz, Bahtiyar / Murat Sezginer/ Cemil Kaya, Türk İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi, 2018.

Anlar, Uğur, “Mali Tatil Düzenlemesine İlişkin Eleştiriler/Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Vergi Dünyası, S.401, Ocak 2015.

Cem, Ayaydın, İdare Hukukuna Giriş (Ders Notları), C:2, İstanbul: Yenilik Basımevi, 2008.

Derdiman, R. Cengiz, İdari Yargının Genel Esasları, Güncellenmiş 2. Baskı, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları, 2012.

Doğrusöz, Bumin, “Adli Tatil Ve Vergi Yargısı”, Dünya Gazetesi, 20 Temmuz 2017, Erişim: Https:// Www.Dunya.Com/Kose-Yazisi/Adli-Tatil-Ve- Vergi-Yargisi/373561 Erişim: 03.01.2019

Doğrusöz, Bumin, “Mali Tatilde Yapılan Değişiklikler”, Dünya Gazetesi, 28 Ocak 2016, Erişim: Https://Www.Dunya.Com/Kose-Yazisi/Mali-Tatilde- Yapilan-Degisiklikler/26937, Erişim: 22.12.2018

Ergen, Cafer, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007.

Erol, Ahmet, “Vergi İnceleme Süresini Durduran Durumlar”, Vergi Dünyası, S.373, Eylül 2012.

Ersoy, Neşet, “İdari Davalarda Süre”, Türk İdare Dergisi, S: 326, Eylül- Ekim 1970.

Gözübüyük, Şeref / Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Ankara: Turhan Kitabevi, 1996.

Gözübüyük, Şeref, Yönetsel Yargı, Güncelleştirilmiş 27. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2008.

Gülçür, Abdulkadir, “Aihm Ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Kararları Işığında Hukuki Kesinlik (Belirlilik) İlkesinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, Haziran 2018.

Güven, Fatih, “Vergi İncelemeleri Yönüyle Mali Tatil Uygulaması”, Vergi Dünyası, S.407, Temmuz 2015.

http://www.Erzurumbim.Adalet.Gov.Tr/İndex. Html, Erişim: 27.12.2018.

http://www.Gaziantepbim.Adalet.Gov.Tr/, Erişim: 27.12.2018.

http://www.İstanbulbim.Adalet.Gov.Tr/Mulhakatlarimiz. Html, Erişim: 27.12.2018.

http://www.İzmirbim.Adalet.Gov.Tr/#, Erişim: 27.12.2018.

http://www.Konyabim.Adalet.Gov.Tr/Mulhakat- Birimler.Html, Erişim: 27.12.2018.

http://www.Samsunbim.Adalet.Gov.Tr/, 27.12.2018.

Kalabalık, Halil, İdari Yargılama Usulü Hukuku, 9.Baskı, Konya: Sayram Yayınları, 2015.

Kanunum Mevzuat Ve İçtihat Veri Tabanı. Kayışoğlu, Bahaettin, “İdari Davalarda Süre”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 1972.

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.

Oktar, S.Ateş, Vergi Hukuku, 13.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2018.

Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C: III, 3. Bası, İstanbul: Hak Kitabevi, İsmail Akgün Matbaası, 1966.

Sarıca, Ragıp, İdari Kaza, C: 1, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1949.

Taşkın, Mustafa, “Adli Tatilin Yargısal Verimliliğe Etkisi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 4, Aralık 2014.

Topuz, İbrahim / Kadir Özkaya, Açıklamalı Uygulamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara: Mahalli İdareler Derneği Yayını, 2002.

Yenice, Kazım / Yüksek Esin, Açıklamalı- İçtihatlı- Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara: Arısan Matbaası, 1983.

Zabunoğlu, Yahya Kâzım, “İdari Yargıda Dava Açma Süresi”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi Birinci Kitap İdari Yargı, Ankara 1-4 Mayıs 1990, Ankara: Danıştay Yayınları, 1991.

Kaynak Göster