Serbest Bölgelerden Türkiye'ye Verilen Hizmetler İçin KDV Tevkifatı Yapılabilir Mi?

1980’li yıllardan itibaren ekonominin dışa açılma çabalarından biri olan serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer bölgeleri arasındaki mal ve hiz- met hareketleri önemini daima korumaktadır. Ser- best bölgeler hizmet ifası bağlamında Türkiye’nin diğer bölgeleri ile aynı konumdadırlar. Bu çer- çevede serbest bölgelerden Türkiye’ye verilen hizmetler için 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre vergi hesap- lanmalıdır. Verginin hesaplanması bakımından bir sorun olmamakla birlikte, verginin sorumlu sıfa- tıyla hizmetten yararlanan Türkiye’deki işletme tarafından mı beyan edileceği; yoksa serbest böl- gelerde faaliyette bulunan işletmeler tarafından mı mükellef sıfatıyla beyan edileceği tartışmaları sıcaklığını korumaktadır. Katma Değer Vergisi uy- gulamasında hizmet ihracı açısından, serbest böl- geler ülke sınırları içerisinde sayıldığından; vergi- nin serbest bölgede faaliyette bulunan işletmeler tarafından adlarına mükellefiyet tesis ettirilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

a CAN A VAT WITHHOLDING BE MADE FOR SER- VICES PROVIDED TO TURKEY FROM FREE ZONES?

Movement of goods and services between free zones, one of the efforts of the economy to open up to the outer world since the 1980s, and other regions in Turkey, always keeps its signifi- cance. Free zones have the same position with ot- her regions in Turkey in terms of the performance of services. Within this framework, tax must be calculated according to article 1/1 of Value Added Tax Law no. 3065 for services provided from free zones to Turkey. There is no problem with respect to the calculation of tax; however, the discussions on whether the tax will be declared by the busi- ness in Turkey which benefits from the service with the title of tax responsible or it will be dec- lared by the businesses operating in the region with the title of taxpayer are still ongoing. With respect to the service exports in the practice of Value Added Tax, since free zones are considered to be within the borders of the country; the tax must be declared by the businesses operating in the free zones by establishing a taxpayer status in their names.

Kaynakça

1- 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 2- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 3- 4458 Sayılı Gümrük Vergisi Kanunu 4- 5084 Sayılı Kanun 5- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Teb- liği 6- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 7- Mülga 93 Seri No’lu KDV Genel Tebliği 9- Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.01- KDV-20-871-12316/11/2011 sayılı özelge 9- Antalya Vergi Dairesi Başkanlı- ğı tarafından verilen 11.11.2011 tarih ve 2011/B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-144-356 sa- yılı özelge 10- Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlı- ğı tarafından verilen 30.11.2010 tarih ve 2010/B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-24-2010-30 sayılı özelge 11- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 26.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.17-2327 sayılı özelge 13- http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/ home

Kaynak Göster