Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesinde Mükellef Lehine Bir Uygulama: İhtiyari Beyan Esası

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67/7'nci maddesi ile Geçici 67'nci madde kapsamında tevkif suretiyle vergilendirilen kimi gelirler için yıllık veya münferit beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilse dahi bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ancak yine aynı Kanun'un Geçici 67/11'inci maddesine göre, Geçici 67'nci madde kapsamında tevkif suretiyle vergilendirilen ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için yıllık beyanname verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

A PRACTICE IN FAVOR OF THE TAXPAYER IN TA- XATION OF SECURITIES AND OTHER CAPITAL MAR- KET INSTRUMENTS: FACULTATIVE DECLARATION

According to the temporary article 67/7 of Income Tax Code, the annual and personal returns will not be submitted due to the certain incomes taxed through stoppage as part of temporary article 67. Even if the return is submitted for the other incomes, this incomes will not be included in the return. However according to the temporary article 67/11 of Income Tax Code, the annual return will be submitted for incomes gained from the selling of securities and other capital market instruments taxed through stoppage as part of temporary article 67.

Kaynakça

Coşkun Karadağ, Neslihan, "Finansal Araçların Vergilendirilmesi, İhtiyari Beyan ve Sağladığı Vergisel Avantajlar", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, 2014, s. 205-224.

Ecevit, Özkan, "GVK Geçici Md. 67 Kapsamındaki Kazançlar için Uygulanan İhtiyari Beyan Mü- essesesi", Yaklaşım Dergisi, 2011, Sayı: 219, 131- 140.

Gelir İdaresi Başkanlığı, G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yö- nelik Vergi Rehberi, 2016.

Tosuner, Mehmet ve Arıkan, Zeynep, Türk Vergi Sistemi, Kanyılmaz Matbaası, 21. Baskı, İzmir, 2016,

257, 258, 263, 269, 277, 282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri

Kaynak Göster

Vergi Sorunları Dergisi
  • ISSN: 1300-8951
  • Yayın Aralığı: Yılda 12 Sayı
  • Başlangıç: 1978

6.9b4.7b