Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan 5/1-e İ stisnası Uygulamasında İ ndirilebilecek Giderlerin Hesaplanmasında Yeni Bir Bakış Açısı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile ku- rucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası kapsamında yapılan işlem- lerde, aynı maddenin 3’üncü fıkrası nedeniyle in- dirimi kabul edilmeyen giderin tespitinde istisna- ya ilişkin giderin hesaplamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi istisnaya ilişkin gider ifadesidir. İstisna durumunda, giderin doğrudan %75’inin kanunen kabul edilmeyen gider olarak hesaplanması yerine öncelikle istisnaya isabet eden tutarın hesaplanması, daha sonra bu tutarın kurumlar vergisi matrahının tespitinde KKEG ola- rak dikkate alınması gerekmektedir.

A NEW PERSPECTİVE TO THE CALCULATİON OF DİSALLOWED DEDUCTİONS İN PRACTİCİNG THE EX- CEPTİON OF THE CORPORATE TAX LAW 5/1-E

In the determination of disallowed deductions because of the Corporate Tax Law’s 5th clause’s 3rd subsection for the transactions taken pla- ce in the scope of the Corporate Tax Law’s 5th clause’s 1st subsection’s (e) bend, one of the po- ints to consider of the calculation of deductions being related to the exceptions is “deductions be- ing related to the exceptions” term. In the case of exceptions, instead of considering 75 percent of all expenses as non-tax-deductible expenses; first of all it is necessary to calculate the expenses matched to the exceptions and then to consider this calculated expense as non-tax-deductible ex- penses.

Kaynakça

13/06/2006 tarih ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu - 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği - 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Ge- nel Tebliği - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 02/05/2012 Ta- rih ve 112 Sayılı Özelge, http://www.gib.gov.tr/node/99767

Kaynak Göster