Konsorsiyumlarca İnşaat Taahhüt İşleri Kapsamında Yurtdışından İthal Edilen Makine, Teçhizat Bedellerinin Kurumlar Vergisi Tevkifatı Karşısındaki Durumu

Yıllara sari inşaat taahhüt işlerinde konsorsiyum şeklinde inşaat taahhüt işini gerçekleştiren ortaklara verilen hakediş bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatı açısından farklı bir vergilendirme biçimi öngörülmüştür. Alanında farklı uzmanlıklara sahip üyelerden oluşan bir konsorsiyum olması halinde, ihale edilen iş için yapılan ödemelerin, vergi kesintisi açısından konsorsiyum üyesi firmaların taahhüt ettikleri işle sınırlı olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir konsorsiyum oluşması durumunda inşaat taahhüt işine ilişkin olarak belli şartlarda yurtdışındaki ana firmadan ithal edilen makine, teçhizat bedellerinin istihkak mahiyetinde olmadığı kabul edilecek ve vergi kesintisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır. Ancak inşaat taahhüt işi kapsamında bir işin tamamının taahhüt edildiği veya konsorsiyum niteliklerine uymayan bir adi ortaklık olması halinde yurtdışından ithal edilen makine, teçhizat bedellerinin istihkak mahiyetinde olduğu kabul edilecektir.

COSTS of MACHINE and EQUIPMENT IMPOR- TED from ABROAD by CONSORTIUMS as PART of CONSTRCUTION and CONTRACTING OPERATIONS and ITS RELATION IN RESPECT of CORPORATE TAX WITHOLDING

A different taxation form has been projected in respect to tax withholding to be performed over the progress payments granted to the partners who execute the construction contract operation in the form of consortium during following years of construction contracts. Where there is a consortium consisting of members specialist in the field with different know-how, payments made for the business contracted out should be considered separately in respect to tax cut as limited to the business contracted out by companies which are member of consortium. In case of a consortium, costs of machines and equipments imported from the parent company abroad related to the construction contract operation will be considered as not being in nature of claim and will not be subjected to tax cut. However, where whole of a business is contracted out under construction contraction operation or is an ordinary partnership nonconforming with the nature of the consortium, costs of machines and equipments imported from abroad will be considered as being in nature of claim.

Kaynakça

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

19/08/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.01- GV-20-496-94 Sayılı Özelge

05/03/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.13-863 Sayılı Özelge

11/04/2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.49-KVK 30-1332 Sayılı Özelge

Aydemir Şinasi, “Konsorsiyum Nedir?”, Vergi Dünyası, Aralık 1991, Sayı 124, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=1025, Erişim Tarihi:26.02.2015

Tan M. Yılmaz, “Türkiye’de İnşaat Ve Taahhüt İşi Yapan Yabancı Müteahhitlerin, Türk Hukuku Karşısındaki Durumu”,http://www.mytymm.com. tr/detay.aspx?bolumadi=makaleler, Erişim Tarihi:03.03.2015

Kaynak Göster