Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunmayan Mükelleflerin Sahte Belge Kullanma İncelemeleri

Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz ra- por bulunması durumunda katma değer vergisi beyanlarının düzeltilmesine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile düzenlemeler ya- pılmıştır. Bu kapsamda bulunan mükelleflere du- rumları bağlı bulundukları vergi dairelerince bil- dirilerek indirim hesaplarında yer alan belgelerin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmeleri yada KDV beyannamelerinin düzeltilmesi sonucu genel esaslara dönüş imkanı tanınmıştır.

EXAMINATION REGARDING USE OF FORGED DOCUMENTS ON TAXPAYERS WHO DO NOT HAVE A NEGATIVE REPORT OR FINDING ABOUT THEM- SELVES

Regulations have been made with the General Communique on Value Added Tax regarding the correction of their value added statements in case there are negative reports about the taxpayers to whom they directly provide goods and services although there is no negativity about themselves. The taxpayers within this scope are notified of their situation by the tax offices they are associ- ated with, and they have been given the oppor- tunity to prove the validity and accuracy of the documents contained in the reduction accounts or to return to the general principles as a result of correcting their VAT statements.

Kaynakça

1- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2- Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Teb- liği

3- 2010/2 sıra nolu Katma Değer Vergisi İç Ge- nelgesi

4- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

5- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kaynak Göster