Karşı Taraf Vekâlet Ücretlerinin Vergilendirilmesi

Yargılama sonunda mahkeme kararına istinaden, haksız çıkan tarafa yüklenecek vekalet ücretleri ile icra takipleri dolayısıyla icra memurları tarafından hesaplanan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarında tevkifat yapılması ve tevkif edilen verginin sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Avukatlar, yürüttükleri serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek doğrudan karşı taraftan ve gerekse de müvekkillerinden ve icra dairelerinden tahsil ettikleri vekalet ücretleri için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesine göre iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek mecburiyetindedirler. GVK’nun 66. maddesine göre serbest meslek erbabı sayılan avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinin, borçlu açısından bir yargılama gideri mahiyetinde olması ve ödemeyi yapan kişi veya kurumların karşı taraf avukatından bir hizmet satın almamaları, diğer bir ifade ile davada haksız çıkan borçlu ve avukat arasında vekil-müvekkil ilişkisi bulunmaması dolayısıyla, karşı taraf vekalet ücretlerinin gelir vergisi tevkifatına ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı ve serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenlenmesi gerektiği hususu, uygulamada tereddütlere yol açmakta ve bu durum çoğu kez mükellefler ile mali idare arasında ihtilaf konusu yapılmaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması için yeni düzenlemelerin yapılması zorunluluk arz etmektedir.

TAXATION OF RETAINERS OF OPPOSING PARTY

On the basis of retainers and executive proceedings to be imposed to the guilty party therefore payment of the retainer calculated by the executive officer with reference to the court judgment at the end of the trial, withholding is to be done and tax withheld is to be returned and paid in the capacity of liable in accordance with article numbered 94 of Income Tax Law numbered 193. Lawyers, regarding their self-employment activities, are obliged to issue two copies of selfemployment invoices for retainers they allocated both directly from the opposing party and their clients and execution office in accordance with article numbered 236 of Tax Procedure Law numbered 213. That payment of retainer paid to lawyers con- sidered as self-employed in accordance with the article numbered 66 of Income tax Law is not in nature of judgment expense for the debtor and that people or corporations paying do not buy service from lawyers of the opposing party, in other words, that there exists no such a relationship as acting-client between the debtor found guilty in the trial and the lawyer, therefore, the question whether retainer of the opposing party is subject to income tax withholding and added value tax or not and in the name of whom to issue a self-employment invoice should be issued cause hesitations in applications and often leading to the matter of dispute between taxpayers and fi nancial administration. Rearrangements are to be made to maintain cooperation.

Kaynakça

- Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Mart 2011, 10. Baskı, Kurtiş Matbaacılık

- 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

- 356 ve 375 Seri No.lu Vergi Usul Genel Tebliğleri

- 15 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ

- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

- 02.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.20.15.01-40- MUK-2011-45-3 sayılı özelge

- 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu

- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

- 4667 sayılı Kanun

- SMK Vergilendirme Rehberi-GIB

- Tuncel ATABEY, Gelir Vergisi Rehberi, Mart- 2014

- Şükrü KIZILOT,  KDV Kanunu ve Uygulaması (Föy-Volant), Yaklaşım Yayınları, C.1.

- Özgür BİYAN, Karşı Tarafın Avukatına Ödenen Bedellerin Gelir Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu,   Mali Pusula Dergisi, Sayı:18, Haziran 2006

- KURU, Baki-ARSLAN, Ramazan-YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, 23. Baskı, Yetkin Yayınları, Ank., 2012

- İstanbul 11. Vergi Mahkemesi’nin 05.04.2012 tarih ve E. 2011/1275, K. 2012/1046 sayılı kararı

- Danıştay 4. Daire Kararı, E. 2007/2465, K. 2009/1048

Kaynak Göster