İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yapılacak İadeye İlişkin Hususlar

Çalışmamızda, indirimli oran kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esasların konuyla ilgili yasal ve idari düzenlemeler ve yargı kararlarıyla birlikte açıklanması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını belirleme yetkisi, Kanunun 28. maddesinde alt ve üst sınırları belirlenmek suretiyle Bakanlar Kurulu (BK)’na verilmiştir. Kanunun verdiği bu yetkiyi kullanan BK’nun belirlediği KDV oranları %1, %8 ve %18 olmak üzere listeler halinde yayınlanmıştır. İndirimli oran olarak adlandırılan %1 ve %8 KDV oranına sahip mal ve hizmetlerden dolayı KDV’nin esasını teşkil eden indirim ve iade mekanizmalarında aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu nedenle, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle indirim sisteminin işlevini yerine getirememesinden dolayı yüklendiği vergiyi indiremeyen ve gerçek anlamda verginin taşıyıcısı durumuna geçenler açısından Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nda indirimli oranda iade mekanizması öngörülmüştür. Maliye Bakanlığı’nın Kanunun verdiği yetki ve sınırlar içerisinde hazırlamış olduğu 119 numaralı KDV Genel tebliğinde, KDV’de indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu tebliğle, karmaşık olan indirimli oranda iade müessesesi toplu bir şekilde değerlendirilmiş ancak iadede alt sınır sorunu gibi mükelleflere külfet yükleyen tartışmalı noktalar tamamen aydınlatılamamıştır.

ISSUES REGARDING RETURNS IN PROCEDURES SUBJ ECT TO REDUCED RATE

This study aims to explain procedures and principles regarding returns that will be made within the scope of the reduced rate together with the legal and administrative regulations as well as judicial decisions. As is known, the power to determine Value Added Tax rates was given to the Cabinet such that the lower and upper limits are established in article 28 of the law. The VAT rates determined by the Cabinet which uses this power given to it by the law published the VAT rates in lists as 1%, 8% and 18%. There are interruptions in reduction and return mechanisms which form the basis for VAT due to goods and services which are subject to 1% and 8% VAT rate which are named as reduced rates. Therefore, the return mechanism at the reduced rate in the Value Added Tax Law (VAT Law) was envisaged for those who have been unable to get a reduction on the tax burdened on them as a result of the failure of the discount mechanism to fulfill its function due to transactions subject to the reduced rate and who have become the carrier of the tax in the real sense accordingly. Principles and procedures regarding returns from transactions subject to reduced rate in VAT were established in the VAT General Communique no. 119 which was prepared by the Ministry of Finance within the powers and limits envisaged by the Law. With this communiques, the institution of returns at the reduced rate has been reviewed collectively; however, points such as the problem of lower limit in returns, which puts a burden on the taxpayers, have not been clarified completely.

Kaynakça

AKMAZ, Kemal, E-Yaklaşım, Kasım 2005, Sayı:28.

DEĞER, Nuri, Açıklamalı ve Uygulamalı KDV Kanunu, Yaklaşım 2011, s.1058.

GÖKER, Cenker, Yürütme ve Yargı Organları - nın İlişkileri Açısından KDV’nin Konusu, Nisan 2013, s.39.

KELECİOĞLU, M. Aykut, KDV’de İstisna ve İade Uygulama Rehberi, Ocak 2008, s.362.

ŞEKER, Sakıp, İndirimli Orana Tabi İşlemler - den Doğan KDV İadesinde Alt Sınır Sorunu, VSD, Sayı:288.

23.06.2012 tarihli ve 119 nolu KDV Genel Teb - liği.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Kaynak Göster