İdari (Mali) Nitelikteki Vergi Cezalarının Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Hukuki güvenlik ilkesi, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesi, tutumunu ve davranışlarını buna göre güvenle düzene sokabilmesi anlamına gelmektedir. Kişilerin davranışlarını düzenleyen kurallar onlara güvenlik sağlamalıdır. Bu güvenliğin sağlanabilmesi her şeyden önce, devletin kendi koyduğu hukuk kurallarına kendisinin de uymasına bağlıdır. Bu yönüyle hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin temel gereklerinden biri olup, vergi hukuku açısından da özel bir öneme sahiptir. Vergi kanunları genellikle yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olay ve işlemlere uygulanırlar. Bu durum "verginin belirliliği" ilkesinin bir gereğidir. Bu ilkenin bir yansıması olarak vergi yasalarının genellikle geçmişe etkili bir şekilde uygulanması istenmez. Vergi yasalarının zaman bakımından uygulanmasında en önemli sorun vergi yasalarının geçmişe etkili bir biçimde uygulanıp uygulanamayacağıdır. İdari (mali) nitelikteki vergi cezalarının da geçmişe etkili bir biçimde uygulanıp uygulanamayacağı konusu bu açıdan önem arz etmektedir.

THE ANALYSIS OF TAX MONETARY PENALTIES ADMINISTRATIVE (FISCAL) ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF NON-RETROACTIVITY IN TAX LAW

The legal security principle means that everyone can know the rules of law to which they are bound, and can steer their attitude and behavior accordingly. The rules governing the behavior of people should provide security for them. Above all, the provision of this security depends on the compliance of the state with its own rules of law. In this respect, the legal security principle is one of the basic requirements of the legal state and has a special precaution in terms of tax law. Tax laws generally apply to subsequent events and transactions from the date they entered into force. This is a requirement of the principle of “tax specificity”. As a reflection of this principle, it is generally not desirable to enforce tax laws effectively in the past. The most important problem in applying tax laws over time is that tax laws can be applied effectively in the past. It is important in this respect that the administrative (financial) nature of tax penalties can not be effectively applied to the past.

Kaynakça

http://www.anayasa.gov.tr/

http://www.danistay.gov.tr/

Aktan, Coşkun C. Ufuk Gencel, “Türkiye’de Geriye Doğru Vergileme ve Verginin Hukukiliği İlkesinin İhlali”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı:1, 2003.

Candan, Turgut, “Vergi Cezaları Bakımından Geçmişe Yürüme Lehte-Aleyhte Kural Üzerine Değerlendirmeler”, Vergi Hukukunda Geriye Yürü- mezlik Esası, Uluslararası Vergi Hukuku Konferansı Serisi-1, Der: Billur Yaltı, Beta Yayınevi, İstanbul 2011.

Candan, Turgut, Vergi Suçları ve Cezaları, Maliye ve Hukuk Yay., Ankara Eylül 1995.

Çagan, Nami, “Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı”, AÜHFD, Türk Anayasası Açısından Vergileme Yetkisi”, Anayasa Yargısı 1, Anayasa Mahkemesinin 22. Kurulus Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Anayasa Mahkemesi Yayınları No:4, Ankara 25-27 Nisan 1984.

Donay, Süheyl, Para Cezaları, Kervan Yayınları, İstanbul 1972. Oktar, S.Ateş, Vergi Hukuku, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2010.

Öncel, Mualla, Kumrulu, Ahmet, Çağan, Nami, Vergi Hukuku, Turhan Yayınevi, Ankara.

Özgüven, Ali Volkan, Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.

Kaynak Göster