Hasılat Paylaşımı Sistemi ve Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinin KDV Karşısındaki Durumu ve Karşılaştırılması

Arsa sahibince ortaya konan bir arsa üzerine, bir müteahhitçe, finansmanı da kendisince sağla- narak yapılan binanın, arsa sahibi ile müteahhit arasında belli bir oranda bölüşülmesi esasına da- yalı olan arsa karşılığı inşaat işi ile yapılan inşaat üzerindeki bağımsız bölümlerin satılarak gelirinin paylaşılmasına dayalı olan hasılat paylaşımı siste- mi ülkemizde oldukça sık görülen yapılaşma sis- temidir. Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa tesli- mi durumunda arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mu- tat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halin- de, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi KDV’ye tabidir. Ancak arsa sahibi- nin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeye- cek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmaz. Hasılat paylaşımı sistemi esa- sına göre yapılan inşaat işlerinde ise, arsa karşılığı inşaat işlerinin aksine inşa edilen konut ve/veya işyerleri yerine, bunların satış hasılatları paylaşıl- maktadır. Dolayısıyla, hasılat paylaşımı esasına göre yapılan inşaat işleri ile arsa karşılığı inşaat işlerinin KDV yönünden vergilendirilmesinde aynı esas ve ilkelerin geçerli olması ve vergileme re- jiminin buna uygun olarak oluşturulması gerekir.

REVENUE SHARING SYSTEM AND THE SITUATION AND COMPARISON OF CONSTRUCTION WORKS AGAINST LAND

Construction work against land, which is based on the principle of sharing the building that was built by a contractor and the funding for which was also provided by the contractor at a certain proportion between the land owner and the cont- ractor, and the revenue sharing system, which is based on selling the independent sections on the building that has been constructed and sharing the revenue, are common housing systems in our country. In case of land delivery to the contractor by the land owner, if the land belongs to an economic business or the land owner continues land purc- hase-sale as a regular activity, this land delivery made against housing or workplace is subject to VAT. However, no tax is applied, if the land owner delivers their land against flat or workplace as an occasional activity such that it does not require their obligation in the actual procedure. On the other hand, in case of construction works made according to the revenue sharing system, contrary to the construction works against land, instead of the housing and/or offices that have been cons- tructed, their sales revenues are shared. Therefo- re, the same procedures and principles must be valid in the VAT taxation of construction works made according to the revenue sharing principles and construction works made against land, and the taxation regime must be created accordingly.

Kaynakça

Katma Değer Vergisi Kanunu, Tebliğleri ve Sirküleri

Kurumlar Vergisi Kanunu

Vergi Usul Kanunu

http://www.kentseldonusumvehukuk.com/

http://www.verginet.net/

Mehmet MAÇ, Şenol TURUT; “Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Kapsamında Arsa Satılması”, Lebib Yalkın Dergisi, Mart 2011.

Coşkun ARAS, “İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İş- yeri Satışlarında KDV”, Yaklaşım, Eylül 2009, Sayı: 201.

Kaynak Göster