FATF ve EGMONT Grubu Özelinde Türkiyenin Karapara Serüveninde Güncel Değerlendirmeler

Küreselleşerek küçük bir köy haline gelen dünyada artık sınırlardan bahsetmek neredey- se imkânsız hale gelmiştir. Ulaşım, teknoloji ve haberleşme olanakları gibi alanlarda hızına ye- tişmenin mümkün olmadığı bir ilerlemeye şahit olmaktayız. Bu ilerlemeden insanlar, hükümetler, uluslararası kuruluşlar gibi pek çok kesim ve kurum faydalanmaktadır. Bunun yanında çeteler, organi- ze suç örgütleri ve terör örgütleri de bu ilerlemeler karşısında kendilerini devamlı yenilemekte ve bu kaynaklardan azami istifade etmektedirler. Terör örgütlerinin gelir kaynaklarına bakıldığı zaman sadece ülke içerisinden değil sınıraşan uluslara- rası gelir kaynaklarının da olduğu görülecektir. Bu bağlamda, yasadışı uyuşturucu ticareti, silah ka- çakçılığı, insan ticareti gibi organize bir şekilde ve uluslararası boyutta işlenen suçlarda son yıllarda önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. Bu artışla beraber bu suçlarla mücadele etmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Uluslararası literatürde bir suçun işlenmesi sonucunda malvarlığının değe- rinde ortaya çıkan artış olarak ifade edilen kara para (dirty money); çeşitli işlemler ve aşamalar sonucunda yasal yollardan elde edinilmiş gelir gö- rüntüsü kazandırılmasına ise aklama (laundering) denilmektedir. Globalleşme ve bilişim teknolojile- rinin terörün finansmanı açısından ortaya çıkardığı en önemli husus ise, aklama yöntemlerinin ülke sınırını tanımaz bir nitelik kazanmasına sebep ol- masıdır. Globalleşme ile birlikte suçlar ve suç ör- gütleri de uluslararası nitelik kazanmıştır. Bilişim teknolojisindeki gelişmelerle beraber, suç gelirle- rinin aklanması daha kolay, hızlı, düşük maliyetli bir faaliyet haline gelmiş, bu sayede aklayıcılara pek çok yeni araç ve imkân sağlanmıştır. Tüm bu gelişmeler bize, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti gibi suçlar ve te- rörün finansmanı ile mücadelenin her bir ülkenin kendi sınırları içinde ayrı ayrı yürütülemeyeceği- ni, bu hususta uluslararası işbirliğinin zorunlu ol- duğunu göstermiştir. Bunun üzerine öncül suçlar, aklama ile mücadele ve terörün finansmanı için uluslararası işbirliği ve ülke mevzuatlarının uyum- laştırılmasına yönelik uluslararası girişim ve anlaş- malar gündemdeki önemini korumaktadır.

CURRENT EVALUATIONS REGARDING BLACK MONEY ADVENTURES OF TURKEY SPECIFIC TO FATF AND EGMONT GROUP

It is almost impossible to talk about borders in the world that has become a small village thro- ugh globalization. We are witnessing a progres- sion where it is impossible to keep up with the speed in areas such as transportation, technology and communication facilities. This progression benefits many segments and institutions such as people, governments and international instituti- ons. Gangs, criminal organizations and terrorist organizations have been updating themselves continuously in the face of these advancements and making the best of these resources. When the sources of income for terrorist organizations are considered, it may be seen that there are also cross-border sources of income rather than sour- ces only from within the country. In this context, crimes committed in an organized manner and at an international scale such as illegal drug traffic- king, weapons smuggling and human trafficking have been on the increase considerably in recent years. Due to this increase, the significance of fighting against these crimes also increase day by day. In the international literature, Dirty Money is defined as an increase in the value of assets as a result of a crime committed; and the process of making it appear as an income earned legally by way of various operations and stages is called la- undering. The most important issue brought abo- ut by globalization and information technologies in terms of financing terrorism is that the launde- ring methods are rendered to know no borders as a result. Crimes and criminal organizations have also acquired an international characteristic due to globalization. With the advancements in infor- mation Technologies, laundering of crime revenu- es has become an easier, faster and less costly activity, and thus launderers have been endowed with many new tools and facilities. All of these developments have shown us that fight against crimes such as drug trafficking, we- apons smuggling or human trafficking as well as financing of terrorism cannot be carried out se- parately within each country’s borders and that cooperation at an international level is mandatory regarding this issue. Therefore, international coo- peration in the fight against initial crimes and la- undering as well as financing of terrorism as well as initiatives and agreements for harmonization of countries’ legislations maintain their significan- ce in the agenda.

Kaynakça

- Akar, Yıldırım, (1997), Karaparanın Aklanma- sı, Ankara: TİSAMAT Basım Sanayi.

- Aydın, Süleyman (2008) Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, Adalet Yayınevi

- Aydın, Süleyman (2006) Yolsuzluk Nedenle- ri, Etkileri ve Çözüm Yolları, Turhan Kitapevi

- Aykın H., “Aklama ve Terorun Finansmanı ile Mucadelenin Kuresel Boyutu”, T.C. Maliye

- Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, An- kara, Mart, 2010.

- AYKIN, Hasan (2007), “Karaparanın Aklan- masıyla Mücadele Konusundaki Temel Uluslarara- sı Metinler ve Oluşumlar”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı: 25.

- ERGİL, Doğu. Uluslararası Terörizm. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1992, 47.03.

- Gürbüz B., “Dini Motifli ve Uluslararası Bir Te- rör Örgütü Olarak El-Kaide”, (Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ulus- lararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara, 2008.

- İlgar Fuad Oğlu Qurbanov, “Terörizmin Fi- nansmanı ile Mücadelede Uluslararası Girişimlere Bir Bakış”, Vergi Rehberi Dergisi, Sayı 9,2011

- Oktay Üstün, “Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor”, Bankacılar Dergisi, Sayı 47, 2003.

- Oktay Üstün, “Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Girişimler ve Araçlara Toplu Bakış”, Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008.

- Öztürk S., Çelik. K, “Terörizmin Türkiye Eko- nomisi Üzerine Etkileri”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2009.

- Ütük O., “Terörizmin Finansmanıyla Uluslara- rası Mücadele”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt.3, Sayı.32, 2009.

- Yalçiner S., “Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Terörizmin Dönüşümü ve Terörizmle Mücadele”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.2, Sayı.4, 2006.

- 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlen- mesi Hakkında Kanun 

- 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İliş- kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ön- lenmesi Hakkında Kanun

- Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanma- sı, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

- http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ ve_Raporlar/FATF_Aralik2003.doc

- http://www.wikipedia.org (Erişim Tarihi 11 Kasım 2014), s. 1.

- http://www.masak.gov.tr (Erişim Tarihi 10 Mayıs 2015).

- Masak 2013 Faaliyet Raporu,

- Masak 2014 Faaliyet Raporu,

- http://www.masak.gov.tr/tr/content/-masa- k-ile-azerbaycan-cumhuriyeti-merkez-bankasi-fi nansal-izleme-servisi-arasinda-mutabakat-muhti- rasi/2370,

- http://www.masak.gov.tr/tr/content/mas- ak-ile-arjantin-kirgizistan-tacikistan-ve-karadag- mali-istihbarat-birimleri-arasinda-mutabakat-mu htirasi/2372,

- http://www.egmontgroup.org/members- hip/list-of-members/by-region/europe,

- http://www.masak.gov.tr/tr/content/eg- mont-grubu/67,

- http://www.fortuneturkey.com/fatf- turkiye-icin-4uncu-degerlendirmesini-2017de- yapacak-11676,

Kaynak Göster