Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esasları detaylı bir şekilde düzenlenmesine karşın, yönetim kurulunun çalışma düzeni genel bir şekilde ele alınmıştır. Anonim şirketin yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle şirketi borç altına soktuğu gibi hak sahibi de yapar. Dolayısıyla, Türk Ticaret Kanununda düzenlenmemekle birlikte, yönetim kurulunun toplantıya çağrılması, çağrı usulü, toplantı gündemi, görüşme ve oylama usulü gibi hususların önceden belli olması ve bu esaslara riayet edilmesi önemlidir. İşte bu çalışmada, yargı kararları ve öğretideki görüşler çerçevesinde anonim şirketlerde yönetim kurulunun çalışma düzenine ilişkin usul ve esaslar sistematik bir şekilde açıklanmış ve konuya ilişkin görüşlerimize yer verilmiştir.

WORK ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS IN JOINT-STOCK COMPANIES

Although the working principles and procedures of the general assembly are regulated in the Turkish Code of Commerce no. 6102, the work order of the board of directors is addressed in broad terms. The board of directors is the management and representation body of the joint-stock company, and it can make the company indebted as well entitled with its legal and any other actions. Therefore, although it is not regulated in the Turkish Code of Commerce, it is important that issues such as the calling a meeting of the board of directors, the procedure of calling, meeting agenda, discussing and voting procedures must be predetermined and that these principles must be adhered to. In this article, the procedures and principles of the work order of the board of directors at joint-stock companies are explained systematically within the framework of judicial decisions and the views in the doctrine, and our opinions regarding the issue are revealed.

Kaynakça

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (14.02.2011 ta- rihli ve 27846 sayılı R.G.).

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (19.12.2014 tarihli ve 28502 sayılı R.G.).

Bünyamin Gürpınar, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli ve Elektronik Toplan- tı Sistemi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 2013, C.19, S.2. Ersin Çamoğlu, Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Or- taklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul: Beta Ya- yınları, 2003.

Korkut Özkorkut, Anonim Ortaklıklarda Yöne- tim Kurulu Kararlarının İptali, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1995.

Orhan Nuri Çevik, Anonim Şirketler, Ankara: Seçkin Kitabevi, 1988.

Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013.

Kaynak Göster