6183 Sayılı Kanuna Göre Mükelleflerin Borçlarının Tecil ve Taksitlendirmesi

Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olan amme alacaklarının tahsil esaslarını belirleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre; amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz yapılmış malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecek ise, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlar tarafından, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere tecil faizi alınarak tecil edilmekte ve taksite bağlanmaktadır. Borçluların tecil ve taksitlendirme talebinde bulunması ihtiyari bir durum olup, yasal düzenlemeye göre de tecil talebini gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kabul edip etmemek konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

POSTPONEMENT AND SPLITTING INTO INS- TALLMENTS OF THE DEBTS OF FINANCIALLY CHAL- LENGED TAXPAYERS

In accordance with the Law no. 6183 on Collection Procedure of Public Receivables, which regulates the principles of collection of public receivables belonging to the state, special provincial administrations and municipalities; if payment of the public debt on its maturity date or execution of the sequestration or converting the sequestered goods into money will challenge the public debtor to a large extent, the creditor public administration or authorities that it will authorize postpone and split the public receivable into installments not longer than 36 months provided that it is requested in writing by the debtor and a collateral has been provided. The debtors’ request of postponement and splitting into installments is a voluntary situation, and the administration has discretionary power to accept or refuse the postponement request after making the necessary evaluations.

Kaynakça

1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.

2. 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A, Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği.

3. 10.03.2014 ve 2014/1 Seri No Tahsilat İç Genelgesi.

4. www.gib.gov.tr/Sıkça Sorulan Sorular/Tecil ve Taksitlendirme Talebi.

5. www.gib.gov.tr/Yararlı Bilgiler/Tecil Faizi.

6. www.gib.gov.tr/Sıkça Sorulan Sorular/Tecil ve Taksitlendirme Talebi.

7. www.gib.gov.tr/Özelgeler/6183 Sayılı AATUHK/48.madde.

8. TUNCER, Selahattin, “Vergi Hukuku Açısından Tecil ve Taksitlendirme”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 2006, Sayı:162

Kaynak Göster