Yurtdışı Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, hizmet erbabına ödenecek yurtdışı gündelik miktarı gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre her yıl Bakanlar Kurulu2 tarafından tespit edilmektedir. Yurtdışı gündelik tutarları her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ekinde KKTC için TL cinsinden belirlenmekte; diğer ülkeler için ise gidilecek ülkeye göre yabancı para cinsinden belirlenmektedir. Harcırah Kanunu’na göre, yurtdışı gündelik tutarları son olarak Bakanlar Kurulu'nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılan 2018/11213 sayılı BKK ile belirlenmiştir. Yurtdışı gündelik tutarları, 2019 yılından itibaren artık Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre gider karşılığı olarak yapılan harcırah ödemeleri ücret sayılmakla beraber, Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler ile Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işverenler tarafından hizmet erbabına ödenen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin, aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikleri veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan tutarı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Kaynakça

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu

- 08.01.2018 tarih ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”

- 128 ve 138 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri

- 40 Seri No.lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği

- Cenk Ramazan, Gider Karşılığında Personele Verilen Harcırahın Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu (Yurtdışı Harcırahı)-III, E-Yaklaşım, Mayıs 2018

- Hasan Yalçın, Seyahat ve İkamet Harcamalarının Gider Yazılması, Vergi Günlüğü, http://www.muhasebevergi.com

- İbrahim Burak Yaşar, Personele Verilen Yolluk ve Gündeliklerin Gider Yazılması Durumu, vergialgi.net, 06.06.2016

- Türkay İmdat, Harcırah Ödemeleri ve Vergilendirilmesi, Seçkin Yayınevi, Şubat/2013, Ankara

- Türkay İmdat, Yurtdışı Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı:401, Ocak/ 2015

- Türkay İmdat, 2016 Yılı Yurtiçi/Yurtdışı Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 2016

- www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi (Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 29/12/2016 tarih ve B.07.1. GİB.4.42.16.01-120.03.05.01-101471 sayılı özelgesi)

Kaynak Göster