Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülmekte Olan Avrupa Birliği Projelerinde Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No :1) Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması

Avrupa Birliği'nin 2007-2013 bütçe döneminin bitmesi ile birlikte IPA Çerçeve Anlaşması, yerini 2014-2020 dönemi için yeni bir anlaşmaya bırakmıştır. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği çerçevesinde AB'nin 2014-2020 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11/02/2015 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma" (IPA II Çerçeve Anlaşması), 04/04/2015 tarih ve 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, 08/05/2015 tarih ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanmış ve 24/08/2015 tarih ve 2015/8085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmamızda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na Ekli II sayılı cetvel deyer alan yükseköğretim kurumları tarafından üstlenilerek yürütülmekte olan Avrupa Birliği Projeleri'ne IPA II Çerçeve Anlaşması ile sağlanan K.D.V. İstisnası Uygulaması anlatılacak olup dikkat edilmesi gereken hususlara vurgulama yapılacaktır.

Kaynakça

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

5824 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulu- nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplu- lukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Av- rupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Ku- ralları Hakkında Çerçeve Anlaşma"nın (IPA Çerçeve Anlaşması)

6647 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulu- nan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Ara- sında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuri- yeti'ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İliş- kin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma

Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No :1)

Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No :2)

Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No :1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)

Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No :1)

Kaynak Göster