Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yararlanılan Faiz Desteği ve Muhasebeleştirilmesi

Mükellefler tarafından gerçekleştirilen yatırım harcamaları kapsamında yapılan faiz ödemelerinin belli bir kısmı, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde Devlet tarafındankarşılanacaktır. Destek oranı ve tutarı bölgesel yatırımlarda bölgeler itibariyle ayrı ayrı belirlenecek; stratejik, AR-GE ve çevre yatırımlarında ise bölge ayrımına gitmeden ülke genelinde tektip olarak uygulanacaktır. Yatırımı gerçekleştiren Mükellefler tarafından hak kazanılan faiz destek ödemesi tutarlarınınyatırım maliyetinden mi düşüleceği yoksa kazancın tespitinde direkt gelir olarak mı dikkate alınacağı; ayrıca bu tutarların direkt gelir olarak dikkate alındığında, indirimli kurumlar vergisinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır

Kaynakça

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2012/3305 sayılı BKK

Ekonomi Bakanlığı'nın 2012/1 No.lu Tebliği

Kaynak Göster