Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5’lik Vergi İndirimi Uygulaması Üzerine Görüşler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121’inci maddesinde, vergiye uyumlu gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin % 5’ini ödenmesi gereken vergi üzerinden indirme hakkı tanınmış, bu vesileyle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu teşvik edilmiştir. 30.01.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun’un 3’üncü maddesiyle mükerrer 121’inci maddenin ikinci fıkrasının birinci bendinde yer alan koşullarda muhtelif değişiklikler düzenlenmiştir. Makalemizde söz konusu değişiklikler ile maddenin irdelenmesi neticesinde tespit edilen ve tereddüt yaratan hususlara yönelik olarak görüş ve değerlendirmelerimiz yer alacaktır.

Kaynakça

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

- 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun,

- http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6824.pdf (Erişim Tarihi: 18.01.2019)

- 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

- https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7162.html (Erişim Tarihi: 18.01.2019)

- 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

- 46 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

- Akın, Emre. “Özelgelere Dava Açılması, Değiştirilmesi Ya Da İptal Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Ve Geriye Yürüme Sorunu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 445, Eylül 2018, s. 126.

- Akyol, M. Emin. “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 430, Haziran 2017, s. 46.

- Arslan, Erdoğan. “Vergi Cezaları Uygulaması Karşısında Geçici Verginin Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 413, Ocak 2016, s. 23.

- Bağlan, Çınar. “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Muhasebeleştirilmesi”, https://www.verginet.net/dtt/1/uyumlu-mukellefvergi-indirimi.aspx (Erişim Tarihi: 18.01.2019)

- Bayram, Salih. “Uygulama Örnekleriyle Bölünme Birleşme ve Tasfiye İşlemleri”, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Nisan 2017.

- Bıyık, Recep. ““Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular”, https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergiye-uyumlumukelleflere-vergi-indiriminde-dikkat-edilecekkonular/399205 (Erişim Tarihi: 18.01.2019)

- Coşgun, Okan. “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirim Teşviki”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 430, Haziran 2017, s. 86.

- Çırtlık, Sedat. “Ticari, Zirai ve Mesleki Kazançlarla Birlikte Diğer Kazançların Da Bulunduğu Durumlarda Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi Uygulaması (Ayrıntılı Gelir Vergisi Beyanı Örneği İle Değerlendirme), Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 439, Mart 2018, s. 88.

- Maç, Mehmet. “Adi Ortaklığın Ticaret Şirketine Devri Veya Ticaret Şirketine Dönüşmesi”, Lebib Yalkın Dergisi, Sayı: 178, Ekim 2018.

- Tekin, Selçuk. “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler, 20. Türkiye Muhasebe Kongresi, Ekim 2018.

- Yakışıklı, Ramazan. “Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 438, Şubat 2018, s. 75.

- Yılmaz, Kazım. “Açıklama ve Örnek Yargı Kararları İle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması”, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Mart 2015.

- 25.05.2016 tarih ve 37009108-130[11/1-C-2015/ 1503]-29095 sayılı Özelge.

- 30.11.2016 tarih ve 90792880-155.13.04.01 [2015/4041]-405748 sayılı Özelge.

- 09.05.2018 tarih ve 38418978-125[19-18/27]- E.191200 sayılı Özelge.

- 10.05.2018 tarih ve 84098128-125[32-2018/4]- E.204105 sayılı Özelge.

- 11.06.2018 tarih ve 62030549-120[mük121- 2018/237]-E.548774 sayılı Özelge.

- 05.11.2018 tarih ve 65771276-120.01.02.10- E.13441 sayılı Özelge.

- http://www.istanbulymmo.org.tr/Data/Platform/2018_N%C4%B0SAN_21.pdf (Erişim Tarihi: 21.01.2019)

- http://www.milliyet.com.tr/maliye-bakani-naciagbal-damga-vergisi-istanbul-yerelhaber-1285152/ (Erişim Tarihi: 24.01.2019)

- http://www.milliyet.com.tr/uyumlu-mukellefevergi-indirimi—ekonomi-2395870/ (Erişim tarihi: 24.01.2019)

- https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/mevb a n k / d e r g i / l e b i b - y a l k i n - m e v z u a t - dergisi_mdergi_/2018-ekim-sayi-178_mdergi_8751a00_/adi-ortakligin-ticaret-sirketine-devri-veyaticaret-sirketine-donusturulmesi.html (Erişim Tarihi: 04.02.2019)

Kaynak Göster