Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçırma ve VergiKaçakçılığıyla Mücadelede Avrupa Birliği'ninEylem Planı & Milyonlarca Dolar Vergi Kaçırmakla Suçlanan Dev Şirketler

Küreselleşme, günümüzde etkisini giderek üzerimizde daha fazla hissettiren bir olgu haline gelmiştir. Bu durum tüm dünya ekonomilerinin geleceğine yön vermektedir. Bunun sonucu olarak vergipolitikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü vergi kaynakları artık mobilite özelliğini barındırmakta ve uluslararası vergi farklılıklarından faydalanmaktadır. Dolayısıyla ülkeler ciddi anlamdabir vergi rekabeti içerisine girmektedir. Bu bağlamda, teşvikler sunulmakta, çeşitli muafiyet ve istisnalar uygulamaya konulmakta, vergi oranları düşürülmektedir. Bu uygulamaların ülkelerin vergi gelirlerini azaltan etkisi ise, vergi tabanlarının genişletilmesi yoluyla önlenmektedir. Ancak ister istemezbu tür durumlar, belli bir kesimin lehine işler iken, başka bir kesimi vergi kaçırmaya yöneltmektedir.Bu çalışmada, son yıllarda vergiden kaçınma yollarıyla milyonlarca dolar vergiyi ödemektenkurtulan dev şirketlerin yanısıra vergiden kaçınma ile vergi kaçırmanın hem hukuki hem de ahlakiboyutu izah edilecektir. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2013 Tarihli Son Eylem Planıüzerinde durulacaktır.

The European Union's Final Action Plan toCombat Tax Avoidance, Tax Evasion andTax Fraud & Huge Corporations Accusedof Evading Billions in Taxes

Globalization has become a phenomenon that is increasingly making its presence felt moreand more nowadays. This shapes the whole of global economies' future. As a result, tax policiesneed to be come under review. Because the tax resources now have the mobility feature and benefitfrom international tax differences. Therefore, countries are in a serious tax competition. In thiscontext, incentives are offered, various exemptions and exceptions are put into effect and tax ratesare reduced. Clearly, the deficits caused by these practices are avoided through the expansion oftax bases. However, this kind of situation cannot help but works in favor of certain segments andleads the rest to tax evasion.This article will examine both the legal and moral dimensions of tax evasion and tax avoidance,as well as the tax evasion charges of huge corporations that have saved millions of dollars astaxpayers in recent years. In this context, the European Union's Final Action Plan of January 1,2013 will be emphasized.

Kaynakça

Serkan ACİNÖROĞLU, Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2013 Tarihli Son Eylem Planının Değerlen- dirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Mart 2013, Sayı: 379

İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Komisyo- nu'ndan Vergi Kaçakçılığına Karşı Eylem Planı, 5-12 Aralık 2012, E-bülten, http://bulten.ikv.org.tr/icerik_ print.asp?ust_id=499&id=1086

Europen Commission, "Tackling Tax Fraud And Evasion In The EU - Frequently Asked Questions", MEMO-12-492, Brussels, 27 June 2012, http://eu- ropa.eu/rapid/press-release_MEMO-12- 949_en.htm, E.T. 25.12.2012

M A Cincotta, Federico, "Tax Avoidance In Europa", World Commerce Review, June 2012, www.worldcom- mercereview.com/.../618, E.T. 27.12.2012

Europen Commission, "Communication From The Commission To The Europen Parliament And The Council On Concrete Ways To Reinforce The Fight Against Tax Fraud and Tax Evasion Including In Relation To Third Countries", COM(2012) 351 Final, Brussels, 27.6.2012

Kaynak Göster