Vergi Yargısı Kararları Işığında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'ndaki Tebligatla İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Vergisel işlemlerin tebliğinde, tebligatla ilgili genel kanun olan 7201 sayılı Tebligat Kanunudeğil, kendine özgü, özel düzenlemeler içeren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uygulanmaktadır.Ancak, vergi idaresinin kendisine ait ayrı bir posta teşkilatı bulunmaması nedeniyle uygulamadabu ayrıntılı prosedüre uygun tebligat çok görülmemektedir. Bu nedenle, genellikle vergi yargısıkararlarında mükelleflere usulüne uygun tebligat yapılmadığından bahisle vergi idareleri aleyhinekararlara rastlanmaktadır. Öte yandan, Danıştay daireleri arasında ve dairelerin kendi içindefarklı yorumlara bağlı farklı kararlara rastlandığı da görülmektedir.

Kaynak Göster